Ek:2

Mütevelli Heyet Karar Tarihi:27.09.2019                                                                                                

Mütevelli Heyet Karar Sayısı:139

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONEL PERFORMANS YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanım ve Dayanak

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi akademik personelinin, performans düzeyini ölçecek usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, atanma, yükseltilme, iş akdinin sürdürülmesi ve/veya feshi, ücret tespiti, prim, ödül ve teşvik uygulamaları ile ilgili akademik, eğitim-öğretim, üretim ve hizmet performans ölçütlerini kapsamaktadır.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130’uncu maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, 4281 sayılı Kanun ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanım

MADDE 4 - (1) Bu yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi akademik personelinin performansını ölçmek için düzenlenmiştir. Yönergedeki performans kavramı, akademik personelin kurumdaki eğitim-öğretim faaliyetlerini; akademik, bilimsel ve mesleki çalışmalarını, üniversite içi ve dışında kurum adına yapmış olduğu hizmetleri ifade etmektedir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Performans Ölçme Kriterleri ve Ölçüm Süreci

 

Ölçme Kriterleri

MADDE 5 - (1) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi akademik kadrolarında görev yapan tüm akademik personelin bu yönergede belirtilen süre içerisinde gerçekleştirecekleri faaliyetler, “Akademik Performans Puanlama Çizelgesi” (Ek-1) kullanılarak değerlendirilecek ve bu performans değerlendirmesi neticesinde personelin başarı puan değeri elde edilecektir. Rektör ve Rektör Yardımcıları bu değerlendirmenin dışındadır.

 

(2) Akademik personelin, Ek-1’de yer alan puanlamaya esas verileri her yılın 1 Temmuz tarihine kadar YÖKSİS’e ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Akademik Performans Sistemi (FSM-APS)’ne girmesi, FSM-APS sistemdeki mevcut formları doldurarak onaylaması, aynı formun çıktısını da imzalayarak bağlı bulunduğu dekanlığa/müdürlüğe sunması gerekmektedir. Formlar, her takvim yılının 1 Temmuz tarihi ile bir sonraki takvim yılının 30 Haziran tarihi arasında gerçekleşmiş olan akademik çalışmaları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsar.

 

(3) Akademik personel, sisteme girdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. Bilgilerin yanlışlığı veya eksikliği tespit edildiğinde yahut çalışmalarda etik ihlal veya intihal bulunduğu sabit olduğunda geriye dönük olarak hukuki sorumluluk personelin kendisine aittir. Üniversite bu konulardaki yaptırım hakkını saklı tutar.

 

(4) Akademik personelin sağlaması gereken asgari puanlar ve şartlar Tablo-I’de belirtilmiştir.

 

Tablo-I: Sağlanması Gereken Asgari Puanlar ve Şartlar

Alanlar

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

A. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

90

90

90

90

40

B. Akademik, Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar

100

120

140

30

30

C. Üniversite İçi ve Dışı Hizmetler

40

40

40

30

30

Asgari Şartlar

  1. Her öğretim üyesi ve öğretim görevlisi A. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri kategorisinde alması gereken asgari puanın en az 1/3’ünü kurumda verdiği derslerden, en az 1/3’ünü ise bu kategorideki diğer etkinliklerden sağlamak zorundadır.
  2. Her öğretim üyesi B. Akademik, Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar kategorisinde alması gereken asgari puanın en az 1/3’ünü (B1 kapsamında en az bir etkinlik yapmak şartıyla) B1 ve B2 kapsamındaki maddelerden sağlamak zorundadır.

 

Performans Ölçüm Süreci ve Uygulama Esasları

MADDE 6 - (1) Rektör tarafından Haziran ayı içerisinde bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu (APDK) oluşturulur. Bu komisyon, FSM-APS sisteminde yer alan verileri kontrol ederek ve inceleyerek Temmuz ayının sonuna kadar rapor halinde Rektöre sunar.

 

(2) Akademik personelin atanma, yükseltilme, iş akdinin sürdürülmesi ve/veya feshi, ücret tespiti, prim, ödül ve teşvik uygulamaları ile ilgili değerlendirmeler, APDK’nın hazırladığı rapor esas alınarak yapılır. Akademik personelin sağlaması gereken asgari puanlar, özellikle iş akdinin sürdürülmesi veya feshi ile ücret tespitinde dikkate alınır.

(3) Aşağıdaki Akademik Performans Puanlama Çizelgesindeki puanlar, akademik teşvik uygulamasında da geçerlidir. Akademik teşvik ödemeleri, bu yönergede belirtilen asgari puanları sağlama şartı aranmaksızın, bu çizelgenin B. Akademik, Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar kategorisindeki B1, B2, B3, B4.1.b,  B4.2.b, B4.1.j, B5.1.a, B5.2.a, B5.3.a, B5.3.c, B5.4.a, B5.4.c, B5.5.c, B5.6.c, B6, B7.1, B7.2a, B7.2b, B7.2c, B7.3, B7.4, B7.5, B8.1, B8.2 ve B8.3 faaliyetleri için uygulanır. Mütevelli Heyet tarafından tutarları ve limitleri belirlenecek olan ödemeler, ilgili yıl sonuna kadar yapılır. Yayın faaliyetlerinin yayın tarihinden hemen sonra YÖKSİS’e girilmesi gerekir. YÖKSİS’e vaktinde girilmeyen çalışmalar için ödeme yapılmaz.

(4) Akademik personelin yayın ve faaliyetlerinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mensubiyetini belirtmiş olması gerekir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hususlar

 

MADDE 7 - (1) İşbu yönerge Üniversite ile tüm akademik personel arasında akdedilen iş sözleşmesinin eki niteliğindedir.

 

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu’nda kabul edilip, Mütevelli Heyet tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Ek-1

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERFORMANS PUANLAMA ÇİZELGESİ

 

  1. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

A1. Ders/Eğitim Verme/Hazırlama, Danışmanlık, Koordinatörlük

A1.1. Ders verme

a. Ders verme (Her bir ders ve ayrı şube için – uygulama ve laboratuvar saatleri dahil)

Ders saati x 2

b. Lisans Bitirme Projeleri (Her bir öğrenci için)

3

A1.2. Koordinatörlük ve danışmanlık

a. Üniversite Seçimlik ders veya Hazırlık sınıfları program koordinatörlüğü (Her dönem için)

25

b. Öğrenci akademik danışmanlığı (Her dönem için)

10

c. Öğrenci Topluluğu danışmanlığı (Her yıl için)

5

 

Mühendislik

Hukuk

Sosyal, Beşeri, Ulaştırma

Güzel Sanatlar, Mimarlık

ve Tasarım

A1.3. Yeni bir ders hazırlamak ve vermek

a. Teorik içerik hazırlama*

15

15

15

15

b. Uygulama/Laboratuvar deneyleri hazırlama*(Her bir ders için)

10

-

10

10

c. Örgün eğitimi internetten destekleyebilecek şekilde çoklu ortam ve çevrim-içi bileşenler (animasyon, e- quiz, vb.) hazırlama*

3

3

3

3

d. İnternetten uzaktan eğitim verebilecek şekilde çoklu-ortam ve çevrim-içi bileşenler (e-kitap, animasyon, e-quiz, vb.) hazırlama*

5

5

5

5

A1.4. Mevcut bir ders için yeni materyal hazırlamak ve vermek

a. Teorik içerik hazırlama*

5

5

5

5

b. Uygulama/Laboratuvar deneyleri hazırlama//Proje-Yapı uygulama tashihi*

5

-

5

5

c. Örgün eğitimi internetten destekleyebilecek şekilde çoklu ortam ve çevrim-içi bileşenler (animasyon, e- quiz, vb.) hazırlama*

3

3

3

3

d. İnternetten uzaktan eğitim verebilecek şekilde çoklu-ortam ve çevrim-içi bileşenler (e-kitap, animasyon, e-quiz, vb.) hazırlama*

5

5

5

5

A1.5. Diğer eğitim öğretim faaliyetleri

a. Yeni bir eğitim laboratuvarı veya teknik altyapı kurma ve işletmeye açma*

20

-

20

20

b. Kurum içinde konferans, seminer ve eğitim verme (her biri için)*

10

10

10

10

c. Eğitim amaçlı öğrenci etkinliği/sergi düzenleme*

5

5

5

5

d. Kurs, seminer veya çalıştaylar sonucunda sertifika alma

5

5

5

5

e. Öğrenci memnuniyet anketinden %75 ve üzeri puan alma

5

5

5

5

f. YÖK tarafından tanınan yurtdışındaki bir üniversitede kurum izni/görevlendirmesiyle ders vermek

10

10

10

10

A2. Lisansüstü Tezler

A2.1. Doktora tezi veya sanatta yeterlik çalışması yönetme (öğrenci başına her bir yıl için; en fazla 4 yıl)

a. Tek danışman (FSMVÜ dışı dahil)

10

10

10

10

b. İkinci danışman  (FSMVÜ dışı dahil)

5

5

5

5

c. Tez Savunma/İzleme jüri üyesi (FSMVÜ dışı dahil)

3

3

3

3

A2.2. Yüksek lisans tezi/eseri yönetme (öğrenci başına her bir yıl için; en fazla 2 yıl)

a. Tek danışman (FSMVÜ dışı dahil)

8

8

8

8

b. İkinci danışman  (FSMVÜ dışı dahil)

4

4

4

4

c. Tez Savunma jüri üyesi (FSMVÜ dışı dahil)

2

2

2

2

d. Tezsiz yüksek lisans bitirme projesi danışmanlığı yapma (öğrenci başına her bir yıl için; en fazla 2 yıl)

3

3

3

3

 

 

 

B. AKADEMİK, BİLİMSEL ve MESLEKİ ÇALIŞMALAR

Yayınlar**

B1. Uluslararası Yayınlar (E-yayınlar dâhil, yayımlanmış olma şartı aranır.)

 

 

Mühendislik

Hukuk

Sosyal, Beşeri, Ulaştırma

Güzel Sanatlar, Mimarlık

 ve Tasarım

B1.1. SCI-Expanded, SSCI veya AHCI- Expanded kapsamındaki dergilerde

a. Tam makale*

70

70

70

70

b. Editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma, kitap incelemesi*

25

25

25

25

B1.2. Uluslararası bir alan indeksi (SCI-Expanded, SSCI, AHCI-Expanded hariç) tarafından taranan bir dergide

a. Tam makale*

40

40

40

40

b. Editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma, kitap incelemesi*

15

15

15

15

B1.3. Alan indekslerine girmeyen hakemli uluslararası bir dergide

a. Tam makale*

25

25

25

25

b. Editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma, kitap incelemesi, eleştiri/inceleme*

10

10

10

10

B1.4. Hakemli uluslararası bir kongre, konferans, sempozyum veya çalıştayda

a. Bildiriler kitabında tam metin*

25

25

25

25

b. Poster sunumu*

15

15

15

15

c. Bildiriler kitabında özet (tam metnin basılmadığı durum)*

5

5

5

5

B1.5. Uluslararası bir yayınevince yayımlanan özgün bilimsel kitap yazarlığı, ***

a. Tüm kitap yazarlığı*

70

70

70

70

b. Bölüm yazarlığı****

25

25

25

25

B1.6 Uluslararası bir yayınevince yayımlanan alanla ilgili, mesleki veya ders kitabı yazarlığı, ansiklopedide madde yazarlığı ***

a. Tüm kitap yazarlığı*

40

40

40

40

b. Bölüm yazarlığı****

20

20

20

20

c. Uluslararası bir ansiklopedide madde yazarlığı*

15

15

15

15

B1.7. Uluslararası bir yayınevince yayımlanmış bilimsel, mesleki veya ders kitabı mahiyetindeki eserlerden çeviriler

a. Tüm kitap çevirisi*

40

40

40

40

b. Bölüm çevirisi****

15

15

15

15

c. Makale veya ansiklopedi maddesi çevirisi

7

7

7

7

B2. Ulusal Yayınlar (E-yayınlar dâhil, yayımlanmış olma şartı aranır.)

B2.1. Hakemli ulusal bir bilimsel dergide

a. Tam makale*

30

30

30

30

b. Editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma, kitap incelemesi, eleştiri/inceleme*

10

10

10

10

B2.2. Hakemsiz ulusal bir bilimsel dergide

a. Tam makale*

10

10

10

10

b. Editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma, kitap incelemesi, eleştiri/inceleme*

3

3

3

3

B2.3. Hakemli ulusal bir kongre, konferans veya sempozyumda

a. Bildiriler kitabında tam metin*

15

15

15

15

b. Poster ve bildiriler kitabında özet (tam metnin basılmadığı durum)*

5

5

5

5

B2.4. Hakemli ulusal bir çalıştayda

a. Bildiriler kitabında tam metin*

10

10

10

10

b. Poster ve bildiriler kitabında özet (tam metnin basılmadığı durum)*

3

3

3

3

B2.5. Ulusal bir yayınevince yayımlanan bilimsel, mesleki veya ders kitabı, ansiklopedide madde yazarlığı

a. Tüm kitap yazarlığı*

40

40

40

40

b. Bölüm yazarlığı****

15

15

15

15

c. Ulusal bir ansiklopedide madde yazarlığı*

7

7

7

7

B2.6. Ulusal bir yayınevince yayımlanmış bilimsel, mesleki veya ders kitabı mahiyetindeki çeviriler

a. Tüm kitap çevirisi*

20

20

20

20

b. Bölüm çevirisi****

10

10

10

10

B3. Yayınlarla İlgili Diğer Faaliyetler

B3.1. Raporlar

a. Üniversitenin bilgisi ve onayı dahilinde uluslararası bir kuruluş/kurum için yayınlanmış uzmanlık raporu

15

15

15

15

b. Üniversitenin bilgisi ve onayı dahilinde ulusal bir kuruluş/kurum için yayınlanmış uzmanlık raporu

7

7

7

7

c. Üniversitenin bilgisi ve onayı dahilinde hakem heyeti veya mahkeme için hazırlanmış bilirkişi raporu (yıl içerisinde en çok dört kez)

5

5

5

5

B3.2. Atıflar*
(Atıflarda sayı sınırı yoktur. Yazarın kendisine yaptığı atıflar dikkate alınmaz. İlgili yıl içindeki atıflar beyan edilir.)**

a. SCI-exp, SSCI-exp, AHCI-exp kapsamındaki dergilerde (Atıf başına)

5

5

5

5

b. Uluslararası bir yayında (Atıf başına)

3

3

3

3

c. Ulusal bir yayında (Atıf başına)

2

2

2

2

B4. Mesleki Faaliyetler (Bilimsel Toplantı ve Yarışmalar)

B4.1. Hakemli uluslararası bir kongre, konferans, sempozyum veya çalıştayda

a. Metni veya özeti basılmamış sunum

5

5

5

5

b. Bildiri kitabı editörlüğü

10

10

10

10

c. Bilim/danışma kurulu üyeliği ve/veya hakemlik

5

5

5

5

d. Organizatörlük

10

10

10

10

e. Düzenleme Kurulu üyeliği

5

5

5

5

f. Çalıştay, özel oturum veya panel düzenleme

5

5

5

5

g. Oturum başkanlığı

3

3

3

3

h. Panelist olma

5

5

5

5

i. Davetli konuşmacı

10

10

10

10

j. Güzel Sanatlar alanında eser çalışması yapma ve sergileme*****

-

-

-

20

B4.2. Hakemli ulusal bir kongre, konferans, sempozyum veya çalıştayda

a. Metni veya özeti basılmamış sunum

3

3

3

3

b. Bildiri kitabı editörlüğü

7

7

7

7

c. Bilim/danışma kurulu üyeliği ve/veya hakemlik

3

3

3

3

d. Organizatörlük

7

7

7

7

e. Düzenleme Kurulu üyeliği

3

3

3

3

f. Çalıştay, özel oturum veya panel düzenleme

3

3

3

3

g. Oturum başkanlığı

2

2

2

2

h. Panelist olma

2

2

2

2

i. Davetli konuşmacı

7

7

7

7

j. Güzel Sanatlar alanında eser çalışması yapma ve sergileme*****

-

-

-

10

B4.3. Hakemsiz uluslararası bir kongre, konferans, sempozyum veya çalıştayda

a. Metni veya özeti basılmamış sunum

3

3

3

3

b. Bildiri kitabı editörlüğü

5

5

5

5

c. Organizatörlük

5

5

5

5

d. Düzenleme Kurulu üyeliği

2

2

2

2

e. Oturum Başkanlığı

2

2

2

2

f. Çalıştay, özel oturum, panel düzenleme

2

2

2

2

g. Panelist olma

2

2

2

2

h. Davetli konuşmacı

3

3

3

3

i. Güzel Sanatlar alanında eser çalışması yapma ve sergileme*****

-

-

-

7

B4.4. Hakemsiz ulusal bir kongre, konferans, sempozyum, seminer veya çalıştayda,

a. Basılmamış sunum

2

2

2

2

b. Bildiri kitabı editörlüğü

4

4

4

4

c. Organizatörlük

4

4

4

4

d. Düzenleme Kurulu üyeliği

2

2

2

2

e. Oturum Başkanlığı

2

2

2

2

f. Çalıştay, özel oturum, panel düzenleme

2

2

2

2

g. Panelist olma

2

2

2

2

h. Davetli konuşmacı

2

2

2

2

i. Güzel Sanatlar alanında eser çalışması yapma ve sergileme*****

-

-

-

5

B5. Dergi ve Kitaplarla İlgili Mesleki Faaliyetler (Editörlük, hakemlik, yayın kurulu üyeliği)

B5.1. Uluslararası bir yayınevince yayımlanan, bilimsel mesleki eser veya ders kitabında

a. Editörlük*

25

25

25

25

b. Tüm kitap hakemliği*

15

15

15

15

c. Bölüm hakemliği****

10

10

10

10

B5.2. Ulusal bir yayınevince yayımlanan, bilimsel mesleki eser veya ders kitabında

a. Editörlük*

20

20

20

20

b. Tüm kitabın hakemliği*

10

10

10

10

c. Bölüm hakemliği****

5

5

5

5

B5.3. SCI-Expanded, SSCI veya AHCI- Expanded kapsamındaki dergilerde

a. Yayın kurulu üyeliği (dergi başına)

15

15

15

15

b. Makale hakemliği (makale başına)

10

10

10

10

c. Editörlük / Özel sayı editörlüğü*

15

15

15

15

d. Yayın Yönetmenliği  (her yıl için)

10

10

10

10

B5.4. Uluslararası bir alan indeksi (SCI-Expanded, SSCI, AHCI-Expanded hariç) tarafından taranan bir dergide

a. Yayın kurulu üyeliği (dergi başına)

10

10

10

10

b. Makale hakemliği (makale başına)

5

5

5

5

c. Editörlük / Özel sayı editörlüğü*

10

10

10

10

d. Yayın Yönetmenliği  (her yıl için)

5

5

5

5

B5.5. Alan indekslerine girmeyen uluslararası hakemli bir dergide

a. Yayın kurulu üyeliği (dergi başına)

5

5

5

5

b. Makale hakemliği (makale başına)

3

3

3

3

c. Editörlük / Özel sayı editörlüğü*

5

5

5

5

d. Yayın Yönetmenliği  (her yıl için)

5

5

5

5

B5.6. Hakemli ulusal bir dergide

a. Yayın kurulu üyeliği (dergi başına)

5

5

5

5

b. Makale hakemliği (makale başına)

3

3

3

3

c. Editörlük / Özel sayı editörlüğü*

5

5

5

5

d. Yayın Yönetmenliği  (her yıl için)

5

5

5

5

B5.7. Hakemsiz ulusal bilimsel bir dergide

a. Yayın kurulu üyeliği (dergi başına)

2

2

2

2

b. Editörlük / Özel sayı editörlüğü*

2

2

2

2

c. Yayın Yönetmenliği  (her yıl için)

2

2

2

2

B6. Fikri Mülkiyet

B6.1. Patentler

a. Yurtiçi Patent*

80

-

80

80

b. Yurtdışı Patent*

120

-

120

120

B6.2. Diğer

a. Faydalı Model*

40

-

40

40

b. Tescilli Tasarım*

25

-

25

25

B7. Sanat ve Tasarım Faaliyetleri

B7.1. Uluslararası profesyonel organizasyonların kuralları çerçevesinde düzenlenen proje ve sanat/tasarım yarışmaları

a. Birincilik ödülü*

70

-

70

70

b. İkincilik ödülü*

60

-

60

60

c. Üçüncülük ödülü*

50

-

50

50

d. Mansiyon ödülü*

20

-

20

20

e. Jüri üyeliği*

10

-

10

10

f. Sergileme*

20

-

20

20

B7.2. Resmi kurum ve kuruluşlar ile ulusal profesyonel kuruluşların denetiminde düzenlenen proje ve sanat/tasarım yarışmaları

a. Birincilik ödülü*

40

-

40

40

b. İkincilik ödülü*

30

-

30

30

c. Üçüncülük ödülü*

20

-

20

20

d. Mansiyon ödülü*

7

-

7

7

e. Jüri üyeliği*

5

-

5

5

f. Sergileme*

10

-

10

10

B7.3. Sergi açma, düzenleme

a. Uluslararası*

-

-

-

70

b. Ulusal*

-

-

-

40

B7.4. Projesi tamamlanmış ve ilgili kuruluşlarca onaylanmış mimari eser

a. I., II. veya III. sınıf yapılar*

-

-

-

35

b. IV. veya V. sınıf yapılar*

-

-

-

70

B7.5. Projesi ve inşaatı tamamlanmış mimari eser

a. I., II. veya III. sınıf yapılar*

-

-

-

40

b. IV. veya V. sınıf yapılar*

-

-

-

80

B8. Proje ve Danışmanlık Faaliyetleri

B8.1. Uluslararası destekli ve katılımlı projeler (Sözleşmede belirlenen süreyle sınırlı olmak üzere her yıl için) (salt hareketlilik projeleri hariç)

a. Yürütücü veya eş-yürütücü

100

100

100

100

b. Araştırmacı

50

50

50

50

c. Hakem

30

30

30

30

d. İzleyici/Gözetmen Hakem/Danışman

30

30

30

30

e. Proje kapsamındaki diğer görevler

10

10

10

10

B8.2. Ulusal kuruluşlarca (TÜBİTAK, TÜBA vb.) desteklenen projeler (sözleşmede belirlenen süreyle sınırlı olmak üzere her yıl için)

a. Yürütücü veya eş-yürütücü

70

70

70

70

b. Araştırmacı

40

40

40

40

c. Hakem

20

20

20

20

d. İzleyici/Gözetmen Hakem/Danışman

20

20

20

20

e. Proje kapsamındaki diğer görevler

5

5

5

5

B8.3. FSMVÜ tarafından desteklenen projeler (proje tamamlandığında)

a. AP Yürütücü veya eş-yürütücü

20

20

20

20

b. BAP Yürütücü veya eş-yürütücü

20

20

20

20

c. LP Yürütücü veya eş-yürütücü

5

5

5

5

B8.4. Başvurulan fakat kabul edilmeyen uluslararası destekli ve katılımlı proje başvurusu

a. Yürütücü veya eş-yürütücü

20

20

20

20

b. Proje kapsamındaki diğer görevler

7

7

7

7

B8.5. Başvurulan fakat kabul edilmeyen ulusal destekli ve katılımlı proje başvurusu

a. Yürütücü veya eş-yürütücü

15

15

15

15

b. Proje kapsamındaki diğer görevler

5

5

5

5

B8.6. Diğer faaliyetler

a. Üniversitenin bilgisi ve görevlendirmesi dahilinde diğer üniversiteler tarafından desteklenen projelerdeki görevler

15

15

15

15

b. Özel sektör veya Sivil Toplum Kuruluşları için proje veya danışmanlık (tamamlandığında)

10

10

10

10

c. Sürekli Eğitim Merkezi ve benzeri merkezlerde danışmanlık, eğitim ve hizmet vermek

10

10

10

10

d. Teknopark ve TEKMER’lerde mentörlük

10

10

10

10

e. Teknopark ve TEKMER’lerde şirket kurmak

30

30

30

30

 

 

 

 

C. ÜNİVERSİTE İÇİ VE DIŞI HİZMETLER

C1. İdari Görevler (Her Yıl İçin)

C1.1. Yöneticilik

a. Dekanlık

100

100

100

100

b. Genel Sekreterlik

90

90

90

90

c. Enstitü ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

80

80

80

80

d. Hazırlık Okulu Müdürlüğü

70

70

70

70

e. Rektör Danışmanlığı

70

70

70

70

f. Daire Başkanlığı

60

60

60

60

g. Dekan Yrd., Meslek Yüksekokul Md. Yrd.

60

60

60

60

h. Bölüm Başkanlığı

50

50

50

50

i. Müşavirlik

50

50

50

50

j. Enstitü ve Meslek Yüksekokul Md. Yrd.

40

40

40

40

k. Merkez Müdürü, Bölüm Bşk. Yrd., Hazırlık Okulu Md. Yrd.

25

25

25

25

l. Üniversite içindeki birimlerde koordinatörlük görevi

15

15

15

15

m. Üniversite içerisinde sürekli hizmet veren birim müdürlük veya koordinatörlük görevleri (Rektörlükçe tanımlanan)

25

25

25

25

n. FSM-APS Direktörlüğü

40

40

40

40

C1.2. Kurullar (Seçilmek suretiyle görevlendirilenler)

a. Üniversite Senato üyeliği

20

20

20

20

b. Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği

20

20

20

20

c. Fakülte/MYO Yönetim Kurulu, Fakülte/MYO Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Kurulu veya yönerge ile oluşturulmuş yönetim/yürütme kurullarında görevler (her biri için)

15

15

15

15

d. Diğer aktif kurul/komisyon/merkez üyelikleri (her biri için)

10

10

10

10

e. Dr. Öğretim Üyesi, Doçentlik veya Profesörlük jüri üyeliği (her biri için)

5

5

5

5

f. Yabancı dil jüri üyeliği (her biri için)

5

5

5

5

C1.3. Bölüm Görevleri

a. Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü/Bologna Koordinatörlüğü

10

10

10

10

b. Bölümde kalite ve akreditasyon gibi koordinatörlükler (her biri için)

20

20

20

20

c. Bölüm/Birim web sorumlusu

10

10

10

10

d. Ders veya sınav program koordinatörlüğü

15

15

15

15

e. Staj, muafiyet vb. diğer komisyonlar

10

10

10

10

f. Çift anadal, yandal, yatay-dikey geçiş, özel yetenek sınavı koordinatörlüğü (Her dönem için)

7

7

7

7

C2. Tanıtım-Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri, Dış Kurumlarda Görevler

C2.1. Üniversitenin tanıtımına yönelik etkinliklerde

a. Şehir içi görev (görev sayısınca)

10

10

10

10

b. Şehir dışı görev (görev sayısınca)

15

15

15

15

c. Yurt dışı görev (görev sayısınca)

20

20

20

20

C2.2. Dış kurumlarda görevler

a. Kamu kurumlarınca yapılan görevlendirmeler

10

10

10

10

b. Yurt içi veya yurt dışındaki bir kurum veya kuruluşun yönetim organında görev almak

15

15

15

15

c. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, MIDEKON, IBBT, ICOMOS, ICOROM vb. bilimsel kurum ve kuruluşlar, meslek odaları, kalite kurulları üyelikleri

20

20

20

20

d. TÜBİTAK ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliği

30

30

30

30

C2.3. Diğer hizmetler

a. Medya ortamlarında üniversitenin de adını kullanarak program yapmak, konuşmacı yahut yazar vb. olmak

7

7

7

7

b. Üniversite adına yeni bir Erasmus veya benzeri anlaşma bağlantısı kurmak

20

20

20

20

 

Kısaltmalar:

-                                   : Geçerli Değil

AP                               : Araştırma Projeleri

BAP                            : Bilimsel Araştırma Projeleri

LP                               : Lisans Projeleri

SCI                             : Bilim Atıf İndeksi (Science Citation Index)

SCI- Expanded           : Genişletilmiş Bilim Atıf İndeksi (Science Citation Index-Expanded)

SSCI                           : Sosyal Bilimler Atıf Endeksi (Social Sciences Citation Index)

AHCI                         : Sanat ve Beşeri Bilimler İndeksi (Art and Humanities Index)

TÜBA                         : Türkiye Bilimler Akademisi

TÜBİTAK                  : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

UBYT                         : TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

YÖKSİS                     : Yükseköğretim Bilgi Sistemi

 

*Ortak yazarlık veya çalışma durumunda puanlara uygulanacak çarpan hesabı aşağıdaki gibidir:

p: yukarıdaki tabloda verilen puan; n: katkıda bulunan kişi sayısı

Katkıda bulunan bir kişi ise puan: p

Katkıda bulunan iki kişi ise puan: 0.8xp

Katkıda bulunan iki kişiden fazla ise puan: 1.8xp/n

**İlgili yayınlar ve atıflar TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı güncel dergi listesine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Dergi puanı 0-39.99 = 1xp
Dergi puanı 40-69.99 = 1.5xp

Dergi puanı 70-100 = 2xp

*** “Uluslararası Yayınevi”, Üniversitelerarası Kurul’un tanımına göre “en az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi” dir.

****Bir kitapta bir veya birden fazla bölüm yazılmışsa uygulanacak çarpan hesabı aşağıdaki gibidir:

c: kitaptaki bölüm sayısı; k: yazar tarafından yazılan bölüm sayısı; n: katkıda bulunan kişi sayısı

Katkıda bulunan bir kişi ise: (1+k/c)p

Katkıda bulunan iki kişi ise: 0.8x(1+k/c)p

Katkıda bulunan iki kişiden fazla ise: 1.8x(1+k/c)p/n

*****Güzel Sanatlar alanında sergilenen her eser veya düzenlenen her sergi için yıl içerinde bir defa puan alınır.

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.