Senato Karar Tarihi:  08.09.2011    Senato Karar Sayısı: 19

T.C.
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam, Dayanak, Amaç ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam:
MADDE 1-(1)Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 47 inci maddesi uyarıncaFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinin kuruluş ve çalışma esas ve usulleri ile bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerini düzenlemektir.
Tanımlar:
MADDE 2–
(1) Bu yönergede kullanılan kavramların tanımları aşağıda belirtilen şekildedir.

a-)Üniversite:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
b-)Rektör:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
c-)Yönetim Kurulu:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d-)Yürütme Kurulu: Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Üniversite Genel Sekreteri, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ile Kulüp Başkanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen 2 kişi olmak üzere toplam 5 üyeden oluşturulan kurulu,
e-)Öğrenci Kulüpleri: Her biri farklı olmak üzere, öğrencilerin ders dışı zamanlarında, ilgi duydukları sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile spor ve beceri alanlarında, programlar sunmak, etkinlikler düzenlemek suretiyle öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş öğrenci topluluklarını,
f-)Öğrenci Kulüpleri Danışmanları: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim elemanları arasından Rektörlük tarafından belirlenen ve öğrenci kulüplerinin tüm çalışmalarından sorumlu olan görevlileri, ifade eder. Danışmanlar, kulüplerin toplantılarına katılabilirler, etkinlik programının oluşmasında yer alırlar ancak oy hakları yoktur.

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim, İşleyiş ve Organlar

Yönetim, İşleyiş ve Organlar:
MADDE 3–
(1)Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrenci kulüplerinin düzenlenmesinde yönetim organları aşağıdaki gibidir.

 a)Yönetim Kurulu,
 b)Yürütme Kurulu, 
 c)Öğrenci Kulüpleri

2.)Yönetim Kurulu: Kulüp Yönetim Kurulu'dur. Yönetim Kurulu Başkanı olan Rektör aynı zamanda yürütme kurulunun ita amiridir. Rektör uygun gördüğü ölçüde bu yetkisini Yürütme Kurulu Başkanlığı görevi ile görevlendirdiği Rektör Yardımcısı'na devredebilir.
Yönetim Kurulu'nun Görevleri:
MADDE 1 –
(1)Öğrenci Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi ve etkinliklerinin düzenlenmesi ile ilgili ilke kararlarının alınması,
2-) Yürütme Kurulu'nca teklif edilen konuların değerlendirilerek karara bağlanması,
3-) Kulüp faaliyetleri ile ilgili Yıllık Plan ve Programlarının ve Bütçe ve Aktarma Tekliflerinin görüşülerek karara bağlanması.
4-) Yürütme Kurulu'nun önerisi üzerine ilgili kulübün faaliyetinin durdurulmasına ya da kapatılmasına karar vermek.
Yürütme Kurulu’nun Görevleri:
MADDE 1–
(1) Üniversitede faaliyet gösterecek kulüplerin kurulmasının Yönetim Kurulu'na teklif edilmesi,
2-) Kulüplere başkan atamalarının Rektörlük makamına teklif edilmesi,
3-) Öğrenci Kulüpleri ile ilgili plan ve programların, yıllık bütçe taslaklarının ve aktarma taslaklarının görüşülerek YönetimKurulu'na sunulması,
4-) Öğrenci Kulüplerinin faaliyet taleplerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanması,
5-) Kulüp faaliyetlerinin denetlenmesi; yeni kulüplerin açılması ve faaliyet göstermeyen kulüplerin faaliyetlerine gerektiğinde ara verilmesinin veya kulübün kapatılmasının Yönetim Kurulu'na teklif edilmesi,
6-) Her öğretim yılı başında, ortasında ve sonunda olmak üzere 3 defa toplantı yaparak kulüp çalışmalarıyla ilgili durum değerlendirmesinin yapılması,
7-)Öğrenci Kulüpleri:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde etkinlikler düzenleyecek öğrenci kulüpleri Rektörlükçe, bu Yönergede belirtilen hükümlere göre kurulur, yönetilir ve gerektiğinde faaliyetlerine ara verilir veya kapatılır. Rektörlük bu yetki ve görevlerini yönetim organları ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla kullanır ve yerine getirir.
Bir kulübün kurulabilmesi için; en az 7 öğrencinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında olmak üzere başvuruda bulunması gereklidir. Kurucu üyeler bir dilekçe ve kurmak istedikleri kulübün uygulama esaslarını gösteren kulüp tüzüğünü içeren başvuru dosyası ile Yürütme Kurulu'na başvururlar.
Kulüplere, Rektör'ün görevlendirdiği danışman öğretim elemanı kulüp başkanı olarak atanır. Kulüp başkanının görev süresi iki yıl olup, görev süresi sona erenler aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler. Rektör gerekli gördüğü durumlarda kulüp başkanını görevden alabilir.
Kulüp başvurusunun kabul edilmesi ile kulüp kurulmuş olur. Kuruluş kararı üzerine Kulüp Başkanı tarafındanFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda yeni kurulan kulüp ile ilgili uygulama esasları hazırlanır, yapılacak çalışma ve etkinlikler yıllık plan ve programlar ile birlikte gerekli işlemleri yapılmak üzere Yürütme Kurulu'na verilir.
Kulüp başkanları yılda en az üç defa Yürütme Kurulu'nun çağrısı ile ilgili Rektör Yardımcısı Başkanlığında toplanarak çalışmalar hakkında görüşmelerde bulunur.
Öğrenci Kulüplerinin Faaliyet Esasları:
MADDE 4–
(1) Kulüplerin, Üniversite birimleri ile görüşmeleri, her öğretim yılının başında kulüp üyeleri tarafından seçilen kulüp temsilcisi tarafından yürütülür. Kulüpler, yapacakları faaliyetleri belirlerken, aşağıda belirtilen kurallara riayet etmek mecburiyetindedir.

a) Kulüpler, Üniversite'nin eğitim ilkelerine, akademik çalışma ortamına ve disiplin esaslarına uygun şekilde faaliyette bulunurlar.
b) Kulüpler, Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirmek istedikleri her türlü faaliyeti yazılı olarak Öğrenci Kulüpleri Danışmanlarına bildirmek ve onlardan onay almak zorundadırlar. Kulübün faaliyetleri gereği üyelerinin katılacağı yarışma, konferans, kongre gibi etkinlikler; etkinliğin günü yeri ve saatini belirterek ve katılması istenen üye listesiyle birlikte en az bir hafta önce Öğrenci Kulüpleri Danışmanlarının onayına sunulmak zorundadır.
c)Kulüpler aralarındaki koordinasyonu geliştirmek amacıyla her eğitim-öğretim yılının ekim ve haziran aylarının ikinci pazartesi günleri önceden belirlenen bir yer ve saatte, mevcut kulüp temsilcilerinin ve öğrenci kulüpleri danışmanlarının da hazır bulunduğu ortak toplantılar düzenlerler.

Öğrenci Kulüpleri Tüzüğünün Zorunlu İçeriği:
MADDE 5–
(1) Öğrenci Kulüplerinin çalışma, faaliyet esas ve usulleri kulüp tüzüğü ile düzenlenir. 
Tüzükte yer alması gereken zorunlu unsurlar şunlardır:

a) Kulüp tüzüğünde kulübün ismi adresi ve adına uygun olarak amacı belirtilir. Aynı amaçta yeni bir kulübün kurulması teklif edilemez;
b) Kulüp üyeliğine kabul, üyelerin hak ve mükellefiyetleri ve üyeliğin sona erme esasları Kulüp Tüzüğünde düzenlenir;
c) Kulüp organları olarak Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun işleyişine ilişkin bilgiler tüzükte yer alır;
d) Yönetim Kurulu'nun işleyişi ve kendi içindeki iş bölümü tüzükte belirtilir;
e) Kuruluşu onaylanan kulüpler belirlenen tarihler arasında üye kayıt sürelerini belirterek duyurusunu yaparlar.

Üyelik:
MADDE 6–
(1) Kulüpler, üyelikle ilgili maddeleri saptarken, aşağıda belirtilen ilkelere uymak zorundadır.

a) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencileri bütün kulüplerin üyesi olabilirler. Bunun dışındaki kişiler kulüplere üye kaydedilemezler. Üniversite dışından gelen çalıştırıcı, eğitmen gibi görevli kişiler ise Rektörlüğün onayı ile çalışmalara katılabilirler ve üye kaydedilebilirler. Bir öğrenci birden fazla kulübün üyesi olabilir.
b) Kulübe üyelik başvurusu yapıp üyelik kayıt işlemlerini tamamlayan ve üyelik aidatını ödeyen her öğrenci ilgili kulübün üyesi olur ve etkinliklere katılır. Aidatını ödemeyenler ya da kayıttan sonra devam eden dönem aidatını yatırmayanlar kulüp üyesi sayılmazlar. Mezun olan öğrencilerin kulüp üyelikleri düşer.
c) Her eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları başında kulüplerin yönetim kurullarının teklif ettiği üyelikler, kulüplerin genel kurullarına katılanların 2/3 çoğunluğunun oyu ile karara bağlanır.
d) Üyelikten çıkarılma kararı, kulüplerin Yönetim Kurullarının önerisi ve Genel Kurullarına kayıtlı üye sayısının 2/3 çoğunluğunun oyunu gerektirir. Disiplin suçu işleyen öğrenci, kulüp üyeliğinden çıkarılır. Kulüp üyesi yazılı başvuru ile üyelikten istifa edebilir.

Öğrenci Kulüpleri Danışmanlarının Görevleri:
MADDE 7–
(1)Öğrenci Kulüpleri Danışmanları, kulüplerin etkinliklerinin programlanması ve gerçekleştirilmesi; öğrenci etkinliklerini desteklemek amacıyla bütçeye konulmuş ödeneğin ve temin edilen yardımların tüm gelirlerinin kulüp için yerinde ve dengeli bir biçimde kullanılmasına özen gösterilmesi; öğrenci kulüpleri için sağlanan oda veya odaların tahsis amacına uygun kullanımının temin edilmesi; yeni kurulacak öğrenci kulüplerinin faaliyet esasları belgelerini hazırlamalarına yardımcı olunması ve kulüpler arası eşgüdümün ve iletişimin sağlanması ile görevlidirler.
Kulüp Temsilcisi:
MADDE 8-
(1)Her öğretim yılının başında kulüp üyeleri tarafından seçilen ve Üniversite'nin ilgili birimleri ile görüşmelerde kulübü temsil eden kulüp üyesidir.
Kulüplerin İşleyişi:
MADDE 9-
(1) Kulüplerin işleyişi aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür:

a) Her eğitim-öğretim yılında yapılacak tüm Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve kulüpler ortak toplantılarında alınacak kararlar, toplantılardan hemen sonra Öğrenci Kulüpleri Danışmanlarına yazılı olarak tevdi edilir.
b) Her eğitim-öğretim yılında, ilgili kulüp tarafından, o yıl içinde düzenlenmesi öngörülen etkinliklerin amacı ve içerikleri belirtilir. Etkinliklerin tarihleri saptanır. Yapılacak etkinlikler için gerekli onaylar Öğrenci Kulüpleri Danışmanları aracılığıyla alınır.
c) Kulüpler, tamamlanan eğitim ve öğretim yılının tüm etkinliklerini öğretim yılının sonunda Öğrenci Kulüpleri Danışmanları aracılığıyla Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bildirirler.

Kulüplerin Organları:
MADDE 10-
(1) Kulüplerde aşağıdaki kurulların oluşturulması şarttır: 
 2) Genel Kurul:Genel Kurul kulüp üyelerinden oluşur ve her yıl Ekim ayında kayıtlı üye sayısının yarısının bir fazlası ile toplanarak, kararlarını, toplantıya katılan üye sayısının yarısından bir fazlası ile alır. İlk toplantının, toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle yapılamaması halinde, ikinci toplantı, ilk toplantıdan bir hafta sonra, aynı yerde toplantı yeter sayısı aranmaksızın gerçekleştirilir.
 3) Genel Kurulun Görevleri Şunlardır:

 a)Kulüp üyeleri arasından 5 asil, 5 yedek olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
 b)Faaliyet döneminin planlarını yapmak ve çalışma ilkelerini belirlemek,
 c)Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunu görüşmek ve onaylamak.
 d)Yönetim Kurulu'nun üyelikten çıkarmaya ilişkin önerilerini inceleyip karara bağlamak.

4) Yönetim Kurulu:
a) Yönetim Kurulu bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Web Sayfası Sorumlusu, bir yazman ve Sayman olmak üzere beş üyeden oluşur.   
b) Yönetim Kurulu kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 
c) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. 
d) Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un toplantı yerini, tarihini, saatini ve gündemini saptayarak üyelere en az 15 gün önceden bildirir.
e)Yönetim Kurulu, kulüp çalışmalarının azami verimlilikte icrasından, denetiminden, mali gelir ve giderlerinin hesabından, demirbaş eşyalarının korunmasından, işbu Yönergenin ve kulüp tüzüğü uygulanmasından Üniversite'nin ilgili birimlerine karşı sorumludur.
f)Yönetim Kurulu, kulübün faaliyetlerini Danışmalarına bildirmek ve onay almak zorundadır.
g)Yönetim Kurulu 11. maddede sayılan evrakı; faaliyet esasları değişikliği önerilerini; bütçe ve faaliyet raporlarını her üç ayda bir Danışmanlarının denetimine sunmakla yükümlüdür.

Evrak:
MADDE 11-
(1)Üye Kayıt Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Tutanakları, Muhasebe Defteri, Üye Aidat Makbuzları, Üniversite tarafından kulübün kullanımına sunulmuş demirbaş eşyanın listesi ve Gelen-Giden Evrak Defteri; her kulübün usulüne uygun olarak tutması ve talep halinde Üniversite'nin ilgili birimlerine gösterilmesi gereken evraklardır.
Kulüplerin Sorumlulukları ve Müeyyideler:
MADDE 12-
(1)Kulüplerin sorumluluk esasları ile ilgili müeyyideler, tüm kulüpler için geçerli olmak üzere aşağıda belirtilmiştir.

a) Kulübün kullanımına sunulmuş demirbaş eşyaların her eğitim-öğretim yılı sonunda Üniversite'ye tesliminde herhangi bir hasar ya da eksik tespit edilmesi halinde, hasarlı ya da eksik demirbaş eşyalar, ilgili kulübün Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından tazmin edilir. Yönetim Kurulu daha sonra kusurlu kişilere rücu edebilir.
b) Her üç ayda bir Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınıngörevlendireceği bir eleman tarafından yapılacak denetimler sonucunda, Kulüp muhasebe defterinde karşılıkları belgelenmediği anlaşılan tüm ödemeler, ilgili kulübün saymanı tarafından tazmin edilir.
c) Yazılı olarak Öğrenci Kulüpleri Danışmanlarına bildirilmemiş ve onay alınmadan Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirilmiş kulüp faaliyetlerinin tespit edilmesi halinde, izinsiz faaliyette bulunan kulübün faaliyeti durdurulabilir ya da kulüp kapatılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kulüplerinin Gelirleri, Giderleri ve Muhafazası

Öğrenci Kulüplerinin Gelirleri:
MADDE 13–
(1)Öğrenci Kulüplerinin gelirleri; Mütevelli Heyetinin onayı ile Üniversite bütçesinden Öğrenci kulüplerine aktarılacak olan ödenekten; miktarı kulüpler tarafından belirlenecek olan üyelik aidatından; kulüp etkinliklerinden elde edilecek olan gelirden; yardımlardan; bağışlar ile diğer gelirlerden oluşur.
Öğrenci Kulüplerinin Giderleri:
MADDE 14–
(1) Öğrenci Kulüplerinin giderleri; Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği satın alma ve bakım-onarım giderlerinden; Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği ulaşım, yemek ve organizasyon giderlerinden; eğitmen ücretleri ile diğer giderlerden oluşur.
Kulüp Gelirlerinin Muhafazası:
MADDE 15–
13. maddede sayılan tüm kulüp gelirleri Rektörlükçe gösterilecek bir banka hesabına yatırılır ve bu hesapta biriken fonun harcaması Danışmanların önerisi ve Rektörlük onayı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Kulüplerin elde ettikleri gelirlerin, geliri elde eden kulüp için harcanması ilkesi gözetilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük:
MADDE 16
– Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunun kabul tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
MADDE 17
– Bu Yönerge hükümlerini,Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.


 
Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.