Senato Karar Tarihi: 28.12.2017   Senato Karar Sayısı:  2017-126/01

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanım, Dayanak

Amaç
MADDE 1 - (1) Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Tanımlar
MADDE 2 - (1) Anadal programı, öğrencinin ÖSYS ile girdiği bölüme/programa verilen addır. Yandal programı ise, Anadal programı dışındaki bölümlerde ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmek amacıyla izlediği derslerden oluşan sertifika programıdır. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamı taşımaz.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları

Yandal Programının Açılması ve Kontenjanlar
MADDE 4 - (1) Yandal programı, programı açmak isteyen bölümlerin başvurusu, ilgili fakülte kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile gerçekleşir.

(2) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenir ve senato tarafından onaylanır.

Yandal Programı Başvuru ve Kabul Koşulları
MADDE 5 - (1) Yandal programına, Anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında başvurulabilir.

(2) Öğrencinin Yandal programına başvuru yapabilmesi için; ilgili yarıyıla kadar anadal programında aldığı tüm dersleri başarması; ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO)'nın 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
(3) Yandal programına başvurular, Öğrenci İşleri web sayfasından “online” olarak yapılır. Başvuru yapan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye alındıktan sonra ilgili evraklar fakülte sekreterliğine teslim edilir. Fakültelerce oluşturulan Yandal programı komisyonu tarafından kriterlere uygun öğrenciler tespit edilir.  Başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi fakülteler tarafından web sayfasında ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına fakülte yönetim kurulu kararı alınarak gönderilir.
(4) Aynı anda Çift Anadal programı ile Yandal programına kayıt yapılabilir.

Yandal Programının Uygulanması
MADDE 6 - (1) Yandal programı lisans öğrencileri için en az 30 AKTS değerinde dersten oluşur.

(2) Yandal programları ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.
(3) Yandal programları, ilgili bölümün önerisi ve yönetim kurulu kararı ile seçilen Yandal danışmanları tarafından izlenir. Yandal danışmanları fakülte Yandal Komisyonlarını oluşturur. Bu komisyon programlar arasında koordinasyonu sağlar. Müfredat değişikliklerini takip ederek gerekli düzenlemelerin yapılmasını bölüm başkanlıklarına önerir.
(4) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, Yandal programı müfredatında yer alan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır. Her iki bölümde ortak olan dersler, yandal müfredatına dâhil edilmez. Yandal müfredatları, ilgili fakülte kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
(5) Öğrencilerin bir dönemde alabileceği toplam AKTS sınırı yandal ağırlıklı genel not ortalamasına göre belirlenir. Ağırlıklı genel not ortalaması 1,99 ve altında olan öğrenciler en çok 32 AKTS; 2,00 ile 2,49 arası olanlar en çok 35 AKTS; 2,50 ile 2,99 arası olanlar en çok 40 AKTS; 3,00 ve daha yüksek olanlar ise en çok 45 AKTS ders alabilirler.

Yandal Programı Esasları, Mezuniyet Koşulları ve İlişik Kesme
MADDE 7 - (1) Yandal programında öğretim, Anadal öğretiminde uygulanan yönetmelik ve yönergeler kapsamında ve Anadal programı için öngörülen yasal süre içinde yürütülür.

(2) Yandal programı için ayrı transkript düzenlenir. Dönem ve ağırlıklı genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır.
(3) Yandal öğretimi gören öğrenciler, açılması halinde Yaz Öğretiminde daha önce almadıkları dersleri de alabilirler. Ön koşullu derslerle ilgili uygulama yaz okulunda da geçerlidir.
(4) Anadal programında izinli sayılan öğrenciler, yandal programında da izinli sayılırlar. Yandal programında dersin açılmaması ve çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, yandal programını veren fakültenin yönetim kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.
(5) Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin Yandal programından kaydı silinir.
(6) Anadal programında ağırlıklı genel not ortalaması, 4.00 üzerinden 2.00’un altına düşen öğrencilerin Yandal programıyla ilişkisi kesilir.
(7) Yandal programından ayrılarak ilgili koşulları sağlamak kaydıyla çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin Yandal programında aldıkları dersler çift Anadal programına sayılabilir.
(8) Öğrenciler Yandal programını kendi istekleri ile bırakabilirler. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı Yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz. Öğrencinin Yandal programında başarılı olduğu dersler Anadal programının genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alabilir.
(9) Öğrenciler, Yandal programından ayrıldıklarında, başarısız oldukları Yandal programı derslerini tekrarlamakla yükümlü değildir.
(10) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak Yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
(11) Yandal programı müfredatında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere Yandal Sertifikası verilir.
(12) Yandal programını tamamlayan öğrenci, Yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.
(13) Çift Anadal programından ayrılan bir öğrenci, bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yandal Sertifikası almaya hak kazanır.
(14) Yandal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Yaz Okulunda derslerin açılması halinde AKTS kredisi başına Yaz Okulu ücreti ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 8 - (1)  Bu Yönerge, senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 - (1)  Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.