T.C.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

AMAÇ

MADDE 1- (1) Bu yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılacak öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri, ücret ve sigorta işlemleri ve diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı uygulanmasının amacı, öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır

.

KAPSAM

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran fakülte, yüksekokul, enstitü, daire başkanlıkları ve rektörlüğe bağlı bölüm, birim ve müdürlükleri ve kısmi zamanlı öğrenci çalışma esaslarını kapsar.

MADDE 3- (1) Bu Yönergedeki Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 5917 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle değişik son fıkrası hükmüne ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;

a) Üniversite; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

b) Rektör; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü’nü,

c) Mütevelli Heyet; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Daire Başkanlığı; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

d) Birim: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştırıldığı akademik ve idari birimleri,

e) Birim Amiri: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı akademik ve idari birim amirlerini,

f) Yürütme Kurulu: Bir öğretim yılında, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacak birimleri ve öğrenci sayısını belirleyen denetim mekanizmasını çalıştıran kurulu, ifade eder

g) Denetim Kurulu: Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma iş ve işlemlerinin sağlıklı ve verimli işleyebilmesi için kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birimleri, yürütme kuruluna bağlı olarak denetim amaçlı oluşturulan kurulu,

h) Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçme Komisyonu: Birimlere verilen kontenjanlar çerçevesinde iş için gerekli ve yeterli öğrencileri belirleyen, en az 3 kişiden oluşturulacak komisyonu,

ı) Kısmi Zamanlı Öğrenci: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMLERİN VE ÖĞRENCİ SAYILARININ BELİRLENMESİ

MADDE 5- (1) Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Eylül ayının 3 üncü haftasının sonuna kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına resmi yazı ile bildirirler.

Birimlerin kısmi zamanlı çalıştırabilecekleri öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynağı ihtiyacı dikkate alınarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca belirlenerek Rektörün onayına sunulur.

 

BAŞVURU İLANI

MADDE 6- (1) Üniversitemizin kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin niteliğine göre, Ekim ayı başında http://sks.fsm.edu.tr web adresinde ve/veya ilan panolarında yayınlanır. Duyuruda, rektörlük makamınca onaylanmış, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi açıkça belirtilir.

(2) Başvuru süresi, ilana çıkılan gün dâhil on gündür.

tarafından Rektörlük makamının onayı ile değiştirilebilir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI

MADDE 7- (1) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışma talebinde bulunan öğrenciler ekim ayının ilk hafta sonuna kadar başvuru dilekçeleri ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 

KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

MADDE 8- (1) Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır.

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

ç) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri, temsil ve yeteneğe sahip olmak,

d) Kayıt donduran ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

e) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

f) Daha önce kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp da sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

g) Lisans öğrencileri için 2 güz, 2 bahar olmak üzere 4 dönemden, önlisans ve lisansüstü öğrencileri için 1 güz ve 1 bahar olmak üzere 2 dönemden fazla kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmamış olmak,

Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden, normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışındaki yukarıdaki şartlar aranmaz.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ VE ONAYA SUNULMASI

MADDE 9- Üniversitemizde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrencilerin yönergenin 8.nci maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri, temsil ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu ve pauantaj tabloda belirtilen diğer hususlar, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve ilgili birim amirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilerek belirlenir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrenci listesini yürütme kurulunun bilgisine ve rektörlük makamının onayına sunar. Rektör tarafından onaylanan liste, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının resmi web (sks.fsm.edu.tr) sitesinde ve/veya birimlerin ilan panolarında duyurulur.

 

ÇALIŞMA BİÇİM VE SÜRELERİ

MADDE 10- (1) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılacak öğrencilerin çalışma süresi günlük en fazla 5 saat, haftada maksimum 15 saat ve bir ayda toplam 60 saati geçemez.

a) Eğitim Birimleri: Öğrenciler eğitim birimlerinde, birim amirinin uygun gördüğü bölümlerde, eğitim ve araştırma projelerinde vb. çalıştırılabilir.

b) Destek Birimleri: Kütüphaneler, idari bürolar, kültür merkezleri, spor merkezleri, vb. birimlerde çalıştırılabilir.

c) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri ders programı dikkate alınarak birim amirince belirlenir.

d) Öğrencilerin işe devamı, çalışma şartları, süre ve saatlerinin takibi, değerlendirilmesi konusundaki tüm sorumluluk ilgili birim amirine aittir. Akademik takvime göre Sınav dönemlerinde ve özel durumlarda öğrenciler birim amirine yazılı bildirim yapmaları şartı ile izin alabilirler.

e) Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir. Kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

İŞE KABUL VE İŞE BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

MADDE 11- (1) Değerlendirmeler sonucunda asıl aday olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerin işe kabulleri yapılır.

Gerekli belgeler

MADDE 12- (1) İşe giriş için gerekli belgeler:

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b) Öğrenci Belgesi,

c) 2 adet fotoğraf,

d) Transkript

e) Banka Hesap Numarası (Üniversitenin anlaşmalı olduğu banka),

f) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi,

(2) İşe kabulleri yapılan öğrencilerin sözleşmeleri imzalanarak, işe giriş işlemleri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

ÇALIŞMA, ÜCRET VE ÖDEME ESASLARI

MADDE 13- (1) Çalışma, ücret ve ödeme esasları şunlardır:

a) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmezler,

b) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin b fıkrası kapsamına sadece iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası (kısa vadeli sigorta kolları) hükmüne tabi olup, anılan kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) maddesi kapsamında sigortalı sayılırlar.

c) Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık başlangıcı, aylık prim ve hizmet bildirimleri ve sigortalılıklarının sona ermesine ilişkin bildirimleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Daire Başkanlığımız tarafından yapılır.

d) Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

e) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı teklifi Rektörlük makamının uygun görüşü ve Mütevelli Heyeti oluru ile belirlenir.

f) Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak Üniversitenin bütçesinden yapılır.

g) Sosyal Güvenlik Kurumu girişi yapılmadan öğrenciye ücret ödenemez.

h) Devam-Devamsızlık cetveli her ay ilgili birim amirleri tarafından onaylanmak suretiyle düzenlenir. ı)Birimler, Çalışan Öğrenci Puantaj Cetvelini en geç gelecek ayın 2 inci iş günü mesai saati bitimine kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim ederler.

i) Birim amirleri, birimde çalışan personelin Çalışan Öğrenci Devam-Devamsızlık cetvelini hazırlar ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı en geç ilgili ayın 15 inci gününe kadar iletir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iletilen çizelgeleri ödeme işlemlerinin gerçekleştirmek üzere bir üst yazı ile Personel Daire Başkanlığına ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir.

 

ÖĞRENCİLER YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 14- (1) Öğrencilerin davranış görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kısmi zamanlı öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar.

b) Kısmi zamanlı öğrenciler kendilerine verilen görevleri, ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.

c) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

d) Kısmi zamanlı öğrenciler, işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen kurum malını korumak zorundadır.

e) Amirler, memurlar ve öğretim elemanları yanlarında çalışan kısmi zamanlı öğrencilere yetki ve sorumluluklarını devredemezler. Kısmi zamanlı öğrenciler, iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan amir, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 15- (1)

a) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bu esaslar ve hizmet akdine aykırı durumlarda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

b) Birimler/bölümler, kısmi zamanlı öğrenci sözleşmelerini fesh edemezler. Sözleşme fesih işlemleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı üzerinden gerçekleştirilir.

c) İlgili birim amirlerince disiplinsiz davranışları tespit edilen, imzalanan sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle sözleşmesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca feshedilen öğrenciler tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar.

ç) Eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle iş sözleşmeleri feshedilecektir.

d) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birimler, öğrencilerin devam ve disiplin durumunu ve bu yönergenin 8 nci maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıklarını takip etmek zorundadırlar. İlgili birim amirleri, işlerinde devamsızlık yapan, disiplin cezası alan veya işten ayrılan öğrenciler ile yine bu yönergenin 8. nci maddesindeki şartları çalışırken kaybeden kısmi zamanlı öğrencileri ivedilikle Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

e) Bir ay içinde üç defa geç gelen kısmi zamanlı çalışan öğrenci, birim amiri tarafından yazılı olarak uyarılır. İkaz edilen öğrenci bir daha işe geç kalırsa o gün iş başı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilerek ücreti kesilir.

f) Ders programında yapılan değişiklikleri üç gün önceden bildiren öğrencilere derslerini aksatmayacak şekilde yeni bir çalışma programı hazırlanır ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

g) Kısmi zamanlı öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı geçirmesi durumunda alınan raporların birim amiri tarafından bir gün içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletilmesi zorunludur.

h) Kısmi zamanlı öğrencilere hiçbir şekilde yetki ve sorumluluk devredilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR

SKS DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVİ

MADDE 16- (1) Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin kontenjanlarının belirlenmesinden, ödemelerine ilişkin puantajlarının Personel Daire Başkanlığına ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına evraklarının iletilmesine kadar geçen tüm süreçlerdeki görevlerden sorumludur.

YÜRÜTME KURULU

MADDE 17- (1) Yürütme Kurulu bir öğretim yılında, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacak birimleri, kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenci sayılarını belirleyen ve denetim mekanizmasını çalıştıran kurulu, ifade eder. Kurul; Genel Sekreter, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Personel Daire Başkanı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı ile Rektör tarafından belirlenecek bir akademisyenden oluşur.

BİRİM DENETİM KURULU

MADDE 18- (1)Birim amirleri ve birim yürütücüleri birimlerinde çalıştırdıkları kısmi zamanlı öğrencilere sürekli denetim uygularlar. Sistemin verimli ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli bütün önlemleri alırlar. Ayrıca denetim kurulu istediğinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma yapan birimlere belirli dönemlerde denetim uygular. Kurul; Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığınca belirlenen iki personel ile Rektör tarafından belirlenen bir akademisyenden oluşur.

MALİ KONULAR

MADDE 19- (1) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde çalıştırılan kısmi zamanlı öğrencilerin ücretleri, bu yönergenin 13 ncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversite Bütçesinden ödenir. Ödemeler, konuyla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 20- (1) Bu yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 21- (1) Bu yönergeyi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.