FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönergenin dayanağını;  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumu Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik, TÜBİTAK Harcamalarına İlişkin Esas ve Usuller, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlarının Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik ve Yıllık Bütçe Kanunları oluşturur.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini (FSMVÜ),
 2. Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
 3. TTO: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,
 4. Yönetim Kurulu: TTO Yönetim Kurulunu,
 5. FSMH Değerlendirme Kurulu: Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Kurulunu,
 6. Müdür: TTO Müdürünü,
 7. Müdür Yardımcısı: TTO Müdür Yardımcısını,
 8. Birimler: Tanıtım ve Eğitim Birimini, Proje Geliştirme ve Yönetim Birimini,

Üniversite - Sanayi İşbirliği Birimini,  Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Birimini, Kuluçka ve Girişim Hızlandırma Birimi,

 1. BAP: Bilimsel Araştırma Projelerini,
 2. BAP Yönergesi: FSMVÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesini,
 3. BAP Komisyonu: FSMVÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunu,
 4. Ar-Ge: Araştırma Geliştirmeyi, 

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TTO’nun Amacı ve Faaliyet Alanları

 

TTO’nun Amacı

MADDE 5 – (1) TTO, Üniversitenin bilim, teknoloji transferi ve yenilikçilik birikimini merkezi bir yapı çerçevesinde toplayarak; bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünler veya süreçlere dönüştürmeyi, katma değer oluşturmayı, sanayiye aktarmayı ve ticarileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bilim insanları ve sanayi şirketlerinin ulusal ve uluslararası araştırma destek programları ve hibe fonlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının teknolojik, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme yeteneklerinin artırılmasını hedeflemektedir. Sanayi kuruluşlarının Üniversite ile işbirliklerinin artırılmasında ara yüz görevi yaparak, üniversite öğrencilerine, öğretim üyelerine ve topluma yönelik girişimcilik eğitimi vermeyi ve gerçekleştirdiği faaliyetleri sürdürülebilir ölçülerde nitelik ve nicelik yönünden arttırmayı amaçlamaktadır. Yapılan faaliyetlerle teknoloji transferini bireysel, kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlayarak bilgi birikiminin zenginleşmesini, teknoloji geliştirme yeteneğinin pekişmesini, teknoloji geliştirme ve yenilik kültürünü oluşturarak ülkenin rekabet gücünü uluslararası alanda artırmaktır.

 

Faaliyet Alanları

MADDE 6 – (1) TTO’nun faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede gerçekleştirilen bütün bilgi ve teknoloji transfer hizmetlerini TTO yönetiminde yürütmek,

b) Üniversite bünyesinde mevcut, uygulama ve araştırma merkezleri, araştırma ve analiz laboratuvarları ve buna benzer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek; Ar-Ge imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak, bürokratik engelleri aşmalarına yardımcı olarak gerekli düzenlemeleri yapmak,

c) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma cihazlarını temin ederek, TTO’nun yönetiminde bütün Ar-Ge birimlerinin ortak kullanımına sunmak,

d) Girişimcilik, projelere destek ve fikri mülkiyet hakları ve lisanslama konusunda eğitimler; çalıştay, kongre, kurs, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve katılımcılara katılım belgesi veya sertifika vermek,

e) TTO’nun ihtiyacı olan personelin yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, Üniversitede yürütülen projelerin sayısını artırmak, finans kaynaklarının teminine çalışmak,

g) Patent, lisans anlaşmaları, bilgi ve teknoloji transferi konularında ilgililere danışmanlık hizmeti vererek, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tescil belgelerinin artışına katkı sağlamak,

h) Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, kitap, makale, dergi ve benzeri yayın faaliyetleri yapmak,

i) Araştırma ve tasarım konularında iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak, kurum ve kuruluşlara araştırma, tasarım, prototip geliştirme ve üretim aşamalarında hizmet vermek,

j) Üniversite, kamu ve sanayicinin buluştuğu uluslararası ve ulusal kongreler ve çalıştaylar düzenleyerek bilgi akışının hızlanmasını sağlamak, inovasyon fuarları düzenleyerek yapılan yeni çalışmalardan toplumu haberdar etmek,

k) Üniversite dışı kuruluşlarla gerçekleştirilen ilişkilerde öğretim elemanlarının haklarının korunması ve ilişkilerin TTO koordinasyonuyla sağlanarak araştırmacıların bürokratik yüklerinin azaltılmasına yardımcı olmak,

l) Bir fikrin doğuşundan ticarileştirilmesine kadar geçen bütün aşamalarda; Ar-Ge, yenilik, teknoloji transferi, patent alma ve lisanslama birimi olarak hizmet vermek, tüm ulusal ve uluslararası desteklere ve yarışmalara katılmak için proje destek ekibi ile başvuru ve raporlama kısmında tüm bireylere, kurumlara ve projelere destek vermek,

m) Genel araştırma desteklerinin yanı sıra resmi olmayan araştırma işbirliklerini, sözleşmeye bağlı araştırma çalışmalarını, bilgi transferi ve eğitim projelerini, üniversite-sanayi işbirliğiyle yürütülen devlet destekli araştırma projelerini, araştırma konsorsiyumlarını, üniversite-sanayi işbirliği birimlerini ya da enstitülerini ve kuluçka merkezlerini destelemek,

n) BAP yönergesini yürütmek ve bilimsel araştırma projelerinin takibini yapmak,

o) TTO’nun amacı doğrultusunda Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

 

 TTO’nun Yönetim Organları

MADDE 7 – (1) TTO’nin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu

b) FSMH Değerlendirme Kurulu

c) Müdür

 

a) Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) TTO Yönetim Kurulu, Rektör veya araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısı ve üniversite senatosunun seçeceği TTO faaliyetleri ile ilişkili deneyimi olan 6 (altı) öğretim üyesinden oluşur. Üyeler üç yıllığına seçilir. Süresi tamamlanan üye yeniden seçilebilir. İki dönemden fazla üyelik yapılamaz. İstifa, emeklilik ve benzeri sebeplerle ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye seçilir. Seçilen üye kalan süreyi tamamlar. Yönetim Kurulu, Müdürün talebi üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdür gerektiğinde, Yönetim Kurulunun olağanüstü toplanması için talepte bulunabilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) FSMVÜ Stratejik Planıyla uyumlu olarak Müdür tarafından önerilecek TTO’nun kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını değerlendirerek karara bağlamak,

b) TTO birimlerinin kullanım ve çalışma prensipleri ile ilgili mevzuatını hazırlamak,

c) TTO birimlerinin işleyişi ve sorumluluklarına ilişkin konularda gerekli kararları almak,

ç) Müdürün hazırlayacağı bir sonraki yılın çalışma programını değerlendirmek ve karara bağlamak,

d) Müdür ve TTO çalışanları tarafından hazırlanacak TTO’nun yıllık faaliyet raporunu ve yıllık bütçesini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar karara bağlamak ve rapor halinde Rektöre sunmak,

e) TTO’ya bağlanacak ya da bağlı olarak açılacak birimlerin, teknik altyapısını ve Ar-Ge destek yapılarını oluşturmak için gerekli girişimlerde bulunmak ve bunların idarecilerini belirlemek,

f) TTO tarafından yürütülen projeler için gerektiğinde proje koordinatörlerini görevlendirmek ve çalışanlar arasında eşgüdüm sağlayacak tedbirleri almak,

g) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapılmasını sağlamak,

ğ) Üniversite bünyesinde bulunan akademik, idari birimler ve uygulama araştırma merkezlerinin TTO süreçleri kapsamında yapacakları çalışmalar ile ilgili karar almak ve denetleme yapmak,

h) BAP Yönergesi kapsamında proje başvurularını değerlendirecek karar mercii olarak BAP Komisyonu görevini yürütmek.

 

b) FSMH Değerlendirme Kurulu

MADDE 9 – (1) FSMH Değerlendirme Kurulu, TTO Müdürü, TTO Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Birimi Koordinatörü, Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Rektörlük tarafından belirlenen en az 3 (üç) öğretim üyesinden oluşur. Kurulun başkanlığını seçilen üç öğretim üyesinden en kıdemli olanı yürütür.

(2) FSMH Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Birimi tarafından fikri ürün ve buluş için hazırlanan ön değerlendirme sonuçlarını karara bağlamak,

b) Fikri ürün ve buluşların korunmasını sağlamak için ulusal ve/veya uluslararası alanda başvuruları belirlemek,

c) Fikri ürün ve buluşu gerçekleştirilmesi ve/veya prototip vb. gerekli aşamalar için laboratuvar, altyapı hizmetleri ve malzeme alımı ile ilgili görüş hazırlamak,

ç) Fikri ürün ve buluşların ticari potansiyellerini belirleyecek süreçler oluşturmak ve bu süreçler doğrultusunda fikri ürünlerin değerlemesini yapmak.

 

 

c) Müdür

MADDE 10 – (1) TTO Yönetim Kurulu, TTO tam zamanlı çalışanlarından birini TTO Müdürü olarak atar. TTO Müdürü olarak atanacak çalışanın, en az lisans mezunu ve TTO süreçleri ile ilgili en az beş (5) yıl deneyimli olması gerekir. TTO Müdürü oy hakkı bulunmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Müdür Yardımcılığı ve Birim Koordinatörlükleri için önerdiği isimleri TTO Yönetim Kurulunun onayına sunar.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) TTO’yu temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarını organize etmek, YÖK Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği ve FSMVÜ TTO Yönergesi kapsamında Yönetim Kurulunun vereceği her türlü görevi yapmak,

b) TTO birimlerinin faaliyetlerini yürütmesini sağlamak ve denetlemek,

c) Yönetim Kuruluna gündemi sunmak ve alınan kararları uygulamak,

ç) TTO’nun donanım, test laboratuvarı, tamir-bakım atölyesi gibi teknik altyapı ve Ar-Ge destek yapıları birimlerinin oluşturulması ve bunların ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmaktır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TTO’ya Bağlı Birimler ve Görevleri

 

TTO’ya Bağlı Birimler

MADDE 11 – (1) TTO’ya bağlı birimler şunlardır:

 1. Tanıtım ve Eğitim Birimi
 2. Proje Geliştirme ve Yönetim Birimi
 3. Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi
 4. Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Birimi
 5. Kuluçka ve Girişim Hızlandırma Birimi
 6. BAP Sekreterliği

 

Birimlerin Görevleri

MADDE 12 – (1) Yönergenin 6’ncı maddesinde yer alan TTO faaliyet alanına giren konularda TTO Birimlerinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 1. Tanıtım ve Eğitim Birimi:

-FSMVÜ’nin akademik ve idari kadrosunun uzmanlıkları, işbirliği potansiyeli, altyapı imkânları ile TTO’nun kuruluş felsefesi, arayüz fonksiyonu ve faaliyetlerini tüm paydaşlara tanıtmak ve bu paydaşlarla güçlü iletişim mekanizmalarını geliştirilmek,

-Kendi bünyesindeki akademik ve idari personele, öğrencilere ve ilgili dış paydaşlara yönelik TTO süreçleri, projelendirme, işbirliği, Fikri Mülkiyet Hakları vb. alanlarda seminer ve eğitim programları düzenlemek ve sertifika vermek,

-TTO ile ilgili her türlü tanıtım faaliyetlerini yürütmek

b) Proje Geliştirme ve Yönetim Birimi:

- Ulusal ve uluslararası projelerin tümüne hazırlık ve yürütme aşamalarında destek sağlamak ve gerekli eğitimleri yapmak,

- Başvuru sürecini ve destek alındıktan sonraki süreçleri desteklemek,

- Finansmanın dağılımı, bütçelenmesi ve gerçekleşmesi sırasındaki destekleri vermek,

- Diğer uygulama ve araştırma merkezleri, araştırma enstitüleri, teknokentler ve benzeri birimlerle koordineli olarak projeler hazırlamak ve yürütmek,

- Üniversite akademik ve idari personeli tarafından hazırlanan projelere ilişkin gerekli her türlü desteği sağlamak,

c) Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi:

- Üniversitenin özel sektörle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini kurumsal bir şekilde sağlamak,

- Üniversiteyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında somut işbirliğine dayalı yazılı protokol ve anlaşmaları hazırlamak,

- Üniversitenin teknolojik bilgi birikiminin ekonomik değeri olan projelere dönüştürülmesini sağlamaya yönelik çalışmaları yürütmek,

- Ar-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Üniversitedeki yetkin araştırmacılarla sanayi firmalarının eşleştirilmesi için birebir hizmet vermek,

- Sanayi ile kontratlı projelerin oluşumu ve süreçlerin takip edilmesi, idari ve mali desteğin alınmasına destek olmak,

- Araştırmacıların, özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesini, araştırmacı ve altyapı yetkinliğinin özel sektör kuruluşlarına tanıtılmasını sağlamak,

- Özel sektör kuruluşlarının ve araştırmacıların Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilmesi, fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve yönlendirilmesina ilişkin faaliyetleri yürütmek,

- Üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında araştırmacıların, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde yapmalarını ve projelerinin nitelik ve nicelik olarak artırılmasına destek vermek,

- Sanayi ve Ar-Ge kuruluşlarının ulusal ve uluslararası alandaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin rekabet gücünü artırabilmek için teknoloji tabanlı yeni ürün ve üretim stratejilerini geliştirmelerine destek olmak,

- Üniversite sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik projelerinin ulusal ve uluslararası hibe fonlarından ve diğer kaynaklardan yararlanabilmesi için sevk ve idare; çok ortaklı projelerde proje takımı oluşturma, proje ortağı bulma, projeleri koordine etme ve benzeri hizmetleri vermek,

d) Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Birimi:

- Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Politikalarını belirlemek,

- Üniversite öğretim elemanlarının, öğrencilerinin ve aynı zamanda müşterek çalışma yapılan diğer kişi ve kurumların; ulusal ve uluslararası patent, faydalı model, endüstriyel tasarım belgesi, ulusal ve uluslararası patent başvurusu sayılarının artırılması için teşvik, sevk ve idare hizmeti vermek,

- Üniversite ile Türk Patent Enstitüsü arasındaki işbirliği protokollerini hazırlamak ve çalışmaları yürütmek,

- Buluş sahibi, üniversite, kamu ve sanayii arasındaki patent haklarının düzenlenmesine ve paylaşımına dair görüşmeler yapmak, taraflar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

- Fikri mülkiyet hakları alınan, lisanslanan buluşların ticarileştirilmesi için potansiyel müşterilerle görüşmeler yapmak, sözleşmeler hazırlamak ve imzalanan sözleşmelerde gelir paylaşımı konusunda arayüz platformu olarak görev yapmak,

e) Kuluçka ve Girişim Hızlandırma Birimi:

- Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak proaktif iş geliştirme yaklaşımıyla şirketleşme ve girişimcilik kültürünün artırılması çalışmaları yapmak,

- Ticarileştirilme potansiyeli olan projelerin seçilmesi, iş planlarının hazırlanması, girişimciliğin teşvik edilmesi, start-up, spin-off şirketlerinin kurulması ve kurulmasına danışmanlık hizmetleri verilmesi görevlerini yürütmek,

- Üniversitede oluşan bilgi birikiminden toplumun daha fazla yararlanabilmesi için akademisyenleri, öğrencileri ve mezunları teknokentlerde, kuluçka merkezlerinde ve teknoloji geliştirme merkezlerinde firma kurmaları için desteklemek,

- Üniversite çıkışlı şirket kurulmasına yardımcı olmak üzere hukuki işlemler, girişimcilik, iş geliştirme, çekirdek sermaye temini, kuluçka hizmeti, iş rehberliği ve pazarlama gibi konularda destek hizmetleri ve eğitimi vermek,

- Kuluçka merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri kapsamında gerçekleştirilecek girişimcilik, teknoloji yönetimi ve yenilikçilik sertifika programlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamak, gerektiğinde bu hizmetleri sevk ve idare etmek,

- Kuluçka merkezi veya teknokent bünyesinde girişimcilere yönelik birebir danışmanlık desteği vermek,

- Girişimcilerin risk sermayesi ve melek yatırım kuruluşlarına yönlendirmesini sağlayıp ortaklık kurmalarına destek olmak.

f) BAP Sekreterliği:

- FSMVÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi kapsamında proje çağrıları ve proje başvurularının takibini yaparak Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

- Onaylanan projelerin takibini yaparak ara ve sonuç raporlarını dosyalamak,

- Sonuçlanan projelerin çıktılarını TTO Birimleri ile paylaşarak yaygınlaştırılmasını sağlamak.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kabulünden sonra Mütevelli Heyetin onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

EKLER

 1. FSMVÜ TTO Organizasyon Şeması

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.