Senato Karar Tarihi: 24.03.2016     Senato Karar Sayısı: 2016-94/02

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 - (1) Yaz öğretimi, Güz ve Bahar yarıyılları dışında kalan yaz ayları içerisinde uygulanan ek bir eğitim-öğretim programıdır. Aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yaz Okulu öğretimi yapılan tüm Fakülte, Yüksekokul ve Meslek yüksekokullarda uygulanacak ilkeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (c) bendi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretiminin Tanımı, Esasları, Süresi ve Ücretler

Yaz Öğretiminin Tanımı;
MADDE 4 – (1) Yaz öğretimi, bir eğitim öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan ve yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan eğitim programıdır.
(2) Yaz öğretimi isteğe bağlı açılabilir.
(3 )Yaz öğretiminin açılması ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yaz Öğretiminin Amaçları
MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin, üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak,
b) Güz ya da bahar yarıyıllarında, aldıkları dersten başarısız olmuş ya da ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak isteyen öğrencilere imkân sağlamak,
c) Öğrencilerin, öğrenim süresi boyunca daha önce alınmamış olan bir dersi yaz okulu kapsamında alarak erken mezun olmasına imkan sağlamak,
d) Erasmus ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışına giden, yatay/dikey geçişle üniversitemize kayıt yaptıran veya çift anadal/yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin, eğitimleri sırasında önceki yarıyıllarda alamadıkları dersleri veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz öğretiminde almalarına imkân sağlamak,
e) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin eğitim-öğretim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak.

Yaz Öğretiminin Süresi
MADDE 6 – (1) Yaz öğretimi takvimi, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir.
(2) Yaz Okulu öğretim süresi en az yedi hafta olacak şekilde belirlenir. Bu süreye ara ve final sınavları da dahildir.
(3) Yaz öğretiminde geçen süre normal eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

Ücretler
MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde öğrencilerden alınacak ücretler; derslerin kredi yüküne göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve kayıt esnasında öğrencilerden tahsil edilir.
(2) Üniversitenin burslu kontenjanlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, yaz okulunda ders almaları halinde mevcut bursları geçerli sayılmaz.
(3) Mazeretleri nedeniyle Yaz okuluna devam edemeyecek öğrencilerin, derslerin başlamasından itibaren ilk 3 gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde yaz okulu kayıtları iptal edilerek, ücretleri iade edilir. Belirtilen süre dışında yapılan başvurular geçerli sayılmaz.
(4) Yaz öğretiminde, açılan bir derse kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen veya başarısız olan öğrencinin ücreti iade edilmez.
(5)   Dersin açılmaması halinde öğrencinin yatırdığı ders kayıt ücreti iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Açılacak Dersler, Ders Yükleri ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Açılacak Dersler
MADDE 8 – (1) Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlıdır.
(2)   Yaz öğretiminde açılacak dersler, fakülte ve meslek yüksekokul kurullarınca belirlenir ve en geç bahar dönemi yarıyıl sonu sınav sonuçlarını izleyen hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.
(3)   Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse en az on (10) öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekir. Bir derse kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı belirtilen sayıdan az ise bu dersin açılıp açılmaması kararı, ilgili yönetim kurulu tarafından Senatonun uygun görüşü alınarak verilir.
(4) Yaz öğretiminde ön kayıt süresi sonunda yeterli öğrencisi bulunmayan dersler açılmaz.
(5) Tüm ön lisans ve lisans programlarının müfredatlarında yer alan zorunlu dersler verilmeleri gereken yarıyıllarda açılır. Bu dersler yaz öğretimine ertelenmez.
(6) Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınavlar, final sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti ile ilgili hususlar, FSMVÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde yapılır. Ancak sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

Ders Yükü
MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde açılan derslerin yükü, üniversitenin ilgili öğretim planında ders için tanımlanan kredi yükü ile aynıdır.
         
a)   Yabancı Dil hazırlık sınıfları hariç, öğrencilerin Yaz öğretiminde alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla 16 (on altı) AKTS’yi geçemez.
b)   Yaz öğretiminde bitirme çalışması ve bitirme projesi açılamaz, bu dersler diğer yükseköğretim kurumlarından alınamaz.
c)   Yaz öğretimi kapsamında I.ve II. öğretim öğrencileri aynı programa tabidir.
ç)   Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz öğretiminde de geçerlidir.
d)   Yaz öğretiminden ders alan öğrencilerin, akademik yılsonu Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları, Yaz öğretimi derslerinden alınan notların hesaba katılmasıyla belirlenir.

Derslere Devam
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerde devam şartını sağlamış olsalar dahi, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.
(2) Yaz öğretiminde dersin devam şartını sağlayamayan öğrenci, o dersin yaz öğretimi yarıyıl sonu sınavına katılamaz ve devamsızlık sebebiyle başarısız sayılır.
(3) Yaz öğretiminde dersten çekilme ve izinli sayılma işlemi uygulanmaz.

Özel Öğrenci
MADDE 11- (1) Diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencileri, özel öğrenci statüsünde değerlendirilir.

a)    Öğrenciler, öğretimini sürdürdüğü kurumdan izin alarak yaz öğretimi ön kayıt süresi içinde ilgili birime başvurur.
b)    Yaz öğretiminde alınan derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla, 16 (on altı) AKTS’yi geçemez.
c)    FSMVÜ Yaz öğretimine kayıt yaptıran özel öğrencilere, yaz öğretiminin süresini, aldıkları derslerin kodunu, adını, saatini, kredisini (AKTS) ve başarı notunu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge, ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili Yükseköğretim Kurumu’na gönderilir. Talep halinde belgenin onaylı bir sureti öğrenciye verilir.

Farklı Bir Üniversiteden Ders Alma
MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminde açılmayan dersler ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun 7/c maddesi gereğince hangi yükseköğretim kurumlarından ders alınabileceği Senato tarafından belirlenir. Ders alınabilecek Yükseköğretim Kurumlarının Senato tarafından belirlenmemesi halinde, öğrenci kayıt olduğu yılda kendi programının taban puanından daha yüksek puana sahip bir üniversiteden yaz öğretimi dersi alabilir.
(2)   Diğer Yükseköğretim Kurumları tarafından gönderilen başarı notları, ilgili Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.
(3)   Diğer Yükseköğretim Kurumlarından alınan notlar, yaz öğretimini takip eden yarıyıl ders kayıtlarının başlamasından önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir. Özel durumlar ilgili Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 13 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birimlerin yetkili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 14 - (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 - (1) Bu yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.