FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü’nün kuruluş, görev ve çalışmasına ait esasları düzenler.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü’nün kuruluş, görev ve çalışmasına ait hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65 inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin (b) bendi ve 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

b) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

ç) Genel Sekreter: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterini,

d) Akademik Birim: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve merkezleri,

e) İdari Birim: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterliği’ne bağlı tüm idari birimleri ve merkezleri,

f) Kalite Komisyonu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu komisyonu,

g) Kalite Koordinatörlüğü: Üniversitenin Kalite Güvence Sistemi ile ilgili her türlü veri toplama, organizasyon, dokümantasyon, raporlama vb. işlemleri yapmakla görevli birimi,

h) Strateji Geliştirme Daire Başkanı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanını,

ı) Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi: Senato tarafından uygun görülerek seçilen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencisini,

i) Birim Kalite Temsilcisi: İç ve dış değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü üyelerine destek olmak üzere senato tarafından akademik ve idari birimlerden belirlenen temsilcileri,

j) Kalite Güvencesi: Eğitim öğretim süreçlerinin paydaşlara hizmet ve ürün olarak yansıtılmasında, iç ve dış kalite standartlarını esas alarak, kalite ve performans süreçlerinin tam olarak yerine getirilmesi için yapılan planlı ve sistemli işlemleri,

k) Stratejik Planlama: Üniversitenin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama ve ilgili performans göstergelerini sürekli izleme sürecini,

l) Dış Değerlendirme: Üniversitenin veya bir programının, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen Dış Değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan, bağımsız kalite değerlendirme tescil belgesine sahip Dış Değerlendirme Kuruluşları tarafından yürütülen dış değerlendirme sürecini,

m) Dış Tetkik: Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin standartlar, prosedürler, talimatlar, formlar,iş akış şemaları vb. kalite dokümanları aracılığı ile planlı aralıklarla ISO vb. Akredite Kuruluşlar tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesini,

n) İç Değerlendirme: Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Kalite Komisyonu tarafından değerlendirilmesini,

o) İç Tetkik: Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin standartlar, prosedürler, talimatlar, formlar,iş akış şemaları vb. kalite dokümanları aracılığı ile iç tetkik prosedürüne uygun olarak planlı aralıklarla iç tetkikçiler tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonunun Oluşturulması ve Organizasyon Yapısı

MADDE 5- (1) Kalite Komisyonu aynı Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu’ndan birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere üniversite senatolarınca belirlenen üyeler ile Genel Sekreter, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Öğrenci Temsilcisinden oluşur.

(2) Kalite Komisyonunun başkanlığını Rektör, Rektörün bulunmadığı zamanlarda Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı yapar.

 (3) Senato tarafından belirlenen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten ya da görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere Senato tarafından yeni üye belirlenir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

(4) Bir eğitim öğretim yılı içinde mazeretsiz üç defa komisyon toplantısına katılmayan üyenin üyeliği düşer.

(5) Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi, her eğitim öğretim yılı başında Senato tarafından belirlenir.

Kalite Komisyonu’nun Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 6- (1) Komisyon, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre çalışır:

a) Komisyon, her akademik yılda en az üç kez toplanır. Gerekli hallerde komisyon başkanının çağrısı veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanabilir. Toplantı çağrısı Başkan tarafından yapılır.

b) Kalite Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

Kalite Komisyonu’nun Görevleri

MADDE 7- (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b) İç Değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren Yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak, Senato’ya sunmak ve onaylanan raporun, kamuoyuna duyurulmasını sağlayacak şekilde Üniversitenin web sayfasında yer almasını sağlamak,

c) Dış Değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile Dış Değerlendirici Kurumlara her türlü desteği vermek,

ç) Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kararlarını uygulamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü’nün Oluşturulması

MADDE 8- (1) Kalite Koordinatörlüğü,  Kalite Koordinatörü,  Kalite Koordinatör Yardımcısı ve Rektörlük makamınca görevlendirilen üyelerden oluşur.

(2) Kalite Koordinatörü ve üyeleri; Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulu vb. üniversite birimlerinde çalışan akademik ve idari personelden (aynı birimden birden fazla olmamak koşulu ile) sorumlu Rektör Yardımcısı’nın önerisi ve üniversite senatosunun kabulü ile 3 yıllığına atanır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

Kalite Koordinatörlüğü’nün Görevleri

MADDE 9- (1) Kalite Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kalite Yönetim Sisteminin, kalite standartları (ISO 9001 vb.) doğrultusunda yapılanmasını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

b) Kalite Yönetim Sistemi’yle ilgili bütün çalışmaları yapmak ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

c) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimleri düzenlemek,

ç) Kalite Yönetim Sistemi’nin tüm paydaşlar tarafından benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

d) Kalite Komisyonu tarafından yapılan toplantıları koordine etmek, sekretarya hizmetlerini yürütmek,

e) Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Planı’nı hazırlamak ve iç tetkiklerin yapılmasını sağlamak,

f) Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı’nı organize etmek, toplantı için gerekli tüm rapor ve dokümanları hazırlamak,

g) Dış denetimlerin yapılması için gerekli tedbirleri almak.

Birim Kalite Temsilcileri’nin Belirlenmesi ve Görevleri

MADDE 10- (1) Birim Kalite Temsilcileri, akademik ve idari birim temsilcilerden oluşur ve Senato tarafından belirlenir.

(2) Birim Kalite Temsilcileri’nin görevleri şunlardır:

a) Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü kalite yönetim ve güvence çalışmalarını bağlı olduğu birimde yürütmek ve kalite yönetim sisteminin farkındalığını arttırmak,

b) Birimi ile Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü arasındaki iletişimi sağlamak,

c) Kalite ile ilişkili mevzuat ve standartlar kapsamında birim içi iyileştirme çalışmalarını yürütmek,

ç) İç Tetkik, Kurum İç Değerlendirme, Dış Değerlendirmelerde; birimiyle ilgili tüm rapor, bilgi ve dokümanları hazırlamak ve bunları Kalite Komisyonu/Kalite Koordinatörlüğü ile paylaşmaktır.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 11- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönerge, Senatoda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönerge Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.