Senato Karar Tarihi: 28.12.2017   Senato Karar Sayısı:  2017-126/02

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık programı eğitim ve öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde uygulanan İngilizce Hazırlık programı eğitim ve öğretimi ile sınav ve değerlendirmelerine, öğrenci kabulüne, programı tamamlama koşullarına ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı kanunun maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) BEPT: Yabancı Diller Bölümü Temel İngilizce Muafiyet Sınavı (Basic English Proficiency Test)’nı,
b) Bölüm: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nü,
c) CEFR: Avrupa Dil Standartları Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages)’ni,
ç) DBS: Yabancı Diller Bölümü Düzey Belirleme Sınavı’nı,
d) FSMEPT: Yabancı Diller Bölümü İngilizce Yeterlik Sınavı (Fatih Sultan Mehmet English Proficiency Test)’nı,
e) İngilizce Hazırlık Programı: Yabancı Diller Bölümü İngilizce hazırlık programını,
f) Mütevelli Heyeti: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
g) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu’nu,
h) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İngilizce Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Eğitimin Amacı
MADDE 5 - (1) İngilizce Hazırlık eğitiminin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapan fakülte ve bölümler için zorunlu, tamamen Türkçe eğitim-öğretim yapan lisans programları için isteğe bağlı İngilizce eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esaslara göre öğrenci yetiştirmektir.
(2) Hazırlık eğitiminin amacı, 23/03/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrencilere, aldıkları yabancı dilin temel kurallarını öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, yabancı dilde duyduğunu ve okuduğunu anlayabilmelerini ve kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla CEFR B2 düzeyi için tanımlanan ve öngörülen dil yeterliliğini ve Üniversitenin hedefleri doğrultusunda öğrencilerin lisans programlarını takip edebilmeleri için gerekli olan dil becerilerini kazandırmaktır.

İngilizce Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü
MADDE 6 - (1) Üniversitenin öğretim dili %30 İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, DBS veya FSMEPT’ten başarısız olmaları ya da bu sınavlara girmemeleri durumunda zorunlu İngilizce Hazırlık programına kabul edilirler.
(2) Üniversitenin öğretim dili %100 Türkçe olan lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, kayıt esnasında isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi almak üzere ilgili dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri durumunda Senato tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde isteğe bağlı İngilizce Hazırlık programına kabul edilebilirler.
(3) İngilizce Hazırlık programındaki derslere misafir, özel öğrenci ya da dinleyici kabul edilmez.
(4) Zorunlu Hazırlık eğitimi uygulanan programlara dikey geçiş veya yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler, hazırlık eğitiminde, merkezi sınav ile Üniversiteye yerleşen öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptirler.

Düzey Belirleme Sınavı ve Yeterlik Sınavları
MADDE 7 - (1) Öğretim dili %30 İngilizce olan programlara ilk defa kayıt yaptıranlarla, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, Bölüm tarafından güz dönemi başında yapılan DBS ve FSMEPT sınavlarına girerler.
a) Bu sınavlar Bölümün akademik takviminde belirtilen tarihlerde uygulanır ve sınavların uygulanması ile ilgili tüm duyurular Bölümün internet sayfasında ilan edilir.
b) DBS’de toplam 65 ve üzeri puan alan öğrenciler FSMEPT’e girme hakkı kazanırlar.
c) FSMEPT’ten toplam 65 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar ve zorunlu İngilizce Hazırlık programından muaf olarak kayıt yaptırdıkları lisans programlarına başlayabilirler.
ç) DBS veya FSMEPT’ten başarısız olan öğrenciler, DBS’den aldıkları puan doğrultusunda seviyelerine uygun İngilizce Hazırlık sınıflarına yerleştirilirler.
d) DBS’ye girmeyen öğrenciler İngilizce Hazırlık programının en düşük seviye sınıfına yerleştirilirler.
(2) Güz veya bahar dönemi sonunda yapılan FSMEPT’e girebilmek için öğrencinin en az CEFR B1 düzeyini başarıyla tamamlaması ve devam şartlarını yerine getirmesi gerekir.
a) FSMEPT sınavları CEFR B2 düzeyinde uygulanır.
b) FSMEPT’ten toplam 65 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar.
(3) BEPT, Meslek Yüksekokullarında ve eğitim dili %100 Türkçe olan lisans programlarındaki İngilizce I (ING101) ve İngilizce II (ING102) derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler için yapılır.
(4) Bölüm tarafından yürütülen sınavların tarih, saat ve yerleri, Bölümün internet sayfasından duyurulur. Öğrenciler, sınavlar hakkındaki tüm ayrıntıları internet sayfası üzerinden takip etmekle yükümlüdürler.

İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet
MADDE 8 - (1) Akademik yılın başında düzenlenen FSMEPT’ten başarılı olan öğrenciler, zorunlu İngilizce Hazırlık programından muaf tutulurlar.
(2) Üniversitenin öğretim dili %30 İngilizce olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, dış yeterlik yoluyla İngilizce Hazırlık programından muaf tutulabilirler.
a) Ortaöğretimini, öğretim dili ya da anadili İngilizce olan bir ülkede son üç yılda tamamlayan öğrenciler, durumlarını gösteren belgelerini ilgili dilekçe ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölüm sekreterliğine ibraz etmeleri durumunda İngilizce Hazırlık programından muaf tutulurlar.
b) Kayıt döneminde süreleri 2 yılı geçmemiş olmak şartıyla, YÖK ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce sınavlarının birinden, Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler, sınav sonuç belgelerini ilgili dilekçe ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölüm sekreterliğine ibraz etmeleri durumunda İngilizce Hazırlık programından muaf tutulurlar.
c) Daha önce Türkiye’deki bir üniversitede ya da YÖK denkliği bulunan uluslararası bir üniversitede İngilizce Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış ve İngilizce yeterlik sınavından geçer not almış olan öğrenciler, üzerinden iki yıl geçmemek koşuluyla başarılı olduklarını gösteren belge veya belgeleri ilgili dilekçe ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölüm sekreterliğine ibraz etmeleri durumunda İngilizce Hazırlık programından muaf tutulurlar.
ç) Yabancı Diller Bölümü, farklı bir üniversiteden alınmış İngilizce yeterlik sertifikası ya da denkliği olan sınav sonucunun ibraz edilmesi durumunda, sonuçların güvenirliği ve eşdeğerliği hususunda araştırma yapabilir, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçebilir. İbraz edilen sonucun, güvenirlilik ve eş değerlilik şartlarını karşılamaması halinde öğrencinin muafiyet başvurusu kabul edilmeyebilir.

Sınavlarda Kimlik Belirlemesi
MADDE 9 - (1) Bölümün uyguladığı sınavlara girebilmek için öğrencilerin Üniversiteye ait öğrenci kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.
(2) Bu belgeleri yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmazlar, telafi sınavına giremezler ve sınavdan başarısız sayılırlar.

Öğretim Süresi ve Sistemi
MADDE 10 - (1) İngilizce Hazırlık programında kur sistemi uygulanır.
a) Her kur 7 ile 9 hafta arası sürer.
b) Her kurda haftada 20 ile 30 saat arası ders verilir.
c) Kurların başlangıç ve bitiş tarihleri ile kur içi ve kur bitirme sınavlarının tarihleri Bölümün akademik takviminde belirtilir.
ç) Gereken hallerde, kur başlama-bitiş ve sınav tarihlerinde değişiklikler yapılabilir. Bu hususta yetkili makam Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’dır.

Devam Zorunluluğu
MADDE 11 - (1) İngilizce Hazırlık programında öğrenciler, kur ve yıl bazında teorik ve uzaktan eğitim derslerinin %85’ine devam etmek zorundadır.
(2) Bahar yarıyılı sonunda düzenlenen FSMEPT’e girebilmek için öğrencilerin yıl bazındaki devam şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Yıl bazında devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler bir sonraki akademik yılın başında düzenlenen FSMEPT’e girebilirler.
(3) Kur içerisinde devam şartını yerine getirmeyen bir öğrenci, kur bitirme sınavına giremez ve bir sonraki kurda aynı seviyeyi tekrar eder.
(4) İzinli sayılma halleri:
 a) Üniversiteyi temsilen sosyal ve sportif faaliyetlere katılan öğrenciler, faaliyetlere katıldıkları günlerde,
 b) Sağlık sebeplerinden ötürü heyet raporu ya da hastanede yatış belgelerini ibraz eden öğrenciler ilgili raporlarında belirtilen tarihlerde,
 c) Birinci dereceden akrabalarını kaybeden öğrenciler, bu durumu belgelendirmeleri koşuluyla en fazla 5 gün izinli sayılırlar,
 ç) Diğer hallerde mazeretin kabul edilip edilmemesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı kararına bağlıdır.
(5) Öğrenciler on birinci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen mazeretlerine dair belgeleri, ilgili dilekçe ile birlikte üç iş günü içerisinde Bölüm sekreterliğine teslim etmek zorundadır.

Başarı Durumu ve Değerlendirme
MADDE 12 - (1) Bir kurun not ortalamasını öğrencilerin girdiği sınavlar, yaptığı ödevler ve öğretim elemanlarının değerlendirmeleri belirler.
a) Kur ölçme ve değerlendirmesinde; ara sınav, portfolyolar, projeler, küçük sınavlar, kur bitirme sınavı, çevrimiçi ödevler ve öğretim görevlisi değerlendirmeleri etkilidir. Söz konusu faktörlerin kur içi değerlendirmeye etki oranları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir.
b) Öğrencilerin her kuru başarıyla tamamlayabilmeleri için kur not ortalamasının en az 65 olması gerekir.
c) Bir kurdan başarısız olan bir öğrenci bir sonraki kurda başarısız olduğu seviyeyi tekrar eder.
(2) FSMEPT’ten başarılı olan veya İngilizce Hazırlık programında CEFR B2 düzeyini başarıyla tamamlayan öğrenciler, kayıtlı oldukları lisans programına başlayabilirler.
a)FSMEPT’ten başarılı olan öğrencilerin İngilizce Hazırlık başarı notu FSMEPT’ten aldıkları puan, CEFR B2 seviyesini tamamlayan öğrencilerin başarı notu ise CEFR B2 seviyesinde öğrenim gördükleri kurun not ortalamasıdır.
b) Güz veya bahar dönemi sona ermeden İngilizce Hazırlık programında CEFR B2 düzeyini başarıyla tamamlayan öğrenciler dönem sona erene kadar İngilizce eğitimlerine bir sonraki kurda CEFR B2+ seviyesinde devam ederler. Söz konusu öğrenciler için CEFR B2+ seviyesinde eğitim alacakları kurda devam veya başarı şartı aranmaz. Bu öğrencilerin muafiyet işlemleri, CEFR B2 düzeyini başarıyla tamamladıkları dönemin sonunda gerçekleştirilir.
c) Öğretim dili %100 Türkçe olan ve isteğe bağlı İngilizce Hazırlık programında öğrenim gören öğrenciler, akademik yılın sonunda başarısız olmaları veya devamsızlıktan başarısız kabul edilmeleri durumunda lisans programlarına başlayabilirler. Söz konusu öğrenciler, İngilizce Hazırlık programında en az CEFR A2 düzeyini başarıyla tamamlamaları durumunda zorunlu lisans dersleri olan İngilizce I (ING101) ve İngilizce II (ING102) derslerinden muaf sayılırlar.
(3) İngilizce Hazırlık programında yapılan sınavların içeriği ve uygulanmasına yönelik her türlü husus Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenir.
a) Yabancı Diller Bölümü, ölçme ve değerlendirme sisteminde kurlara ve seviyelere göre farklı uygulamalar yapabilir, farklı etki oranları ile farklı sınav türleri uygulama hakkına sahiptir.
b) Yabancı Diller Bölümü, kur içinde uygulanan sınav ve ödevlere kur başarı durumunu etkileyebilecek alt puan sınırı ya da ölçütler koyabilir. Öğrencilerin belirlenen ölçütlerin altında puan alması durumunda kur değerlendirme sonucu değişiklik gösterebilir.
c) Yabancı Diller Bölümü, öğrencilere ön bilgilendirme yapmaksızın küçük sınavlar yapabilir.
ç) Sınavlar ile ilgili uygulama usul ve esasları Bölümün internet sayfasında duyurulur.

Telafi Sınavları
MADDE 13 - (1) Sağlık sebeplerinden ötürü ara sınav veya kur bitirme sınavına katılamayan öğrencilerin üç iş günü içerisinde sağlık raporları ve dilekçeleri ile birlikte Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
(2) DBS, FSMEPT ve küçük sınavlara girilmemesi durumunda hiçbir mazeret kabul edilmez ve telafi sınavı uygulanmaz.
(3) Telafi sınavının içeriği ve soru tipleri, telafisi yapılan sınavla aynı olmak zorunda değildir.
(4) Telafi sınavlarının tarihleri Bölümün internet sitesinden duyurulur.

Sınav Sonuçlarına İtiraz
MADDE 14 - (1) Sınavlarda maddi hata yapıldığını düşünen öğrenciler, sınav sonuçlarının duyurulmasını izleyen üç iş günü içerisinde ilgili dilekçe ile Bölüm sekreterliğine başvurur.
(2) İtirazlar Bölüm Başkanlığının belirleyeceği bir kurul tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.
(3) Herhangi bir mazeretten ötürü telafisi yapılan sınavların sonuçlarına itiraz kabul edilmez.

İngilizce Hazırlık Programında Başarısızlık Durumu ve İngilizce Hazırlık Yaz Okulu
MADDE 15 - (1) İngilizce Hazırlık programından başarısız olan öğrenciler için Yabancı Diller Bölümü tarafından Yaz Okulu açılabilir.
a) Yaz Okuluna katılan öğrenciler, bu program için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmiş olan ücreti ödemekle yükümlüdürler.
b)  Yaz Okulu Programının içeriği, usulleri ve uygulama esasları Bölümün internet sitesinden duyurulur.
c) Bahar dönemi sonunda İngilizce Hazırlık programından başarısız olan öğrenciler, Yaz Okuluna katılmak zorunda değildir. Bu öğrenciler bir sonraki akademik yılın başında düzenlenen FSMEPT’e herhangi bir koşul aranmaksızın ve DBS’ye girmeden katılabilirler.
ç) Yaz Okulu sonunda FSMEPT’ten başarılı olan öğrenciler kayıt yaptırmış oldukları lisans programına başlarlar.
(2) Zorunlu İngilizce Hazırlık programına kayıtlı oldukları yıl içerisinde düzenlenen FSMEPT sınavlarının herhangi birinden başarı sağlayamayan veya İngilizce Hazırlık programında CEFR B2 düzeyini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, bir sonraki akademik yılda İngilizce Hazırlık Programını tekrar ederler.
a) FSMEPT’ten başarısız olan veya İngilizce Hazırlık programında CEFR B2 seviyesini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, bir sonraki akademik yılda İngilizce Hazırlık programında en son başarıyla tamamladıkları seviyenin bir üst seviyesindeki sınıflara yerleştirilirler. Seviyelerine uygun sınıfların açılamaması durumunda ise alt seviye sınıflarına yerleştirilebilirler.
b) İngilizce Hazırlık programını tekrar eden öğrencilerin, güz dönemi ve bahar dönemi sonunda uygulanan FSMEPT’lere girebilmek için sınavların uygulandığı akademik yılda en az CEFR B1 düzeyini başarıyla tamamlaması ve devam şartlarını yerine getirmesi gerekir.
c) Zorunlu İngilizce Hazırlık programında ikinci yılında da başarısız olan öğrencilerin, bir sonraki akademik yıldaki eğitim durumlarıyla ilgili tüm hususlarda Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliği esas alınır. İkinci akademik yıl sonunda da başarısız olan öğrencilerin bir sonraki akademik yıl başında düzenlenen FSMEPT’ten yine başarısız olmaları durumunda, sınav sonuçlarının resmi olarak duyurulmasını takiben Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Disiplin Kuralları
MADDE 16 - (1) Disiplin ile ilgili konularda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 17 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 - (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.