Senato Karar Tarihi: 16.05.2019    Senato Karar Sayısı:  2019-146/02

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim kuramlarına ya da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı birimlerin bünyesindeki diploma programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı birimlerin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına yapacakları kurum içi veya kurumlar arası yatay geçişlerde uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına yapılacak her türlü yatay geçişlere ilişkin işlemleri ve hükümleri kapsar.

Dayanak.
MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (e) bendine ve 24 Nisan 2010 tarihli 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yükseköğretim Kuramlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 -
 (1) Bu yönergede geçen;
a) AGNO: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Birim: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarını,
c) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programlarını,
ç) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini
d) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
e) Farklı Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak 2010 yılından itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS -3 ile YGS -4), EA Puan Türü (YGS -5 ile YGS -6), Matematik -Fen (MF) Puan Türü, Türkçe - Matematik (TM) Puan Türü, Türkçe - Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere yedi puan 2 türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matematik -Fen Puan Türüne, EA-2 Türkçe - Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan Türüne, DİL ise Yabancı Dil Puan Türüne karşılığını,
f) İlgili yönetim kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarda konservatuvar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,
h) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
ı) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,

i) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarına yapılan geçişi,
j) Not çizelgesi (Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi,
k) Ortak program: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul edilen öğrencilerin önlisans veya lisans derecesi verilen bir diploma programına geçmeden önce aynı yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden oluşan programı,
l) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
m) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
n) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,
o) Yükseköğretim öğrenci veritabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tüm yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu merkezi veritabanını,

p) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş


Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puan Şartı
MADDE 5 - (1) Birim içerisinde veya birimler arasında, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde kurum içi yatay geçiş yapılabilir.

(2) İlgili yönetim kurulları tarafından hangi dönem ve hangi diploma programları için kontenjan belirleneceği karara bağlanır ve Senato’nun onayı ile kesinleşir. Bu kontenjanlar, ilan edileceği her yıl için ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde onbeşini (%15) geçemez.
(3) Öğrenim süresi,
a) 2 yıl olan eşdeğer diploma programının; ikinci ve üçüncü yarıyılı,

b) 4 yıl olan eşdeğer diploma programının; üçüncü ve beşinci yarıyılı,
(4) Yatay geçiş kontenjanları aynı birim bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer birimlerin bünyesindeki eşdeğer diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.
(5) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(7) Aynı birimin aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir.
(8) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma programlarına geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

Kurum İçi Yatay Geçiş Koşulları
MADDE 6 - (1) Önlisans diploma programlarının ikinci ve üçüncü yarıyılı ile lisans diploma programlarının üçüncü ve beşinci yarıyılına yatay geçiş yapılabilir.

(2) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
(3 )Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
(4) Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerde almış olduğu tüm dersleri başarmış olması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilan etmiş olduğu not dönüşüm tablosu dikkate alınarak genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya 4,00 üzerinden 2,29 olması gerekir.

(5) Altıncı maddenin, dördüncü fıkrasındaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
(6) İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
(7) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
(8) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(9) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
(10) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(11) Bir öğrenci, Üniversite içi yatay geçişten sadece bir kez yararlanabilir.
(12) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
(13) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
(14) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, hazırlık sınıfını başarmış veya muaf olmuş olmak; hazırlık sınıfı okumayanların Üniversitenin ilgili birimlerince yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Üniversitenin ilgili birimi tarafından belirlenmiş puanı almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.

Başvuru ve Değerlendirme Koşulları
MADDE 7 - (1) Başvuru koşulları, kontenjanlar, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün önce Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi web sayfasında duyurulur.
(2) Başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfası üzerinden elektronik olarak yapılır.

(3) Kurum içi diploma programları arasındaki yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
(4) Kurum içi yatay geçiş başvurularının ön değerlendirmesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yapar ve ön değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilen adayların evrakı ilgili program başkanlıklarına gönderilir.

(5) Değerlendirme en yüksek puandan başlayarak AGNO’ya göre yapılır. Kontenjan sınırındaki öğrencilerin AGNO'sunun aynı olması durumunda, üniversiteye yerleştirilmesinde esas alınan merkezi sınav puanı dikkate alınır.
(6) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden programlarda, değerlendirme en yüksek puandan başlayarak yapılır. Puanların eşit olması durumunda AGNO’su en yüksek olan öğrencinin başvurusu kabul edilir.
(7) Bu yönergenin altıncı maddesinin beşinci fıkrasına göre başvuranlar; ağırlıklı genel not ortalaması ile başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra, boş kontenjan olması halinde yerleştirilir.

(8) Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumlar Arası Yatay Geçiş


Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları ve Değerlendirme Koşulları
MADDE 8 - (1) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi diploma programlarına, diğer üniversitelerin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
(2) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarında iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan programlarında ise dört kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
(3) İlgili yönetim kurulu kararıyla, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirlenebilirler.
(4) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak, üçüncü yarıyıl için Temmuz ayı içinde ilan edilir.
(5) Eğitim süresi dört yıl olan lisans programlarında ikinci ve üçüncü sınıflar için yatay geçiş kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi, Temmuz ayı içinde ilan edilir.
(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurumlar arası yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(7) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma programlarına geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.
(8) Yükseköğretim kuramlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları
MADDE 9 - (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilan etmiş olduğu not dönüşüm tablosu dikkate alınarak genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya  4,00 üzerinden 2,29 olması gerekir.
(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
(4) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
(6) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(7) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
(8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına geçiş yapabilmek için Üniversitenin ilgili biriminin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili birimin belirlemiş olduğu puanı almış olması şarttır.
(9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Ağustos ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili birimlere başvuruda bulunurlar.
(10) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
(11) Öğrenci sadece bir birimin bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
(12) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
(13) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(14) Disiplin cezası almış olan öğrenci yatay geçiş başvurusu yapamaz.

Başvuru ve Değerlendirme Koşulları
MADDE 10 - (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvurularının ön değerlendirmesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(2) Ön değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilen adayların evrakı ilgili program başkanlıklarına gönderilir.
(3) Başvurular en yüksek puandan başlanarak AGNO’ya göre değerlendirilir. Kontenjan sınırındaki öğrencilerin AGNO'sunun aynı olması durumunda, üniversiteye yerleştirilmesinde esas alınan merkezi sınav puanı dikkate alınır.
(4) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden programlarda, değerlendirme yetenek sınavından alınan en yüksek puana göre yapılır. Eşitlik durumunda AGNO dikkate alınır.
(5) Bu yönergenin dokuzuncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre başvuranlar; ağırlıklı genel not ortalaması ile başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra, boş kalan kontenjanlara yerleştirilir.
(6) Başvuruları kabul edilen öğrencilerin asil ve yedek listesi ilgili yönetim kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Hakkı Kazananların Kayıt, Muafiyet İşlemleri ve Sonuçların İlanı
MADDE 11 - (1) Kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, Öğrenci İşleri web sayfasında ilan edilir.

(2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yapılmaması halinde sırayla yedek adaylar çağrılır.
(3) Başvuruları kabul edilen adaylar belirlenen tarihler içerisinde kayıt yaptırır.
(4) Kayıt yaptırmış olan adayların listesi ilgili birimlere gönderilir.
(5) Muafiyet ve intibak işlemleri yerleştirildikleri diploma programının bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulunca yapılır. Program başkanlığı, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, varsa öğrencinin alması gereken ilave dersler ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.
(6) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından başarılı olduğu derslerin notları, fakülte yönetim kurulu kararıyla harf notuna dönüştürülerek en geç 1 hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
(7) Bu Yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirildikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci Otomasyon Sistemine girilir. Söz konusu bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Öğrenci Veri Tabanı’na (YÖKSİS) yüklenir.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş
MADDE 12 - (1)  Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönergenin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak yatay geçiş yapabilirler.
(2)  Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller veya başarısızlık yada disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar.
(3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde yatay geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.


Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yurtiçindekilere Yatay Geçiş
MADDE 13 - (1) Birim yetkili kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile senato tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Haziran ayının ikinci haftası sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu kontenjan ve başvuru şartları Rektörlükçe, Haziran ayının sonuna kadar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
(2) KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için;

a- Bu Yönergenin Onbir’inci maddesinde belirlenen kurumlararası yatay geçiş başarı şartını sağlaması,
b- Yükseköğretim Kurulu tarafından başarı sırasına göre sıralama getirilen programlara yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilgili sıralama koşulunu sağlaması,
c- Başarı sırasına göre sınırlama koşulu olmayan programlara yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların ilgili yılda öğrenci kabulündeki taban puana sahip olma koşulunu sağlaması gerekmektedir.   
(3) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
(4) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversite tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara sahip olması gerekir.


Yabancı Uyruklu Öğrenciler
MADDE 14 - (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyruğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu Yönetmeliğin onüçüncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Durumlar

Özel Durumlar
MADDE 15 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim- öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.
(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise yurtdışında en az üç yıl süreyle çalışmış olarak kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan birimin ilgili yönetim kurulu bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.
(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak işlemleri yapılır.
(4) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yatay Geçiş Takvimi
MADDE 16 - (1) Yatay geçişlere ilişkin takvim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web sayfasında ilan edilir.

Öğrenim Süresi
MADDE 17 - (1) Kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş ile diploma programını değiştiren öğrencilerin önceki diploma programında geçirmiş olduğu süreler öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen süreleri aşamaz.

Öğrenim Ücreti Ödemeleri
MADDE 18 - (1) Kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş ile diploma programını değiştiren öğrenciler, geçiş yaptıkları birimin diploma programının öğrenim ücretini öderler.
(2)Üniversite içi yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, ayrılacağı birimin o döneme ait öğrenim ücretini ödemiş ise, bu ücret geçişin yapıldığı birimin diploma programının öğrenim ücretine yansıtılır.

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 19 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, varsa ilgili diğer mevzuat hükümleri ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 20 - (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.


 

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.