FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

YAYIN YÖNERGESİ

 

Toplantı Tarihi: 21.09.2018

Karar No.: 2018-123/03

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası’na göre düzenlenen “Üniversiteler Yayın Yönetmeliği” ve “Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik” çerçevesinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından yayınlanacak eserlerin planlanması, basılması, dağıtımı ve satışını düzenleyen hükümleri içerir.

 

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu yönerge, Üniversitemize bağlı birimlerde yapılacak her türlü eserin yayınının planlanması, yayın kurallarına uygunluğunun sağlanması, basımı, dağıtımı ve satışı ile ilgili her türlü işlemlere ilişkin hükümleri kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

b) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

ç) Yönetim Kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Mütevelli Heyet: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Yayın Kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayın Kurulunu,

f) Hakem: Yayın taslaklarını bilimsel içerik, biçimsel kurallar, dil, üslup ve bilimsel etik açılarından değerlendiren, yayımlanması düşünülen eserin içeriği hakkında özel bilgisi ya da uzmanlığı olduğu düşünülen kişi/kişileri,

g) Eser: Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre yayına hazırlanan eserleri,

g) Yayın: Eserlerin aşağıdaki formatlarda yayınlanmasını,

ifade eder.

1- Araştırma-İnceleme Kitapları: Araştırma ve incelemeye dayalı, ortaya koyduğu bulgularla kendi alan yazınına önemli bilimsel katkılar yapacağına ilgili kurullarca karar verilmiş olan ve Üniversitenin akademik saygınlığına katkı sağlayacağı düşünülen özgün bilimsel kitaplardır.

2- Bildiriler Kitabı: Üniversite birimlerince gerçekleştirilen kongre, sempozyum, çalıştay, panel vb. bilimsel toplantıların sunu metinlerini içeren yayınlardır.

3- Ders Kitapları: Üniversitenin çeşitli birimlerinin eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler için hazırlanmış yayınlardır.

4- Popüler Bilim, Kültür ve Sanat Kitapları: Bilim, sanat, eğitim ve kültür alanlarında topluma ve kamuoyuna bilgi aktarmak amacıyla hazırlanan yayınlardır.

5- E-dokümanlar (Elektronik Yayınlar): Elektronik ortamda hazırlanan, çoğaltılabilen ve yayımlanan sayısal ortam eserleridir.

6- Manyetik Depolama Üniteleri: Kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD ve benzeri şekillerde depolanmış şeklidir.

7- Dergiler: Üniversite birimlerince hazırlanan bilimsel araştırma ve incelemelerin yayımlandığı süreli yayınlardır.

Yayın Kurulu

Madde 4 - (1) Yayın Kurulu, Rektörün belirlemiş olduğu uygun görülen öğretim üyelerinden oluşur. Yayın Kurulu, Üniversitenin tüm yayın etkinliklerini planlayıp düzenler ve yönergede kendisine verilen görevleri yerine getirir.

 

Yayın Kurulunun Görevleri

Madde 5 - (1) Yayın Kurulu, bu yönerge esaslarına göre;

  1. Yayınlar açısından gerekli düzenleme ve planlamaları yapar.
  2. Basıma hazır olarak gelen eserleri inceler; eserlerin bilimsel niteliği ve eğitim öğretim ihtiyaçları açısından Üniversite tarafından yayımlanmasına uygun olup olmadığına karar verir.
  3. Eseri söz konusu alanda uzman en az iki hakeme göndererek kapsam ve içerik ile niteliği hakkında rapor ister. Bir hakemin olumlu (kabul), diğerinin olumsuz (red) rapor vermesi durumunda eser, belirlenecek üçüncü bir hakeme gönderilir ve gelen rapor sonucuna göre diğer hakem raporları da göz önüne alınarak yayın taslağının Üniversite imkânları ile basılıp basılmayacağına karar verir.
  4. Gerekli gördüğü durumlarda esere, alanında uzman editör atar.
  5. Basılma sırası, baskı adedi, basılma şekli ve satış fiyatı hakkında karar verir.
  6. Üniversitede ders aracı olarak kullanılacak olan ders kitapları ile Üniversitenin bilim, eğitim, sanat ve kültür alanlarındaki bilgi birikimini toplum hizmetine sunmayı amaçlayan araştırma-inceleme kitapları, bildiri kitapları, dergiler, popüler bilim, kültür ve sanat kitapları, e-dokümanlar ve manyetik depolama ünitelerinin yayımlanmasını sağlar.
  7. Telif ücreti ödenecek yayınların türüne, telif ücretinin hesaplanmasına ve ödeme şekline karar verir.
  8. Yayın değerlendirmesinde hakemlere ve yayın hazırlık sürecinde emeği geçenlere ödenecek ücreti belirler.

 

Yayın Başvuruları

Madde 6 - (1) Yazar(lar) “Yayın Öneri Formu”nun (EK-1) ilgili bölümlerini doldurup hazırlamış olduğu yayın taslağını dilekçe ile birlikte göndermek suretiyle Yayın Kurulu’na başvurur.

(2) Faaliyet masrafları Üniversite tarafından karşılanan bilimsel etkinliklerin “Bildiriler Kitabı” ve “Ders Kitapları”nın yayımlanması için öncelikle Yayın Kurulu’na başvurulması gerekir. Eğer Yayın Kurulu ilgili yayının yayımlanmasını uygun görmez ya da taraflar arasında diğer şartlarda anlaşma sağlanmaz ise yayın Üniversite dışında basılabilir.

 

Yayın Önerilerinin Değerlendirilmesi

Madde 7 - (1) Yayın Kurulu, sunulan yayın önerisini “Yayın Öneri Formu” nun (EK-1) ilgili bölümlerini doldurarak, yayın önerisi hakkında öndeğerlendirme yapar. Hakeme gönderilecek eserler için Yayın Kurulu üyeleri arasında üçte iki (2/3) oy çoğunluğu aranır.

(2) Hakeme gönderilmesine karar verilen eserler “Yayın Değerlendirme Formu” (EK-2) ile birlikte en az iki hakeme gönderilir.

 

Hakemlerin Görevleri

Madde 8 - (1) Hakemler yayın taslaklarına ilişkin Üniversite Yayın Değerlendirme Formu’nu (EK-2) doldurarak belirlenen süre içinde Yayın Kurulu’na gönderir. Hakemler eser hakkındaki görüşlerini ayrı ayrı rapor ederler.

Hakemlerin hazırladıkları rapor;

a) Eserin, nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları bakımından yayımlanmaya uygun olup olmadığı,

b) Eserin, daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren ve konu hakkında yeni dikkate değer görüşleri ortaya koyan bir çalışma olup olmadığı,

c) Yayın taslaklarının yazıldığı dilin Türk Dil Kurumu (TDK) İmla Kılavuzu esaslarına uygun imla ve bilimsel üslûpta, bilimsel etik kurallarına ve ilgili bilim dalının kurallarına uygun olup olmadığı,

hususlarını içermelidir.

 

 

 

 

 

 

Yayınlarda Biçim Bakımından Aranan Nitelikler Madde 9 - (1) Kitap kapağı;

a) Ön ve İç Kapak: Yayının ön kapağı ve iç kapağının ön yüzünde eser adı, yazar adı, üniversitenin logosu ve yayınevi adı, iç kapağının arka yüzünde dizi kaydı, yazar adı, eser adı, ISBN, yayınevi bilgileri, basım yılı, sorumlu bilgileri, matbaa bilgileri, katalog kartı (CIP), telif bilgileri bulunur.

b) Arka Kapak: Yayının arka kapağının dış yüzünde, ISBN numarası ve barkod bilgileri bulunur.

c) Sırt: Yayının sırtında, yukarıdan aşağıya yatay satır biçimde, üniversite logosu, eserin adı ile yazar(lar)ın adı soyadı bulunur.

 

Basım, Satış ve Dağıtım

Madde 10 - (1) Yayın Kurulu’nun kararı ile basılması ya da sesli, görsel ve elektronik ortamda yayımlanması uygun bulunan eserin yazar(lar)ı ile “Üretim, Yayım, Dağıtım ve Telif Hakları Sözleşmesi” (EK-3) imzalanarak telif hakları yazar tarafından devredilir.

(2) Yayının basımı ile ilgili giderler, önce sponsorlar tarafından karşılanmaya çalışılır, sponsor bulunamadığı takdirde bütçe imkânları ölçüsünde Rektörlük tarafından karşılanır.

(3) Basılan eser, çeşitli satış, dağıtım ve tanıtım kanalları ile değerlendirilir.

(4) Baskısı tükenen ve değişiklik yapılmaksızın aynen basımı planlanan eserlerin, tekrar basımı hakkındaki kararı Yayın Kurulu verir. Değişiklik ve/veya ilave yapılarak tekrar basımı düşünülen eserler, yazar(lar) tarafından değişiklik yapıldıktan sonra, yeniden değerlendirilmek üzere Yayın Kurulu’na gönderilir ve izlenecek değerlendirme süreci Yayın Kurulu tarafından kararlaştırılır.

 

Telif Ödemesi

Madde 11 - (1) Telif ücreti, eserin toplam baskı adedi ve satış fiyatı üzerinden belirlenir.

 

Diğer Hükümler

Madde 12 - (1) Yayımlanacak eserlerde dile getirilmiş olan görüşler, eserlerin bilimsel niteliği, dili vb. konulardaki sorumluluk, yazar(lar)a aittir.

 

(2) Yazarı tarafından Üniversite dışında basılmış olan eserlerin üzerine “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi” yazılamaz. Ancak eser içindeki yazar tanıtımında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim elemanı olduğu ve görev yaptığı birime ilişkin notlar yer alabilir.

 

Yürürlük

Madde 13 - (1) Bu Yönerge, Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

 

Ekler:

Ek 1) Yayın Öneri Formu

Ek 2) Yayın Değerlendirme Formu

Ek 3) Üretim, Yayım, Dağıtım ve Telif Hakları Sözleşmesi

 
Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.