Senato Karar Tarihi : 27.04.2017   Senato Karar Sayısı : 2017-113/05


FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç                                            
Madde 1-
Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılması gerekenleri belirlemek, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, gerekli düzenlemeleri yapmak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere Üniversite bünyesinde kurulan Engelli Öğrenci Biriminin yapılanmasını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönerge; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esasları ile görev ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönerge, 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesi ile 14/08/2010 tarih ve 27672 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4
– (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
b) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
c) Rektör Yardımcısı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü tarafından önerilip Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Engelli Öğrenci Birimine başkanlık yapmak üzere görevlendirilen Rektör Yardımcısını,
d) Daire Başkanlığı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Daire Başkanlığını,
e) Engelli öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan öğrenciyi, 
f) Engelli Öğrenci Birimi: Üniversite bünyesinde kurulan Engelli Öğrenci Birimini,
g)Engelli Öğrenci Temsilcisi: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde kayıtlı olan engelli öğrencilerin içerisinden seçilmiş öğrenciyi,
h) Danışma Kurulu: Üniversite bünyesinde bulunan Enstitü, Fakülte, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının da içinde bulunduğu üyelerden oluşan kurulu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Engelli Öğrenci Birimimin Yapılanması ve Çalışma Esasları

 

Engelli Öğrenci Birimi
Madde 5 - (1)
Engelli Öğrenci Birimi, Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile Fakülte, Yüksekokullar, Enstitülerin görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilciler ile Üniversite bünyesinde bulunan Daire Başkanlıklarından oluşur.
(2) Engelli Öğrenci Birimi olağan olarak her akademik dönemde en az iki kez, gerekli olduğunda olağanüstü olarak Rektör Yardımcısı çağrısı üzerine toplanır.
a) Yılda en az bir kez Rektör Yardımcısı ve davet edilmesi uygun bulunan akademik ve idari personelin de katıldığı Danışma Kurulu toplantısı yapılır.
(3) Birim salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(4) Engelli Öğrenci Birimi yıllık hazırladıkları faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

Sekreterya
Madde 6
- (1) Engelli Öğrenci Biriminin sekretaryasını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birim, Kurul ve Görevler

 

Engelli Öğrenci Birimi
Madde 7 -
(1) Rektör tarafından görevlendirilecek Rektör Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Yapı İşleri Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Engelli Öğrenci temsilcisi ve yine Rektör tarafından görevlendirilecek 1 akademisyen ve Engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış 1 temsilci ile toplam 7 kişiden oluşur.
(2) Birim üyeleri Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir.
(3) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(4) Görev süresi içinde herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üyenin yerine Rektörlük tarafındanyeni üye görevlendirilir.

Engelli Öğrenci Birimi Görevleri
Madde 8 -
(1) Engelli Öğrenci Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Üniversite programlarına kaydı yapılan Engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, idari, barınma, sosyal ve fiziksel alanlarla ilgili ihtiyaçları tespit etmek, ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, çözüm önerileri sunmak ve Üniversite içerisinde bulunan diğer birimler ile eşgüdüm içerisinde olmak,
b) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem Engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de Engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, Engelsiz eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak,
c) Üniversitede öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yaygın bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına Engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan, bilgilendirici materyaller hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,
ç) Engelli öğrencilerle ilgili konularda program ve projeler geliştirmek,
d) Engelli Öğrenci Biriminin çalışma programını hazırlamak, yürütmek; yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısına sunmak, 
e) Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
f) Engelli Öğrenci Biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan Engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine imkân veren bir internet sayfası oluşturmak,
g) Maddi güçlüğü bulunan Engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
ğ) Engellilerle ilgili ders ve eğitim programlarının, Üniversitemiz Akademik birim yüksek lisans, lisans, ön lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanmasını sağlamak,
h) Bütün öğrencilerin, adil ve doğru bir şekilde, ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmasını ve fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için uygun hale getirmek; Engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
ı) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin konularda materyaller hazırlayarak ya da hazırlanmasını sağlayarak bunları Engelli öğrencilere ulaştırmak,
i) Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, Engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği üniversitemizdeki programlar ile ilgili rapor hazırlamak, 
j) Engelli öğrencilerin, öğrenci topluluklarında görev almalarını ve topluluk faaliyetlerine katılmalarını teşvik etmek, 
k) Engelli öğrencilerin, üniversite içinde karşılaşabilecekleri ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorunlarına çözüm üretmek, fiziki koşulları düzenleyecek gerekli çalışmaları yapmak,
l) Engelli Öğrenci Biriminin çalışmalarının Üniversitemizin kalite politikası esas alınarak Kalite Yönetim Sistemi ile entegrasyonunu sağlamak. 

Danışma Kurulu 
Madde 9 -
(1) Rektör tarafından görevlendirilecek Rektör Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ile her Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksekokulundan bir temsilci olmak üzere en az 12 üyeden oluşur.
(2) Kurul üyeleri Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir.
(3) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(4) Gerektiğinde engellilik alanında bilgi sahibi uzman, öğretim elemanı veya okutmanlar danışman olarak görevlendirilebilir.
(5) Kurul salt çoğunluk ile yılda an az 1 kez toplanır.

Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 10 -
(1) Danışma Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
(a) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi programlarında öğrenim görmek isteyen Engelli öğrencilere öğrenim görmek istedikleri program hakkında danışmanlık yapmak,
(b) Engelli Öğrencinin Eğitim ortamının ve fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının Engel durumuna göre hazırlanabilmesi için gerekli olan çalışmalarda Engelli Öğrenci Birimiyle koordineli olarak çalışmak,
(c) Engelli Öğrenci Biriminin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak,
(d) Engelli Öğrenci Biriminin devam eden planlama sürecine destek vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler

Madde 11- Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu Yönerge Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.