Senato Karar Tarihi: 25.06.2015      Senato Karar Sayısı:  2015-83/03

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki bölüm ve programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimleri geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini, yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Fakültelerde ve Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin, yurtiçi ve yurtdışındaki işyerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümlerine ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmeliği’nin 23. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
Meslek Yüksekokulları: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’nu
Fakülteler: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki fakülteleri,
Staj Komisyonu: İlgili program ve bölüm başkanlıkları tarafından seçilecek öğretim elemanlarından oluşan komisyonu,
Staj Kabul Formu: Staj yapılacak kurum veya kuruluşlar tarafından onaylanacak, öğrencinin staj başvurusunun kabul edildiğini belirten formu,
Staj Defteri:  Öğrenci tarafından staj süresince yapılan çalışmaların işlendiği ve staj yapılan kurum yetkilisince onaylanacak defteri,
Staj Değerlendirme Formu: Staj yapılan kurum yetkilisi tarafından öğrencinin staj sürecinin değerlendirileceği Staj Defteri içerisinde öğrenciye verilecek formu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Staj Süresi ve Staj Zamanı

MADDE 5 - (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj süreleri ve dönemleri; ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak, dekanlık ve müdürlüklerce belirlenir. Öğrenciler,  belirlenen süre ve dönemlere uymakla yükümlüdürler.
(2) Meslek Yüksekokulu öğrencileri, stajlarını 1. Sınıf sonunda, yaz döneminde yaparlar.
(3) İkinci öğretim öğrencileri, 2 dönem ders almak kaydı ile 3. dönem içerisinde de, vize – final - bütünleme haftaları haricinde staj yapabilirler.
MADDE 6 -(1) Resmi tatil günleri yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmaz.
MADDE 7- (1) Bir hafta 5 (beş) iş günü olarak kabul edilir. Öğrenciler, Cumartesi gününün iş günü olarak kabul edildiği işyerlerinde Cumartesi günleri de (işyerinin Cumartesi günü çalıştığını belgelemek koşuluyla) staj yapabilir.
MADDE 8 -(1) Öğrenci bütün derslerini vermiş ancak stajını başarıyla tamamlayamamış ise stajına herhangi bir ayda başlayabilir.
MADDE 9 -(1) Staja devam zorunludur.
MADDE 10 - (1) Sağlık problemi dolayısıyla rapor alınması halinde, raporlu geçen süre tekrarlanarak, belirlenen staj süresi tamamlanır.
MADDE 11 - (1) Belirlenen süre içinde, idarenin bilgisi dahilinde, 3 iş günü idari izin kullanılabilir ve bu süre stajdan sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Staj Yeri Temini

MADDE 12 - (1) Staj yerleri, öğrencilerin kendileri tarafından belirlenir, staj yerinin uygun olup olmadığına ilgili Staj Komisyonu’nca karar verilir.
MADDE 13- (1) Yurt içi veya yurt dışı kamu ve özel kurum veya işyerlerinin, program için belirledikleri stajyer öğrenci kontenjanı talepleri ilgili Staj Komisyonu’nca uygun görülmesi halinde her yıl program panolarında ve ilgili internet sitesinde ilan edilerek öğrencilere duyurulur. Bu şekilde oluşan yer ve kontenjanlar, öğrenci başvurularına göre Staj Komisyonu’nca uygun bulunan bir usulle dağıtılır.
MADDE 14 - (1) Staj çalışması, bölüm veya program başkanlıklarınca uygun görülmesi halinde, Üniversite laboratuvarlarında, atölyelerinde ve uygulama merkezlerinde de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Staj Başvuruları ve Çalışmaları

MADDE 15 - (1) Öğrenciler, staj için öncelikle Meslek Yüksekokulları Müdürlükleri ve Fakülte Dekanlıklarından Staj Kabul Formu’nu temin eder. Staj Kabul Formu, iki nüsha eksiksiz olarak doldurulup ilgili işyerince tasdik edildikten sonra iki adet fotoğrafla birlikte ilgili birimlere teslim edilir.
MADDE 16 - (1)  Staj yeri onaylanan öğrenciler Staj Defteri ile Staj Değerlendirme Formunu ilgili birimin internet sayfasından temin eder.
MADDE 17 - (1) Staj yapılan dönemde iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi üniversite tarafından karşılanır. Sigorta işlemleri Personel Dairesi Başkanlığı'nca yürütülür. Öğrencilerin en geç staj başlama tarihinden 15 gün önce, istenilen belgelerle ilgili birimlere başvurmaları gerekir.
MADDE 18 - (1) Öğrenci, staj süresince yaptığı çalışmaları Staj Esasları’na uygun olarak Staj Defteri’ne kaydeder. Staj Defteri’nin her sayfası staj yeri yetkilisince onaylanır. Staj defteri dışında kullanılan ek dosya, çizim, CD vb. her türlü doküman da staj yetkilisince onaylanır.
MADDE 19 - (1) Staj Değerlendirme Formu staj tamamlandıktan sonra staj yeri yetkilisince doldurulup kapalı zarf ile öğrenci eliyle veya posta yoluyla Üniversitenin ilgili birimine ulaştırılır.
MADDE 20 - (1) Staj sonunda istenen belgeler (Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Formu), ilgili birimlerce ayrıca bir süre belirlenmedikçe, staj bitimini izleyen 15 gün içinde Staj Komisyonuna teslim edilir. Bu tarihlerden sonra verilecek staj belgeleri kabul edilmez ve öğrenci başarısız sayılır. Staj Komisyonunca yasal mazereti kabul edilen öğrencilere ek süre verilebilir.
MADDE 21 - (1) Lüzum görülmesi halinde ilgili birimlerce belirlenen danışmanlar, öğrencilerin staj çalışmalarını yerinde inceleyebilir.
MADDE 22 - (1) Staj belgeleri, Türkçe hazırlanır. Ancak Erasmus stajlarında yaygın herhangi bir yabancı dilde de hazırlanabilir. Bu belgelerin noter tasdikli tercümelerinin sağlanmasından öğrenci sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme

MADDE 23 - (1) Staj Komisyonları ilgili tüm belgeleri inceler, çalışmalar Staj Değerlendirme Formu ve Staj Defteri üzerinden değerlendirilir. Gerek görüldüğünde öğrenciler ile görüşülür. Komisyon stajı kabul, düzeltme veya red kararı verebilir.
(2) Staj değerlendirme esasları şunlardır;

a) Staj Değerlendirme Formunda iki adet “Başarısız” notu bulunan öğrencinin staj çalışması reddedilir.
b) Staj Komisyonu, Staj Defterinde istenen bilgilerin yer almaması ya da yapılan çalışmaların yönerge ve esaslara uygun olmaması halinde, stajı red veya düzeltme kararı verebilir.
c) Düzeltme kararı verilmesi halinde; ilgili öğrencilerin isimleri ve düzeltilmesi istenen hususlar, ilgili birimlerce ilan edilir. İlan tarihini izleyen 15 gün içerisinde öğrenci gerekli düzeltmeleri yapıp, Staj Komisyonu’na sunar. Bu süre içerisinde gerekli düzeltmeleri tamamlamayan öğrenciye ek süre verilemez ve stajı reddedilir.

MADDE 24  - (1)  Staj Komisyonları nihai değerlendirme sonuçlarını Güz ve Bahar yarıyılı sonuna kadar ilgili birimlere sunar. Bu süreler Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. İlgili birimler bir hafta içerisinde sonuçları ilan eder.
MADDE 25 - (1) Yatay geçişle, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki Fakültelere veya Meslek Yüksekokullarından birine gelen öğrencinin staj muafiyet talebi ilgili birimlerin Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Staj muafiyet talebi, kayıt tarihini izleyen en geç 15 gün içinde yazılı olarak ilgili birimlere iletilir.
MADDE 26 - (1) Öğrenci, staj değerlendirme sonuçlarına ilanı izleyen 5 gün içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar ilgili komisyonlarca incelenerek sonuçlandırılır.

ALTINCI BÖLÜM
Staj Yeri ve Stajyer İlişkileri

MADDE 27 – (1) Öğrenciler staj yerlerinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
MADDE 28 – (1) Öğrenciler, staj süresince kullanılan eşyalara verecekleri zararlardan işyeri personeli gibi sorumludur.
MADDE 29 – (1) İşyeri yetkilileri ve stajyerler, stajın devamını imkânsız kılacak problemleri, yazılı olarak Üniversiteye bildirmekle yükümlüdür.
(2) Öğrenciler staja başladıktan sonra, Staj Komisyonunun bilgisi ve onayı olmaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar. Lüzumu halinde Staj Komisyonu öğrencinin staj yerini değiştirebilir. Değişiklik ilgili birimlere bildirilir.
MADDE 30 – (1) Stajyer, işyerince belirlenen kılık, kıyafet ve işyeri düzenine ilişkin diğer kurallara uymak zorundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

MADDE 31 - (1) Staj defterleri ilgili birimlerce, mezuniyetten sonra 2 yıl süreyle saklanır.
MADDE 32 - (1) Staj çalışmalarını 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun öngördüğü süre içerisinde tamamlamayan öğrencilere diploma verilmez.
MADDE 33 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 34 - (1) Bu staj yönergesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 35 - (1) Bu yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.