Fikri-Sınayi Mülkiyet Haklarının Yönetimi ve Teknoloji Transfer Yönergesi

Senato Karar Tarihi: 11.07.2019                                                                                                            Ek: 1

Senato Karar Sayısı: 149

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

FİKRİ-SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ YÖNETİMİNE VE TEKNOLOJİ TRANSFERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi çalışanlarının geliştirdiği fikri ürünlere ve bu ürünlerden doğan fikri-sınai mülkiyet haklarına ilişkin uygulama esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönerge Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile fikri ürün geliştiren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi çalışanlarının karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 10.01.2017 tarih ve 29944 Sayılı Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa ve 29.09.2017 tarih ve 30195 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. İşbu Yönergede düzenleme yapılmayan hususlar için zikredilen ve sair mevzuatlardaki hükümler uygulanır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;

 1. FSMVÜ: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
 2. TTO: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,
 3. FSMH Değerlendirme Kurulu: Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Kurulunu,
 4. TTO Yönetim Kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulunu,
 5. Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
 6. Mütevelli Heyet Başkanı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
 7. Mütevelli Heyet: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
 8. Çalışan: Görev, unvan ve benzeri niteliklerine bakılmaksızın FSMVÜ bünyesinde tam zamanlı iş sözleşmesi, kısmi zamanlı iş sözleşmesi, görevlendirme, proje sözleşmesi, stajyer ve benzeri nitelikte hukuki bir ilişki kapsamında çalışan kişiler; 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendindeki araştırmacılar, öğretim elemanları ile idari personel, öğrenciler veya ortak projelerde görev alanları,
 9. FSMVÜ Kaynakları: Doğrudan veya dolaylı bir yolla FSMVÜ tarafından sağlanan fiziki mekan, donanım, yazılım, laboratuvar, işlik ve insan kaynakları dâhil olmak üzere her türlü fon, tesis ve sair kaynakları,
 10. Fikri Ürün: Bu yönergede bağlamındaki fikri ürün; patent, faydalı model, tasarım, entegre devre topografyası, bilgisayar programları, yapma bilgisi (know-how) ve teknik bilgi gibi özel bir mevzuatla ve/veya genel hükümlerle korunan her türlü zihinsel ürünü (Bilgisayar programları hariç olmak üzere fikir ve sanat eserleri fikri ürün sayılmaz),
 11. Hizmet Buluşları: Çalışanın, FSMVÜ’de yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya büyük ölçüde FSMVÜ’nün deneyim ve çalışmalarına dayanan, iş ilişkisi sırasında geliştirdiği buluşları,
 12. Serbest Buluşlar: Çalışan tarafından meydana getirilmekle birlikte hizmet buluşlarının dışında kalan diğer buluşları,
 13. Çalışan Tasarımları: Çalışanın, FSMVÜ’de yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya büyük ölçüde FSMVÜ’nün deneyim ve çalışmalarına dayanan, iş ilişkisi sırasında geliştirdiği tasarımları,
 14. Fikir ve Sanat Eserleri: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar (yağlı ve suluboya tablolar, heykeller, mimarlık eserler ve FSEK md.4’te sayılan sair eserler) veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder. (Bilgisayar programları hariç olmak üzere FSEK kanunu ile düzenlenen fikir ve sanat eserleri bu yönergenin konusuna dâhil değildir.)

 

 • Fikrî Mülkiyet Hakları: Kayıtlı veya tescilli olup olmadığına bakılmaksızın ve yine özel bir mevzuatla ve/veya haksız rekabet gibi genel hükümlerle korunan fenni ve sınaî alanda FSMVÜ’nün sahibi veya ortağı olduğu fikri ürüne ilişkin tüm yasal haklarını (Ancak bilgisayar programları hariç olmak üzere fikir ve sanat eserleri bu kapsamın dışındadır.),
 • Gelir: Lisans ve devir gelirleri de dahil olmak üzere fikri ürünlerin ticarileştirilmesinden elde edilen meblağı,
 • Kümülatif Gelir: Hesaplamanın yapıldığı yıl da dahil olmak üzere elde edilen yıllık net gelirlerin toplamını,

ifade eder.

İkinci Bölüm

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

FSMVÜ’nün Yükümlülükleri

MADDE 5 - (1) Fikri mülkiyet haklarını koruma altına almak, araştırma faaliyetlerine dayanan buluşları ticarileştirmek ve bunlardan elde edilen gelirleri payları oranında Çalışanlara vermek,

(2) İşbu Yönerge ile araştırma faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve yayınlanmasının zamanlaması, kapsamının belirlenmesi,  fikri ürünlerin kamu yararı dışında kullanımını önlemek için gerekli düzenlemeleri yapmak,

(3) Ulusal fikri haklarının korunması için resmi makamlara yapılan başvuruların harç ücretlerini, başvuruda vekil hizmeti alınması halinde vekillik masraflarını, patent veya faydalı model araştırma ve yıllık sicil yenileme ücretlerini karşılamak,

(4) FSMVÜ’nün takdirinde olmak kaydıyla uluslararası fikri haklarının korunması için resmi makamlara yapılan başvuruların harç ücretlerini, başvuruda vekil hizmeti alınması halinde vekillik masraflarını, patent veya faydalı model araştırma ve yıllık sicil yenileme ücretlerini karşılamak,

(5) Buluşun gerçekleştirilmesi veya fikri koruma sonrasında prototip ve benzeri gerekli aşamalar için laboratuvar ve altyapı hizmetlerini çalışanlara sunmakla yükümlüdür.

 

TTO‘nun Yükümlülükleri

MADDE 6 - (1) Çalışanlar ile yapılan tüm çalışmalarda gerek FSMVÜ gerek Çalışanın tüm haklarını korumak adına, sürecin başlangıcında süreçle ilgili tüm sözleşmeleri hazırlamak,

(2) FSMVÜ’de gerçekleştirilmiş araştırma sonuçlarından ortaya çıkan fikri ürünlerin korunmasını sağlamak için ulusal ve FSMVÜ’nün takdirinde olmak kaydıyla uluslararası alanda gerekli tüm başvuruları yapmak,

(3) FSMVÜ’de gerçekleştirilmiş araştırma sonuçlarından ortaya çıkan fikrî ürünlerin ticari potansiyellerini belirleyecek süreçler oluşturmak ve bu süreçler doğrultusunda FSMH Değerlendirme Kurulu’na sunmak,

(4) FSMH Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda serbest buluş kararı çıkması halinde çalışanların haklarını korumaları için yönlendirme yapmak,

(5) Fikri ürünlerin ticarileştirmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası alanda FSMVÜ ve ortak hak sahibi varsa (yetkilendirilmesi durumunda), hak sahiplerini temsil etmek ve ilgili anlaşmalarda taraf olmak,

(6) Ticarileştirme faaliyetleri esnasında bölge için sosyal ve ekonomik kalkınma adına bölgeye özgü sorunların incelenmesi sonucunda FSMVÜ için öncelikli araştırma alanları oluşturmak,

(7) Fikri mülkiyet haklarının korunması için yapılacak başvurulara üçüncü kişilerden destek almak için gerekli girişimlerde bulunmak, gerektiğinde profesyonel kişi, kurum ve kuruluşlardan hizmet satın almak,

(8) Korunan fikri mülkiyet haklarının devamına ilişkin ödeme yükümlülüklerini (Rektörlük nezdinde) takip etmek,

(9) Ticarileşen her bir fikrî ürün için muhasebe kayıtlarını ve kullanımdan gelen gelirlerin yapılan anlaşmalar çerçevesinde dağıtılmasını takip etmek,

(10) Fikri mülkiyet haklarına dönük eğitimler düzenlemek ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek.

 

 

 

Çalışanların Yükümlülükleri

MADDE 7 - (1) Çalışan, TTO Yönetim Kurulu görüşü ve Rektörlük Makamınca yazılı bir şekilde yetkilendirilmedikçe fikri ürünler ile ilgili üçüncü kişilerle araştırma, geliştirme, danışmanlık ve benzeri anlaşmalar yapmamak,

(2) Başka bir özel veya kamu kurum veya kuruluşunda misafir araştırmacı ve proje ortaklığı gibi görevler alması halinde geliştirilen fikrî ürünlere ilişkin haklarla ilgili araştırmacı, FSMVÜ ve belirtilen bu üçüncü kişilerin akdedeceği üç taraflı anlaşmalara uymak,

(3) Yürüttükleri bu araştırmalarda geliştirdikleri fikrî ürünler için en geç bir (1) ay içerisinde EK-1’de belirtilen “Fikri Ürün Bildirim Formu” doldurmak ve TTO’ya teslim etmek,

(4) Hukuki ilişkiler veya istihdamının sona ermesinden önce başlamış araştırma faaliyetlerinde geliştirilen fikri ürünlerden doğan hakların FSMVÜ’ye ait olduğunu kabul etmek (fikri ürünü bildirim yapma fırsatı bulamadan hukuki ilişkisi sona ermişse Çalışanın bildirim yükümlülüğü devam eder),

(5) TTO’nun ilgili biriminin fikri ürünü ticarileştirmesi için gerçekleştirdiği faaliyetlerde gerekli görüldüğü durumda görüşmelere katılmak ve istendiği durumda gerekli teknik sunumları yapmak,

(6) TTO Yönetim Kurulunun görüşü ve Rektörlük Makamının yazılı izni olmadan söz konusu fikri ürünü kullanmamakla yükümlüdür.

Üçüncü Bölüm

Fikri Ürün Bildirimi

MADDE 8- (1) FSMVÜ’nün fikrî mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesinden TTO sorumludur. İhtiyaç duyması halinde TTO, sürecin yürütülmesinde fikri ürünü geliştirenden destek alır.

(2) Bu Yönerge kapsamına giren buluşlar; Patent, faydalı model, tasarım, entegre devre topografyası, bilgisayar yazılımları ve programları, yapma bilgisi (know-how) ve teknik bilgi gibi özel bir mevzuatla ve/veya genel hükümlerle korunan her türlü fikri üründür.

(3) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan kitap, makale, rapor, müzik ve sinema eserleri gibi fikri ürünler bu yönergenin kapsamı dışındadır.

(4) Çalışan, geliştirdiği fikri üründen elde edilen tüm sonuçları, araştırma sırasında alınan destekleri, sponsorlukları ve anlaşmaları TTO Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Birimi’ne bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim, fikri ürünün geliştirilmesiyle birlikte en geç bir ay içinde yapılır. TTO Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Birimi’ne yapılmayan bildirimler yapılmamış ve geçersiz sayılır.

(5) Çalışan, TTO’nun ilgili birimi tarafından hazırlanan EK-1 Fikri Ürün Bildirim Formunu doldurmakla yükümlüdür. Fikri ürünün daha iyi açıklanması ve incelemesi aşamasında gerekli olan önceki belgeler de dahil olmak üzere tüm bilgileri, dokümanları, planları, tasarımları ve diğer bilgi ve belgeleri fikri ürün bildirim formuna ekler. Ayrıca söz konusu fikri ürün buluş ise, buluşun serbest buluş niteliğinin olup olmadığını gerekçeleri ile birlikte sunar. Fikri Ürün bildirim formunun teslimi sırasında FSMVÜ, TTO ve Çalışan arasında EK-4 Gizlilik Sözleşmesi imzalanır.

(6) Fikri Ürün Bildirim Formunda belirtilmesi zorunlu unsurlar,

 1. Teknik problem,
 2. Teknik problemin çözümü,
 3. Fikri Ürünün nasıl gerçekleştirildiği,
 4. Varsa fikri ürünün resimleri,
 5. Kendisine verilen yazılı ve sözlü talimatlar,
 6. Üniversite deneyim ve çalışmaları,
 7. Varsa diğer çalışanların katkısı

olarak belirlenmiştir.

(7) TTO ilgili birimi, fikri ürün bildirimini kaydeder ve tebellüğ tarihini bildirim yapanlara gecikmeksizin ve yazılı olarak bildirir. Bildirimde şekil ve/veya içerik açısından düzeltme gerekiyorsa, bunu iki ay içinde bildirimde bulunan Çalışana iletir. Aksi halde bildirim TTO tarafından kabul edilmiş sayılır. Çalışan talep edilen düzeltmeleri bir ay içinde yapmak zorundadır. Aksi halde bildirim usule aykırı yapılmış sayılır ve fikri ürün bildiriminin yeniden yapılması gerekir.

(8) Fikri mülkiyet hakkının ortak mülkiyete konu olduğu ve projenin üçüncü bir tarafça yürütüldüğü durumlarda, projenin yürütüldüğü ilgili Birim, fikriî ürün bildiriminin FSMVÜ’nün haklarına zarar vermeyecek şekilde ve makul bir süre içinde üçüncü kişi tarafından FSMVÜ TTO’ya bildirimin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(9) Fikri ürün birden çok Çalışan tarafından gerçekleştirilmiş ise bu bildirim birlikte veya aralarında seçecekleri bir temsilci tarafından yapılır ve dahil olan tüm taraflarca imzalanan EK-3 Mutabakat Sözleşmesi ile fikri ürünü geliştirenlerin adları, katkı payları ve aralarındaki hak paylaşımları belirtilir. Belirtilmezse katkı payları eşit olarak kabul edilir.

(10) Fikri Ürünü geliştiren, bildirimi başkaca kurumlara da yapması halinde TTO’yu ayrıca bilgilendirmekle yükümlüdür.

(11) Söz konusu fikri ürün farklı yükseköğretim kurumlarına bağlı Çalışanlar tarafından FSMVÜ araç-gereçleri ve imkânları kullanılarak gerçekleştirilmişse bu fikri ürün de TTO’ya bildirilir.

(12) Bildirim tarihi, Çalışanların tamamı veya temsilcisi tarafından imzalanmış bildirim formunun TTO tarafından teslim alındığı tarih olarak kabul edilir.

Dördüncü Bölüm

Fikri Mülkiyet Hakkı Sahipliği

MADDE 9- (1) Fikri ürünü geliştirenin, FSMVÜ bünyesinde edindiği deneyim ve çalışmalarla veya FSMVÜ’nün araç ve gereçleri kullanılarak gerçekleştirilen fikri ürünlerin hak sahibi FSMVÜ’dür.

(2) FSMH Değerlendirme Kurulu, buluşlar bakımından hak sahipliğine ilişkin kararını buluş bildiriminin TTO ilgili birimine ulaşmasından itibaren dört ay içinde buluş yapana yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde buluş serbest hale gelir.

(3) Buluşlar haricindeki fikri ürünler ise FSMVÜ’ye aittir.

(4) Çalışanlar, FSMVÜ’nün fikri ürün bildirimi sonucunda hak sahipliğine ilişkin kararına karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, fikri ürünün serbest buluş olduğunu ileri sürerek ilgili belgelerle birlikte TTO Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz TTO Yönetim Kurulu tarafından yazılı gerekçelerle iki ay içinde karara bağlanır. Aksi halde buluş, serbest hale gelir. Verilen karar, gerekçesiyle birlikte gecikmeksizin buluş sahibine bildirilir. Buluşlar bakımından FSMVÜ’nün, FSMH Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerle bu hakkı istememesi durumunda buluş serbest bırakılır. Bu halde ilgili çalışan, buluşu dilediği gibi kullanabilir.

(5) FSMH Değerlendirme Kurulu, buluş üzerinde hak sahipliği kararını verirse, FSMVÜ ve çalışanlar arasında EK-2 Fikri Ürün Hak Sahipliği Sözleşmesi imzalanır.

(6) Eğer FSMVÜ buluş başvurusu veya buluş tescilinden sonra haktan vazgeçmek isterse öncelikle buluşu yapana başvuru veya buluş hakkını devralmasını teklif eder. Buluşu yapanın teklifi bir ay içinde kabul etmesi durumunda haklar devredilir. Bu durumda FSMVÜ, buluşu yapana buluş tescilinin alınması ve korunması için gerekli belgeleri verir. FSMVÜ, başvuru veya buluş hakkını buluşu yapana devretmesi durumunda inhisari nitelikte olmayan kullanım hakkını uygun bir bedel karşılığında saklı tutabilir. Buluşu yapanın teklifi kabul etmemesi durumunda fikri ürün başvurusu veya fikri ürün üzerindeki tasarruf yetkisi FSMVÜ’ye ait olur.

(7) Buluşlar haricindeki fikri mülkiyet hakları bakımından ise FSMVÜ fikri ürünün hak sahipliğinden vazgeçmek isterse, fikri ürünü geliştirene yazılı olarak bildirir. Fikri ürünü geliştiren devralmak isterse bu talebini bir ay içinde FSMVÜ’ye bildirir. Bunun üzerine FSMVÜ ilgili hakkı devreder, aksi halde FSMVÜ ilgili hak üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir. Devir halinde FSMVÜ, çalışanın fikri ürünü koruması için gerekli bilgi ve belgeleri de verir.

(8) Üçüncü kişiler tarafından desteklenen araştırmalar veya TTO tarafından imzalanmış başka bir anlaşma kapsamında ortaya çıkan hak sahipliği, söz konusu anlaşmaların hükümlerine göre belirlenecektir.

Beşinci Bölüm

Hukuki Koruma

Madde 10- (1) Buluşlar bakımından FSMVÜ’nün tam hak talebinde bulunduğu buluşlar için Türkiye’de patent veya faydalı model başvurusu yapılması zorunludur. Aksi halde buluş serbest hale gelir. Yurt dışında hangi ülkelerde başvuru yapılacağına FSMH Değerlendirme Kurulu karar verir.

(2) Tasarım ve sair fikri mülkiyet hakları bakımından FSMVÜ’nün başvuru yükümlülüğü bulunmamaktadır; başvuru yapıp yapmama tamamen FSMVÜ’nün takdirindedir.

(3) Eğer fikri ürün bildirimi yapılmaksızın fikri ürünü geliştiren Çalışanlar kendi adlarına başvuru yapmışsa, başvuruya ait tüm bilgi ve belgelerle birlikte başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde TTO’ya bildirmekle yükümlüdür.

(4) FSMVÜ, çalışanın tescil başvurusu yapmasından sonra hak talep etmişse, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan bu başvurunun kendi başvurusu olarak işlem görmesini fikri ürün bildirimi tarihinden itibaren dört ay içinde talep edebilir. Aksi takdirde söz konusu buluş serbest hale gelir.

(5) Eğer çalışan kendi adına tescil başvurusunda bulunduğu fikri ürünü başvurudan itibaren bir ay içinde FSMVÜ’ye bildirmezse veya tescillenmesinden sonra FSMVÜ hak talep etmişse çalışan fikri ürünü FSMVÜ’ye bedelsiz olarak noter huzurunda devretmekle yükümlüdür. Aksi takdirde ve her halükarda FSMVÜ bu çalışanlara karşı SMK 110-111 kapsamında gasp davası açabilir. Çalışanlar başvuru ve tescil masrafı gibi giderlerini FSMVÜ’den talep edemez.

 (6) Çalışanların EK-1 Fikri Ürün Bildirim Formunda ve/veya EK-3 Mutabakat Sözleşmesinde verdikleri eksik ya da yanlış bildirim sebebiyle, yapılan fikri mülkiyet koruma başvuruları ve anlaşmalardan doğacak sonuçlardan Çalışanlar sorumludur.

(7) TTO Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Birimi, fikri ürünü inceler ve gerekli gördüğü durumlarda akademik ve/veya teknik uzman desteği de alarak fikrî mülkiyet hakkının değerlendirilmesine başlar. İlk adım olarak,  fikrî mülkiyet haklarının korunması ve fikrî ürünlerin ticarileştirilmesini engelleyebilecek başlıca engelleri belirlemek üzere bir ön değerlendirme yapar. Ön değerlendirme sonuçlarını, FSMH Değerlendirme Kuruluna sunar.

(8) FSMVÜ buluş üzerinde hak talep ederse söz konusu buluşu karar tarihinden itibaren dört ay içinde tescil ettirmekle yükümlüdür. Taraflar anlaşarak başvuru süresini, iki ay daha uzatmak suretiyle maksimum altı aya çıkarabilir. Aksi takdirde fikri ürün serbest hale gelir.

(9) Fikri ürün üzerinde FSMVÜ’nün yanı sıra başkalarının da hak sahipliği varsa tescil başvurusu beraber yapılır. Hak sahipliğinin paylaşımı ise akdedilecek sözleşmeyle belirlenir.

 (10) Hak talebinde bulunan FSMVÜ yabancı ülkelerde de tescil başvurusu yapmaya yetkilidir; ancak yükümlü değildir. FSMVÜ, fikri ürünü geliştiren çalışanın talebi üzerine fikri mülkiyet hakkını almak istemediği ülkeler için fikri ürünü serbest bırakmak ve fikri mülkiyet hakkını alabilmesi için çalışana başvuru yapma izini vermekle yükümlüdür.

 (11) İşbu Yönergenin 8 inci maddesi kapsamına girmeyen konular da Yönerge hükümleri kapsamında Çalışanlar tarafından FSMVÜ’ye bildirilebilir.  Böyle durumlarda,  FSMVÜ ilgili bütün bilgilerin tam olarak bildirilmesinden itibaren dört ay içerisinde hakların kullanıp kullanmayacağına karar verir. FSMVÜ’nün hakların korunması ve fikrî ürünlerin ticarileştirilmesini üstlenmeye karar vermesi halinde, Yönergede belirtilen kurallar uygulanır ve hakların korunması ve fikrî ürünlerin ticarileştirilmesiyle ilgili masraflar,  FSMVÜ tarafından karşılanır.

(12) Değerlendirme ve ticarileştirme süreci esnasında, fikrî ürünlere ait bilgiler EK-4 Gizlilik Sözleşmesi altında üçüncü kişilere açıklanabilir.

(13) Buluşlar bakımından FSMVÜ, kusuru nedeniyle başvuru işlemlerinin veya patent hakkının sona ermesine sebep olursa buluşu yapanın uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Buluş haricindeki fikri ürünler bakımından FSMVÜ’nün böyle bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Altıncı Bölüm

Ticarileştirme

MADDE 11- (1) TTO, projelerin ticarileştirilmesi kapsamında;

a) Ticarileştirilme potansiyeli bulunan projelerin seçilmesi ve iş planlarının hazırlanması,

b) Araştırma sonuçlarından fikri ürün çıkma potansiyeli ve farkındalığı konularında bilgilendirme toplantıları yapılması,

c) Ticarileştirilme potansiyeli olan araştırma sonuçlarının ve özellikle patentlerin ilgili yerli, yabancı paydaşlara tanıtılması ve ikili görüşmelerin düzenlenmesi,

d) Lisans anlaşmalarının yapılması, girişimciliğin teşviki ve Kuluçka (Incubation) ve Girişim Hızlandırma (Accelaration) Birimi kapsamında Spin-Off (Filiz Şirket) şirketlerin kurulması,

faaliyetlerinde bulunur.

(2) TTO, birinci fıkra kapsamdaki işlerin yürütülmesi için gerekli durumlarda Üniversitenin ilgili yönetmelikleri ve Rektörlük Makamının onayıyla hizmet alımlarında bulunur.

Yedinci Bölüm

Gelirlerin dağıtımı

MADDE 12- (1) FSMVÜ, işbu Yönergeyi uygulayarak fikrî ürünlerin ticarileştirilmesini üstlenirken, fikrî ürünlerin ticarileştirilmesinden elde edilen gelirleri de dağıtarak kendisinin, Çalışanların ve TTO’nun çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır.

(2) FSMVÜ fikri mülkiyet haklarından elde edilen gelirin paylaşılması konusunda adil ve orantılı biçimde paylaşılmasını ilke edinmektedir.

(3) Fikri ürün için gelirden elde edilen hasılatın paylaşım oranları aşağıdaki şekilde belirlenir:

Kümülatif Gelir Miktarı (TL)

Araştımacı(lar)nın Net Gelir’den Aldığı Pay (%)

FSMVÜ 'nin Net Gelirden Aldığı Pay (%)

TTO’nun Net Gelirden Aldığı Pay (%)

0  - 250.000

70

20

10

250.001 – 500.000

60

25

15

500.001-üzeri

50

30

20

(4) Birden fazla hak sahibi olması durumunda, hak sahipleri için ayrılan pay, EK-3 Mutabakat Sözleşmesi yapılmamış olması durumunda katkı payları eşit olarak kabul edilecek ve eşit oranda hak sahipleri arasında paylaştırılacaktır.

(5) Spin-off şirket kurulması durumunda, sermaye payıyla ilgili FSMVÜ ve TTO ile hak sahipleri arasında sözleşme akdedilecektir. Spin-Off (Filiz Şirket) yapısının şartlarına ilişkin karar, TTO önerisi ve FSMVÜ Mütevelli Heyet onayı ile belirlenecektir.

(6) FSMVÜ, fikrî mülkiyet hakkı lisansının verildiği ve Spin-Off (Filiz Şirket) şirket olmayan FSMVÜ bünyesindeki bir işletmeye devredildiği durumlarda, hisselerin satışı veya hisse temettülerinin ödenmesi yoluyla gelir elde edildiğinde, gelir dağıtımına ilişkin özel şartları saklı tutmaktadır.

(7) FSMVÜ ve TTO ürünün ticarileştirilmesini uygun bulmadığı durumlarda, çalışan fikrî ürününü FSMVÜ’den bağımsız bir şekilde ticarileştirmeyi seçerse, FSMVÜ’ye yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde elde edilen kazançtan, FSMVÜ yaptığı harcamaları çalışandan talep etme hakkını saklı tutacaktır.

(8) FSMVÜ, fikrî ürünün ticarileştirilmesi halinde elde ettiği gelirleri; FSMVÜ’nün mevcut ve gelecekteki araştırma geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla özel bir hesapta toplayacaktır. Bu hesapta biriken para, Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektörün onayıyla gelecekteki araştırma-geliştirme çalışmalarının finanse edilmesinde kullanılacaktır.

 

Sekizinci Bölüm

Uygulama Hükümleri

Yürürlük

MADDE  11 (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 (1) İşbu Yönerge hükümleri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

EK-1 Fikri Ürün Bildirim Formu

EK-2 Fikri Ürün Hak Sahipliği Sözleşmesi

EK-3 Mutabakat Sözleşmesi

EK-4 Gizlilik Sözleşmesi

 

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.