Senato Karar Tarihi: 13.02.2020

Senato Karar Sayısı: 158

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

DEMİRBAŞ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın Üniversitenin satın alma, kendi bünyesinde üretme veya hibe yoluyla temin ettiği dayanıklı taşınır malların envantere kayıt, amortisman, zimmet, aktarma, kullanım, kontrol, kayıttan silme kuralları ile ziyanı halinde uygulanacak esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönerge Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi envanterindeki tüm demirbaş niteliğindeki malzemeleri ve bunların kullanıcılarını kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu yönergede geçen;

a) Amortisman: Aşınma, yıpranma payını, demirbaşa yatırılan sermayenin, dönemsel olarak azar azar sermayeden eksilmesini,

b) Amortismanlı Değer: Demirbaşın kayıt kıymetinden yıpranma nedeniyle oluşan değer kaybının (amortisman) çıkarılması ile bulunan kıymeti,

c) Asgari Stok Seviyesi: Malzemeden yeniden sipariş edilip, gelinceye kadar geçecek sürede ambarda bulundurulması zorunlu olan asgari miktarı,

d) Azami Stok Seviyesi: Depolarda bulundurulması gerekli malzemenin azami miktarını,

e) Birikmiş Amortisman: Dayanıklı taşınırlara dönemsel olarak ayrılan amortismanların muhasebe kayıtlarındaki toplamını,

f) Değer Tespit Komisyonu: 22. madde uyarınca oluşturulan ve kısaca “DTK” olarak ifade edilen komisyonu,

g) Demirbaş: Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, belli bir zamana bağlı kalmaksızın devamlı ve uzun süre bir yerde kullanılan, kullanıldığı sürece tükenmeyip özelliklerini muhafaza eden, bir kişiden diğerine teslim edilip zimmete alınan ve sabit kıymetler kayıtlarına alınmasında yarar görülecek düzeyde kıymet taşıyan tüm dayanıklı taşınır malları,

h) Demirbaş Kayıt ve Zimmet Formu: Bir malın, Üniversite envanterine kayıt edildiğine ve kullanıcısına/sorumlusuna zimmet edildiğine dair imzalanmış olan formu,

ı) Demirbaş Sorumlusu: Muayene ve kabulü yapılan demirbaş nitelikli taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alan, kullanım yerlerine teslim eden, koruyan, stok takibini yapan, bu yönergede belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek için görevlendirilen personeli (personelleri),

i) Demirbaş Numarası: Demirbaşa kayıt yapılırken Demirbaş Sorumlusu tarafından verilen numarayı,

j) Envanter: Her yılın sonunda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mevcutlarının genel sayımını yapmayı ve dökümünün çıkarılmasını,

k) Harcama Yetkilisi: Üniversite Rektörü, Mütevelli Heyeti, Mütevelli Heyet Başkanı ile güncel imza sirkülerinde ve Mütevelli Heyet tarafından belirlenen limitler dahilinde ihale komisyonu kararlarını onaylamaya yetkili kişi veya kişileri,

l) Hurda, Eskimiş, Köhne: Değer Tespit Komisyonu raporunda belirtilen; teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle, alınış amaçları doğrultusunda kullanım imkânı kalmayan, tamiri mümkün veya ekonomik olmayan, arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve fire parçaları,

m) İz Bedeli: Kayıtlı demirbaşın tamamının amortismana ayrılması durumunda muhasebe kayıtlarında kalan 1 kuruşu, ekonomik ömrünü tamamladığı hâlde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, muhasebe kayıtlarında izlenmesi gereken iktisadi kıymetlere Kurum hesaplarında yer verilen en alt tutarı,

n) Kayıt Çıkışı: Tüketime veya kullanıma verildiğinde, satıldığında, başka kullanım birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, yok olma vb. hallerindeki çıkışı ifade eder.

o) Kayıt Değeri: Kayda alınan demirbaşa ait fatura değeri veya takdir edilen Türk Lirası (TL) cinsinden değerini, diğer para birimleri ödenerek satın alınan demirbaşların ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz efektif satış TL değerini,

p) Kayıt Girişi: Malzemelerin temin edilme şekline bakılmaksızın idarece kullanılmak üzere teslim alındığında yapılan kayıt işlemini,

r) Muayene Kabul Komisyonu: Üniversite tarafından edinilen her türlü demirbaşın muayene ve kontrollerini yapan komisyonu, 

s) Rayiç Bedel: Günün koşullarına göre, piyasa fiyatlarına endeksli olarak ve DTK Komisyonu tarafından belirlenen kıymetini/bedelini,

t) Tamir Bedeli: Arızalanmış veya hasar görmüş demirbaşın tamir edilerek normal ve çalışır duruma getirilmesi için yapılan işlemlerin parasal değeri,

u) Zimmet: Bir çalışanın görevi dolayısıyla; idare,  muhafaza ve yetkisi altında bulunan mal ve/veya malları,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Harcama Yetkilisinin Sorumluluk ve Görevleri, Demirbaş Sorumlusunun Görevleri, Demirbaş Kullanım Esasları

 

Harcama yetkilisinin sorumluluk ve görevleri

MADDE 4 - (1) Harcama yetkilileri, Demirbaş ve taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak temin edilmesinden, kullanılmasından ve kontrolünden,

(2) Demirbaş ve taşınır kayıtlarının bu yönergede belirtilen esas ve usullere göre saydam, hızlı ve kolay erişilebilir şekilde tutulmasını sağlatmaktan,

(3) Demirbaş ve taşınırların ilgili kişi veya kişilere Demirbaş Sorumlusu aracılığıyla verilmesinden,

(4) Kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların bedellerinin ilgililerden tazmini ve tahsili için gerekli işlemlerin yapılmasından sorumludur.

 

 

 

Demirbaş sorumlusunun görevleri

MADDE 5 - (1) Temin edilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki depolarda muhafaza etmek,

(2) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak ve 3 işgünü içinde muayene ve kabul işlemlerini tamamlattırmak,

(3) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek,

(4) Kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

(5) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya ve çalışmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

(6) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları satın almaya bildirmek,

(7) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

(8) Birimlerin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

(9) Kayıtlarını tuttuğu demirbaş ve taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve sunmak,

(10) Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak,

(11) Taşınırların tüm depo giriş ve çıkış kayıtlarında kullanılacak form, belge ve tabloları bilgisayar ortamında düzenlemek ve kaydını yapmak,

(12) Sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevden ayrılmamak,

Demirbaş kullanım esasları

MADDE 6 - (1) Demirbaşlar, amacına ve usulüne uygun olarak kullanılmalıdır.

(2) Kişilere zimmetli olan cihaz, makine, alet, mefruşat, ulaşım veya iş aracı vb. demirbaşlar, belirlenmiş alan ve amacı dışında kişisel maksatlarla ve/veya çıkar sağlamak amacıyla kullanılamaz, bir başkasına kullandırılamaz ve yetkili makamın onayı olmadan bir başkasına devredilemezler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malzeme Muayene ve Kabul İşlemleri, Demirbaş Kayıt İşlemleri,

Kayıtlara Esas Alınan Değer

 

Malzeme muayene ve kabul işlemleri

MADDE 7 - (1) Üniversitenin malzeme depolarına veya doğrudan kullanım yerlerine gönderilen her türlü taşınırların muayene ve kontrolleri Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılır.

(2) Üniversite personelinin teknik olarak yetersiz olması durumunda imza yetkilisinin onayı ile dışarıdan da muayene ve kontrol hizmeti alınabilir.

(3) Taşınırın muayene ve kabullerinde ilgili dokümanlarına ve kullanım amacına uygun olup olmadığına dikkat edilir.

Demirbaş Kayıt İşlemleri

MADDE 8 - (1) Demirbaşlara kaybolmayacak ve silinmeyecek şekilde Demirbaş Sorumlusu tarafından demirbaş kayıt numarası verilir.

(2) Kullanılış şekilleri ve yapıları nedeniyle üzerlerine etiket ve numara konulamayanlar dışında kalan tüm demirbaş malzemelerin üzerine, görünür biçimde ve silinmeyecek tarzda, demirbaşın kurum malı olduğunu belirten, demirbaş numarası yazılı etiket yapıştırılır.

(3) Demirbaşların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, form, belge ve cetvellerin demirbaş takip programında tutulması ve düzenlenmesi esastır.

(4) Demirbaşın kayıt işlemlerinden sonra talep sahibine ve kullanıcı birime zimmet edildiğine ilişkin “Demirbaş Kayıt ve Zimmet Formu” İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda saklanır, bir nüshası da zimmet sahibine teslim edilir.

Kayıtlara esas alınan kıymet

MADDE 9 - (1) Satın alma, kendi bünyesinde üretme veya hibe yoluyla temin edilen demirbaşın kayıtlarında “Kayıt kıymeti” maliyet miktarı üzerinden yapılır. İç piyasadan satın alma veya ithalat yoluyla edinilen demirbaşın kayıtlarında esas alınan bedel maliyet miktarı olup, eğer KDV ödenmiş ise maliyet miktarı KDV tutarı indirildikten sonraki bedeldir. Bağış yoluyla edinilen demirbaşın kayıtlarında esas alınan bedel ise, satın alınması halinde ödenmesi gereken bedeldir. Kendi bünyemizde üreterek edinilmiş demirbaşlarda ise üretim maliyeti kayıt bedelidir. Demirbaş kayıt kıymeti ve amortismanlı kıymeti “Türk Lirası Para Birimi” (TL) cinsinden gösterilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Amortisman İşlemleri, Ekleme ve Tadilat Yoluyla Değer Artımı, Hurdaya Ayırma, Hurda Satış İşlemleri

Amortisman işlemleri

MADDE 10 - (1) Kıymet Yitimi ve Kullanım Süreleri;

a) Üniversite ve bağlı birimlerine kayıt edilmiş demirbaş malzemelerin yıpranma nedeniyle oluşan değer kayıpları hesaba katılmak suretiyle kıymetleri “amortismanlı kıymet” olarak gösterilir. Demirbaşların yıpranma payları, kayıtlara alınan kıymet bedelleri üzerinden ve ilgili demirbaşın faydalı/ekonomik ömrü esas alınarak belirlenir. Demirbaşın yıpranma payı nispetini belirlemede Vergi Usul Kanunu Hükümleri uygulanmaz.

b) Amortismanlı kıymeti, “sıfır” olan ve kullanılmaya devam edilen demirbaşların amortismanlı kıymeti, “iz bedeli” olarak envanter kayıtlarında yer alır.

c) Henüz ömrünü tamamlamamış ancak envanter kayıtlarından çıkarılması gereken demirbaşların kayıtlı tutarıyla, birikmiş amortisman tutarı arasındaki fark kadar (kayıttan çıkarma işleminin yapıldığı dönem sonunda kalanın tamamı) amortisman ayrılır.

(2) Ekleme ve Tadilat Yoluyla Değer Artımı;

a) Demirbaş niteliğindeki taşınırlara modüler ekleme veya niteliği dolayısıyla değerini artıracak şekilde modifikasyon, revizyon veya tadilat yapılması halinde, yapılan harcama tutarı, demirbaşın amortismanlı değerine eklenir.

b) Revize edilen demirbaşın son haline göre tarifi düzeltilir.

c) Zimmet kayıt değeri güncellenir.

Hurdaya ayırma işlemleri

MADDE 11 - (1) DTK tarafından hurda, eskimiş, köhne olarak tanımlanan demirbaşlar değerlendirilir, komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için “Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı” düzenlenir.

(2) Hurdaya ayrılmasına karar verilen demirbaşların güncel amortismanlı kayıtlı değeri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin onayıyla kayıtlardan çıkarılır.

(3) DTK Komisyonu tarafından ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin gerekli olduğuna karar verilen demirbaşlar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir. İmha, komisyon veya uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir ve kayıtlardan çıkarılır.

Hurda satış işlemleri

MADDE 12 - (1) DTK Komisyonu tarafından hurdaya ayrılan demirbaşların satışı, satın alma sorumlusu tarafından en az üç teklif alınarak en yüksek fiyatı veren istekliye, ihale komisyonu kararı ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin onayıyla yapılır.

(2) Hurda satışları için “ihale komisyonu kararı” esas alınır.

(3) Hurda satışlarında, istekliye hurda seçimi, ölçülmesi, tartılması ve yüklemesinde Demirbaş Sorumlusu nezaret eder.

(4) Demirbaş Sorumlusu hurdaların türlerinin, tartılarının, ölçülerinin ve her bir türün birim fiyatının ve toplam tutarının yazılı olduğu formu ilgi yazı ekinde muhasebe birimine vererek, bedelin Üniversitenin hesabına yatırılmasını sağlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Depo Çıkışı, Zimmet İşlemleri, Teslim Alınan Demirbaşın Sorumluluğu,

Demirbaşı Aktarma ve Dışarıya Çıkarma Yetkisi, Envanter Güncelleme Raporu

 

Malzemenin depo çıkışı

MADDE 13 - (1) Taşınır malzemelerin depodan çıkışı kullanıcı birim personelinin talebi ve yetkilisinin onayı ile teslim formları ile yapılır.

Demirbaş zimmet işlemleri

MADDE 14 - (1) Talep edilen demirbaş nitelikli malzemenin zimmet işlemi, demirbaşın kurum stoklarına girmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde Demirbaş Sorumlusu tarafından demirbaş malzemeyi kullanan birim yetkilisine veya yetkilinin görevlendireceği birim personeline veya yetkilisine yapılır.  

(2) Her türlü taşınır ve demirbaş nitelikli malzemenin depo hareketleri demirbaş takip programına kaydedilir.

(3) Demirbaşı zimmet alan personel, “Demirbaş Zimmet Formu”nun bir kopyasını muhafaza eder.

Teslim alınan demirbaşın sorumluluğu

MADDE 15 - (1) Demirbaşı zimmet kaydı ile teslim alan kişi/kişiler, teslim aldıkları demirbaşı iade edinceye kadar bu demirbaştan sorumludurlar ve teslim aldıkları nitelikte iade etmek için gerekli özen ve dikkati gösterirler.

(2) Demirbaşlar, belirlenmiş alan ve amacı dışında kişisel maksatlarla ve/veya çıkar sağlamak amacıyla kullanılamaz, bir başkasına kullandırılamaz ve yetkili makamın onayı olmadan bir başkasına devredilemez.

(3) Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ve firelerden dolayı demirbaşı zimmet kaydı ile teslim alan kişide/kişilerde sorumluluk aranmaz.

(4) Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara - depoya iade edilmesi zorunludur. Masa, sandalye, dolap gibi taşınması mümkün olmayan demirbaşlar bulundukları mahalde teslim edilir. Teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez.  

Demirbaşı aktarma

MADDE 16 - (1) Bir birimde kayıtlı bulunan demirbaşın yeri aynı birim içinde birim yetkilisinin onayıyla Demirbaş Sorumlusu tarafından değiştirilebilir.

(2) Birimler arası aktarma, her iki birim yetkilisinin de onay ve imzası ile Demirbaş Sorumlusu tarafından gerçekleştirilebilir.

(3) Kurumlar arasında bedelli ya da bedelsiz devir yapılacak demirbaşlar, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin onayı ile yapılabilir.  

Demirbaşı kayıtlı bulunduğu yerden dışarıya çıkarma

MADDE 17 - (1) Kayıtlı demirbaş malzemeler, zimmet sahibinin bilgisi ve Rektörlük veya Rektörlükçe görevli kişinin onayı olmaksızın kayıtlı bulundukları kullanım yerlerinden başka yerlere, sürekli veya geçici süreler için taşınarak kullanılamazlar.

(2) Gerçekleştirilmesi Rektörlükçe onaylanmış sosyal, kültürel etkinlikler, bilimsel çalışmalar, eğitim faaliyetleri, tamir-bakım vb. durumlarda kullanılacak demirbaşlar kayıtlı bulundukları yer dışına birim yetkililerinin onayı ile çıkarılabilirler.

(3) Demirbaşın kayıtlı bulunduğu yerden dışarıya çıkarılması ve iade şekli, teslim tesellüm tutanağı ile yapılır.

(4) Kayıtlı bulunduğu yerin dışına geçici olarak çıkarılan demirbaşın hasar görmesi veya kaybolması durumunda, demirbaşı teslim alan kişiler Üniversitenin uğradığı zarar ziyanı, kusurlu bulundukları oranda ve 21. Maddede yer alan esaslar çerçevesinde, tazmin etmek mecburiyetindedir.

Envanter güncelleme raporu işlemleri

MADDE 18 - (1) Taşınırların sayımı, Rektörlük tarafından gerekli görülen durum ve zamanlarda yapılır.

(2) Her mali yılın son ayı içinde Üniversitenin kayıtlı taşınır envanterleri ve varsa stokları Rektörlükçe belirlenecek esaslar çerçevesinde Demirbaş Sorumluları tarafından yapılır. Sayımlar için gerekli görüldüğü hallerde Rektörlükçe akademik personeller de görevlendirilebilir.

(3) Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında fark bulunması halinde miktarlarında farklılık bulunan taşınırların sayımı bir kez daha tekrarlanır. Yine farklı çıkarsa bu miktar "fazla" veya "noksan" olarak kaydedilir.

(4) Demirbaş Sorumlusu güncel demirbaş envanter sayım kayıtlarının miktar ve parasal değerlerini gösteren raporu düzenleyerek Rektörlüğe sunar.

 

ALTINCI BÖLÜM

Demirbaşın Hasar Görmesi, Kaybolması ve Soruşturulması,

Demirbaşın Tazmin Bedelinin Tespiti ve Tahsil Edilmesi

 

Demirbaşın hasar görmesi, kaybolması ve soruşturulması

MADDE 19 - (1) Zimmet kaydı yapılan demirbaşın önemli bir ihmal veya kasıt nedeniyle zarara uğraması veya kaybolması halinde meydana gelen zarardan zimmet alanlar sorumludur.

(2) Rektörlüğe iletilen Güncel Demirbaş Envanter Raporunun incelenmesi sonucunda belirlenen demirbaş ziyanı soruşturması Rektörlük tarafından yapılır.

(3) Rektörlüğün gerekli görmesi halinde, Disiplin Yönetmelikleri gereğince disiplin işlemi başlatılır.

 

 

Demirbaşın tazmin bedelinin tespit edilmesi

MADDE 20 - (1) Rektörlük tarafından yapılan soruşturma sonucunda Rektör veya Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile demirbaşın zarara uğramasında veya kaybında kusuru bulunanlar, Üniversitenin uğradığı zarar ziyanı tazmin eder.

(2) Demirbaşın “Rayiç Bedeli” veya “Yenisinin (veya eşdeğerinin) Temin Bedeli”; hasar görmüş demirbaşlarda, “Tamir Bedeli”, “Tazmin Bedeli” olarak 22. madde uyarınca oluşturulan DTK tarafından belirlenir.

(3) DTK’nın belirleyemediği hallerde demirbaş değerleri, nitelikleri bildirilmek suretiyle 22. Madde (d) bendinde belirtilen kurumlardan değer bildirimi istenir.

Tazmin bedelinin tahsili

MADDE 21 - (1) Kaybolan veya hasar gören demirbaşı tazmin etmekle yükümlü kişi(ler) öngörülen tamir / tazmin bedelini, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin onayından sonra ve belirlenen süre içerisinde Üniversiteye öder.

(2) Demirbaşı tazmin etmekle yükümlü olan kişi(ler) Üniversite personeliyse, tazmin bedeli personelin maaşından kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. Aylık kesinti miktarı personelin net maaşının %25’inden daha fazla olamaz.

(3) Demirbaşı tazmin etmekle yükümlü olan kişi(ler)in Rektörlük tarafından belirlenen tazmin bedelini ödememesi halinde İdare, mahkemeye başvurur.

(4) Demirbaşı tazmin etmekle yükümlü olan kişi(ler) ödenmesi öngörülen tazmin bedelinin tamamını ödemeden Üniversite’den ayrılırlarsa, ödenmeyen tazmin bedeli kısmı ilgili kişi(ler)in, varsa Üniversite’den olan alacaklarından kesinti yapılarak tahsil edilir, aksi hallerde idare alacağını mahkeme yolu ile tazmin etme yoluna gider.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Değer Tespit Komisyonunun Oluşumu, Demirbaşın İadesi ve Kayıttan Silme,
Kayıttan Silinen Demirbaştan Yararlanma

 

Değer Tespit Komisyonu (DTK) oluşumu

MADDE 22 – (1) Demirbaş malzemelerin tazmine esas bedellerinin belirlenmesinde, amortisman nispetlerinin takdirinde ve kayıttan silme işlemlerinde karar almak üzere Değer Tespit Komisyonu (DTK) kurulur.

(2) DTK; Üniversitenin Genel Sekreteri başkanlığında İdari ve Mali İşler, Strateji Geliştirme ve Bilgi İşlem Daire Başkanları ve/veya görevlendirdikleri birer personel ile demirbaşın zimmetinde bulunduğu birim yetkilisinden oluşur.

(3) DTK demirbaş ile ilgili birim yetkilisinin de aralarında olacağı en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluk oyu ile karar alır.

(4) DTK gerektiğinde Ticaret Odası, Sanayi Odası, meslek kuruluşları ile aynı nitelikteki taşınır satın alan idarelerden, üretici veya satıcı firmalardan vb. kuruluşlardan fiyat araştırması yaparak değer tespitini belgelendirir.

(5) DTK’ya demirbaş zimmet kaydı olan kişi katılamaz.

(6) DTK Komisyon raporu doğrultusunda Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin onayı alınır.

Demirbaşın iadesi

MADDE 23 - (1) Üniversite personellerinin, kurumdan veya birimlerinden ayrılmaları halinde veya başka nedenlerle iade etmek istemeleri halinde, zimmetlerinde bulunan kayıtlı demirbaşların iadesi; zimmet kaydı olan kişinin de imzasının olduğu bir tutanakla ilgili daire başkanlığına bildirilir, demirbaşın sağlam ve kullanılır durumda olduğu kontrol edilerek zimmet kaydından düşülür.

Kayıttan düşülen demirbaştan yararlanma

MADDE 24 - (1) Kayıttan düşülen demirbaşın herhangi bir aksamı demirbaşın üzerinden alınarak Üniversitede değerlendirilebilir veya demirbaş tümüyle yedek parça olarak veya başka bir amaçla değerlendirilmek üzere Üniversitenin herhangi bir birimine teslim edilebilir.

(2) Kayıttan düşülen demirbaşlar, Rektör onayıyla Devlet Kurumlarına veya diğer dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verilebilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Demirbaş işlemlerinde form kullanımı

MADDE 25 - (1) Taşınır malzemenin giriş, çıkış, zimmet, aktarma, amortismanlı değer tespiti, kayıt, kayıttan silme, hurdaya ayırma, satış vb. işlemlerinde ilgili formlar kullanılır.

Yürürlük

MADDE 26 - (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 - (1) Bu yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.