Senato Karar Tarihi: 28.04.2016     Senato Karar Sayısı: 2016-96/02

T.C.
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN

ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç,  Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin önlisans ve lisans programlarına yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-(1) Bu yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin genel esasları, başvuran adaylarda aranacak nitelikleri, başvuru ve kayıt kabul şartlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3-(1) Bu  yönerge,  Yüksek  Öğretim  Kurulu  Başkanlığı’nın  Türkiye’de  Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilere ilişkin 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 6287 sayılı Kanun’unun 14/f maddesi uyarınca Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu yönergede geçen;

a) FSMVÜ  : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni, 
b) Rektör    : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü’nü,

c) Senato     : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu’nu,
ç) Fakülte   :  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne bağlı fakülteleri,
d) Meslek Yüksek Okulu: Fatih Sulta Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarını,
e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı,
f) Yönetmelik: Fatih   Sultan   Mehmet   Vakıf   Üniversitesi   Önlisans Lisans   Eğitim Öğretim Yönetmeliğini,
g) K.K.T.C.   : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
ğ) YÖK          :Yükseköğretim Kurulu’nu,
h) Yönetim Kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Fakülte Yönetim Kurulu’nu,
i) ÖSYM        : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
ı) Program    : Ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programını,
j) TÜMER     : Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni
k) YÖS           : Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjan, Genel Şartlar, Başvuru, Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Kontenjan
MADDE 5- (1) Uluslararası öğrenci kabul edecek birimlerin tüm önlisans ve lisans düzeyindeki programlarına ayrılacak kontenjan ile özel koşullar Senato Kararıyla belirlenir.

(2) Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar ÖSYM’ne bildirilir.
(3) Uluslararası öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya  kontenjanın  dolmaması  halinde,  dolmayan  ya  da başvuru olmayan kontenjanlar, Üniversitenin  talebi halinde, YÖK onayı ile üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilir.

Genel Şartlar
MADDE  6-(
1)  Lise  son  sınıfta  olmaları  ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/ bu durumdaki çift uyrukluların
ç) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretimin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
d) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğretimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir,
(2) Aşağıda nitelikleri belirtilen adayların;
a) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların,
b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını  K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liseler kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan ve sahip olacaklar hariç),
c) (1) fıkrasının b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)  
ç )  Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liseler kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya (1) maddesinin b fıkrasında tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

Başvuru
MADDE 7-(1) - Başvuru tarihleri ve ilgili açıklamalar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından üniversitenin internet adresinde ilan edilir.

(2) Başvurular, rektörlükçe belirlenen tarihler arasında Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne elektronik başvuru yolu ile yapılır. İnternet üzerinden yapılan başvurular gerekli belgelerin zamanında ulaştırılması halinde geçerli olur.
(3) Adaylar birden fazla programa başvursalar bile yalnızca bir başvuru formu doldururlar.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
MADDE 8-(1) Adayların aşağıda sıralanan belgeleri Dış İlişkiler Müdürlüğüne posta veya elektronik posta yoluyla iletmeleri gerekir:

a) Elektronik Başvuru Formu
b) Lise diplomasının noter veya konsolosluk onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi
(Diplomanın aslı ve Türk diplomalarına denkliğini gösteren belge kayıt esnasında istenecektir),

c) Not Belgesi (Transkript, adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış, İngilizce veya Türkçe tercüme edilmiş, noter veya konsolosluktan onaylanmış belge),
ç) Varsa uluslararası geçerliliği olan ve son iki yıl içerisinde alınmış bir İngilizce dil yeterlik sınav sonuç belgesi,
d) Varsa Türkçe dil yeterliliğini gösteren belge,
e) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının sureti (Türkçe veya İngilizce değilse bu dillerden birine tercüme edilmiş, noter veya konsolosluktan onaylanmış pasaport sureti),
f) 2  adet referans mektubu
g) Niyet mektubu.
(2) Varsa aşağıda sıralanan sınavlardan birine ait sınav sonuç belgesinin onaylı örneği;
a) Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan lise bitirme sınavlarına (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi, v.b.) veya son iki yıl içerisinde alınmış üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlara (SAT, YÖS, v.b.) ilişkin resmi sınav sonuç belgesi,

b) Yönergenin sonunda belirtilen ilgili sınavlar dışında, öğrenci adayının geldiği ülkedeki lise diploma notu veya üniversite giriş sınavı belgesi de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından uygun görüldüğünde değerlendirmeye alınabilir.
c) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlar (SAT I ve ACT) ile YÖS sonuçları iki yıl için geçerlidir.
ç) ÖSYS’ye başvurarak elinde sonuç belgesi olan uluslararası öğrenci adayların başvuruları Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından değerlendirmeye alınabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, Başvuruların Değerlendirilmesi, Öğretim Dili, Türkçe Yeterlilik,  İngilizce ve Arapça Hazırlık Sınıfı

Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
MADDE 9- (
1) Üniversite tarafından kabul edilecek olan Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) kurumları her yıl Senato tarafından belirlenir.

(2) Başvuru  için  geçerli  olan  sınavlar  ve  bu  sınavlardan  alınması  gereken asgari puanlardan herhangi birisine sahip olmayan adaylar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin ilgili birimlerinde düzenlenen Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı girmek zorundadırlar. Adaylar bu sınavdan en az 70/100 almalıdırlar.

Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 10
- (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi akademik takvimde belirlenen süreler dâhilinde Senatonun oluşturacağı bir Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilir.

(2) Başvuru şartlarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Üniversite dolmayan kontenjanları başka programlara aktarabilir. Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
(3) Başvuru için geçerli olan sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar ekli listede belirtilmiştir. Bu sınavlardan belirlenen asgari puanın altında alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(4) Değerlendirmeler adayların sınav puanları, not çizelgelerindeki genel not ortalamaları, referans ve niyet mektupları göz önüne alınarak kontenjanlar çerçevesinde yapılır ve kabulü uygun görülen asil ve yedek adaylar tespit  edilir. Değerlendirme  sonucunda  tercihlerinden birine  asil  veya yedek olarak  yerleşen  adayın  diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz.
(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı ölçütlerine göre yapılır.
(6) Değerlendirme Komisyonun hazırladığı öneri Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrencilere “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alabilmeleri için Rektörlük tarafından resmi kabul yazısı gönderilir.

Öğretim Dili
Madde 11 –
(1) Üniversitenin öğretim dili Türkçe ve yabancı dildir.

(2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda isteğe bağlı olarak, tamamen veya %30 yabancı dilde eğitim verilen programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır.

İngilizce ve Arapça Hazırlık Sınıfı
MADDE 12-
(1) Türkçe düzeyi yeterli görülenler hazırlık öğrenimine; hazırlık yeterlik sınavında başarılı olunmuş ya da eşdeğer sınav belgesine sahip olanlar önlisans veya lisans öğrenimlerine başlayabilirler.

(2) İngilizce ya da arapça hazırlık sınıfında öğrenim gören uluslararası öğrenciler Fatih  Sultan  Mehmet  Vakıf  Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Arapça Hazırlık Birimi Yönergesinin hükümlerine tâbi olurlar.

Türkçe Yeterlilik
MADDE 13- (
1) Uluslararası öğrencilerin Türkçe düzeyleri, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) ve Yunus Emre Enstitüsünce yapılmış olan veya Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi TÜMER tarafından yapılacak sınavla belirlenir. Türkçe düzeyleri yeterli görülmeyen öğrenciler, Türkçe dil yeterlilik programında öğrenimine başlarlar ve bitirme sınavında başarılı olduktan sonra öğrenimlerine başlarlar.

(2)Türkçe Dil Yeterlilik Düzeylerinin Avrupa Dil Portfolyosu Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri (ADP) karşılıkları aşağıda belirtilmiştir: 

TÜRKÇE DİL YETERLİLİK DÜZEYİ

ADP TÜRKÇE DİL YETERLİLİK DÜZEYİ

AÇIKLAMALAR

A

C1

Türkçesi yeterli

B

B2

Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir

B

B1

Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir

C

A2

Türkçesi yetersiz

C

A1

Türkçesi hiç yok

(3) Anadili Türkçe olmayan uluslararası öğrencilerden İslami İlimler programı öğrencilerinin bölüme başlayabilmeleri için B2, diğer tüm programlarda C1 düzeyinde Türkçe dil seviyesine sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Türkçe seviyesi yetersiz görülen ve 1 yıl süre ile Türkçe eğitimi almak üzere izinli sayılan kendi imkânları ile eğitim gören uluslararası öğrenciler Türkçelerini bu süre zarfında yeterli hale getirememeleri durumunda 1 yıl daha ek süre verilir. Ek süre sonunda üniversite tarafından Türkçesinin yetersiz görülmesi durumunda kayıtları silinir.
(4) Anadili Türkçe olmayıp, Türkiye’deki veya yurtdışındaki Türk okullarında lise öğrenimini tamamlayan uluslararası öğrenciler Türkçe yeterliliklerini belgelemekle yükümlüdür.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sonuçların Duyurulması, Kayıt İşlemleri, Eğitim-Öğretim, Genel Sağlık Sigortası, Öğrenim Ücreti ve Burslar

Sonuçların Duyurulması
MADDE 14
- (1) Başvuru sonuçları üniversitenin internet sitesinde ilan edilir ve adaylara yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen adaylara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından bir “kabul mektubu” gönderilir. Adayların “kabul mektubu” ve diğer gerekli belgelerle birlikte ülkelerindeki T.C. temsilciliklerinden vize almaları gerekir.

Kayıt İşlemleri
MADDE 15-
(1) Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki T.C. Temsilciliğinden İngilizce veya Türkçe örneği,
b) Yabancı  ülkelerden  alınan lise diplomasının Türk  liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığı veya ülkelerindeki T.C. temsilciliğinden alınan belge,
c) Sınav Sonuç Belgesinin asılları ve ülkelerindeki T.C. temsilciliğinden onaylı İngilizce veya Türkçe örneği,
ç) Öğrenim ücretlerinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
d) Resmi kimlik ya da pasaportun aslı ve suretleri,
e) Ülkelerindeki T.C. temsilciliğinden alacakları öğrenci vizesi,
f) 6 adet vesikalık fotoğraf,
g) Uluslararası öğrencilerin kayıt olduktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğünden almaları zorunlu olan öğrenci oturum belgesi (İkamet Tezkeresi)
(3) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde, tahrif edilmiş, sahte, eksik veya yanlış belge sunan öğrencilerin, kayıtları ile ilgili yapılan işlemler, kesin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
(4) Kayıt için gerekli olan evraklarını (diploma, denklik belgesi, Türkçe ve yabancı dil yeterlilik belgeler vd.) taahhüt edilen tarihte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen öğrencilerin ilgili MYO/Fakülte Yönetim kurulu kararı ile kayıtları silinecektir

Eğitim-Öğretim
MADDE 16- (1) Yurtdışından  kabul  edilecek  öğrenciler,  eğitim-öğretimle ilgili  olarak bu yönergede  yer almayan  konularda Fatih  Sultan  Mehmet  Vakıf  Üniversitesi  Eğitim-Öğretim  Yönetmeliği  ve  ilgili  diğer mevzuatın hükümlerine tâbi olurlar.

Genel Sağlık Sigortası
MADDE 17- (
1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası yaptırmaları isteğe bağlıdır. Genel Sağlık Sigortası yaptırmak isteyenlerin kayıt tarihinden itibaren üç ay içerisinde Dış İlişkiler Ofisine başvuru yapmaları gerekmektedir.

(2) Sağlık Sigortası Prim ücretleri öğrenci tarafından ödenmektedir.

Öğrenim Ücreti ve Burslar
MADDE 18
- (1)  Fatih  Sultan  Mehmet  Vakıf  Üniversitesi  yükseköğretim programlarına yurtdışından  kabul edilecek  öğrencilerden alınacak  öğretim ücreti ve  verilecek  burslar  her yıl Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyetince belirlenir.

(2) Burs hükümleri, süreleri ve koşulları yürürlükteki FSMVÜ burs yönergesine tabidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 -(1) Bu yönergeyi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

BAŞVURU İÇİN GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE BU SINAVLARDAN ALINMASI GEREKEN ASGARİ PUANLAR

 

ÜLKE

SINAV ADI

EN DÜŞÜK PUAN

1

Uluslararası

SAT

1000

2

Uluslararası

GCE (General Certificate Examination)  A Level

Biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi

3

Uluslararası

ACT (American College Test)

21

4

Uluslararası

International Baccalaureate

28

5

Genel

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip Olmak

6

ABD

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

7

Afganistan

 

Konkurs General State Examination
Afganistan Baccalauria

250
Lise Diplomasında %50 Başarı

8

Almanya

Abitur

 En az : 4

9

Angola

Habilitação / Diploma de Ensino Medio

Diplomaya Sahip olmak

10

Arnavutluk

Matura Diploma

Diplomaya Sahip olmak

11

Arjantin

Bachillerato

50%

12

Avusturalya

Avustralya Lise Diploması

Diplomaya Sahip olmak

13

Avusturya

Matura Diploma

Diplomaya Sahip olmak

14

Azerbaycan

Lise Diploması

Diplomaya Sahip olmak

15

Bahreyn

Tawjahiya (School Leaving Certificate)

Lise Diplomasında %60 Başarı

16

Bangladeş

Lise Bitirme Diploması

60%

17

Belçika

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

18

Benin

Benin Baccalauréat / Relevé de notes

Lise Diplomasında %50 Başarı

19

Beyaz Rusya

 

Svidetel’stvo/ Srednem Obrazovanii / Certificate of Complete Secondary  Diplom o Srednem Spetsialnom Obrazovanii / Diploma of Specialized Secondary Ed.

Asgari puan:3 (5 üzerinden) / 6 (10)  veya Lise Diplomasında %50 Başarı

20

Birleşik Arap Emirlikleri

Tawjihiyya/General Secondary Education Certificate

50%

21

Bolivya

Bolivya Bachiller / Técnico Certificado de estudios

50%

22

Bosna-Hersek

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

23

Botswana

General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate /

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı

24

Brezilya

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

25

Burundi

Diplôme des Humanites Complètes Relevé de notes

Lise Diplomasında %50 Başarı

26

Bulgaristan

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

27

Burkina Faso

Baccalaureate

Lise Diplomasında %50 Başarı

28

Cezayir

Algerian Baccalaureate

Asgari puan: 11 / 20

29

Çad

Baccalaureate

Lise Diplomasında %50 Başarı

30

Çin Halk Cumhuriyeti

Gaokao

Gaoka - Asgari puan: 450 / 750    veya Lise Diplomasında %50 Başarı                                        

31

Çek Cumhuriyeti

Matura Diploma

Diplomaya Sahip olmak

32

Danimarka

Bevis / Diploma

Diplomaya Sahip olmak

33

Demokratik Kongo

Examen D'etat

50

34

Dominik Cumhuriyeti

Bachillerato

50%

35

Ekvator

Título de Bachiller / Técnico Medio Certificado de estudios

Asgari puan: 12/ 20

36

Eritre

Eritrean Secondary Education Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

37

Endonezya

Ujian Akhir Naitonal

33

38

Ermenistan

Attestat (Certificate of Secondary Education 

Diplomaya Sahip Olmak

39

Estonya

Gümnaasiumi ltputunnistus / Academic Record

Diplomaya Sahip Olmak

40

Etiyopya

Ethiopian Higher Education  Entrance Examination

Lise Diplomasında %50 Başarı

41

Fas

Baccalaureat

12

42

Filipinler

Kativayan (Lise Bitirme Diploması)

Diplomaya Sahip olmak

43

Filistin

Tawjihi

Lise Diplomasında %50 Başarı

44

Finlandiya

Matriculation Sınavı / Ylioppilastutkintotodistus

Lise Diplomasında %50 Başarı

45

Fransa

French Baccalaureate

10

46

Gana

Waec

En az 6 dersten başarılı olmak
ve en az 3 kredi (C) almak

47

Gine

Baccalaureat

50%

48

Güney Kore

CSAT

En az 400 / 800 puan veya  Lise Diplomasında %50 Başarı

49

Güney Afrika Cumhuriyeti

Afrika Senior Certificate, Matrix Test

7 konudan en az 6’sını geçmek

50

Gürcistan

Ulusal Sınavı

Asgari puan: 6 / 10

51

Haiti

Baccalaureat

50%

52

Hindistan

Lise Bitirme Diploması

60%

53

Hollanda

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

54

Hong Kong

 

 

 

Certificate of Education Examination / Hong Kong Advanced / Advanced Supplementary Level Examination results issued by the Hong Kong Examinations Authority

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı

55

İngiltere

General Certificate of Education Advanced Level

Diplomaya Sahip olmak

56

Irak

 

Baccalauréat examination results veya
Al Edadiyah sınavı

Lise Diplomasında %50 Başarı veya
100 üzerinden en az 70

57

İran

Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi

15/20

58

İsrail

Teudat Bagrut

50%

59

İspanya

İspanya Bakaluryası

50%

60

İsviçre

Diploma

Lise Diplomasında %50 Başarı

61

İsviçre

Matura Diploma

50%

62

İsveç

 

 

Avgångsbetyg / Slutbetyg från Gymnasieskola / Studentexamen / Upper Secondary School Leaving Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

63

Irlanda

Irlanda Leaving Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

64

İzlanda

İzlanda Studentsprof

Asgari puan:  5 / 10

65

İtalya

Matura Diploma

Diplomaya Sahip olmak

66

Jamaika

 

 

CXC examination results issued by the Caribbean Examinations Council / GSCE, GCE O and A Level examination results issued by the examination body

GCE – A 2 Konuları A seviyesi

67

Japonya

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

68

Kamboçya

Kamboya Baccalaureate

50%

69

Kamerun

Baccalaureate

11

70

Kanada

Lise Bitirme Diploması

60%

71

Karadağ

Karadağ Diploma Record of Study

Diplomaya Sahip olmak

72

Katar

Al-Thanawiya Aama Qatari

60%

73

Kazakistan

 

Ulusal Üniversite TestiAttestat / Certificate of Secondary Education

Asgari puan:  60 veya diplomadan 3/5

74

Kenya

Kenya Certificate of Education

C+

75

Kırgızistan

(KCS) Kırgızistan Ulusal Üniversite Testi

120

76

Kongo

 

 

Examen d’etat / Diplôme d’Etat de l’Enseignement Secondaire / Diplôme d’Etat d’Études Secondaires du Cycle Long /  Relevé de notes

Asgari puan:  10 / 20

77

Kolombiya

Bachillerato

50%

78

Kosova

Üniversite Giriş (Olgunluk) sınavı

40%

79

Kuveyt

Shahadat-al-thanawia-al-a'ama /

Lise Diplomasında %60 Başarı

80

Kosta Rika

Bachillerato / Certificado de estudios

Lise Diplomasında %50 Başarı

81

Küba

Diploma de Técnico de Segundo Grau

50%

82

Letonya

Lise Bitirme Diploması

6

83

Libya

 

Libya Al-Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı

Mühendislik bölümleri için 180 diğer bölümler için 170

84

Litvanya

Brandos Atestatas

70

85

Lüksemburg

Diplôme de Fin d'Etudes SecondairesRelevé de notes 

Lise Diplomasında %50 Başarı

86

Lübnan

Baccalaureate Libanals

13

87

Madagaskar

Madagaskar Bakaluryası

11

88

Macaristan

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

89

Makedonya

Makedonya Üniversite Giriş (Olgunluk) Sınavı

50%

90

Mali

Mali Bakaluryası

Lise Diplomasında %50 Başarı

91

Malavi

School Certificate of Education Exam. (MSCE)

Lise Diplomasında %50 Başarı

92

Malezya

 

 

Malezya Sijil Pelajaran Malaysia /Malaysia Certificate of Education /Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / Malaysia Higher School Certificate

En az 2 dersten A ile geçmek ve
Lise Diplomasında %50 Başarı

93

Malta

 

 

Malta Secondary Education Certificate / General Certificate of Secondary Education / Matriculation Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

94

Meksika

Meksika - Bachillerato

50%

95

Mısır

Thanaweya Amma General Public Examination

50

96

Moğolistan

Konkurs General State Examination

650

97

Moldova

Moldova Bakalorya Sınavı

7

98

Moritanya

Lise Bitirme Diploması

50%

99

Mozambik

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

100

Myanmar

Basic Education Standart Exam. (Matriculation)

60%

101

Nepal

Lise Bitirme Diploması

60%

102

Nijer

Nijer Bakaloryası

11

103

Nijerya

 

Waec

En az 6 dersten başarılı olmak ve
en az 3 kredi (C) almak

104

Nijerya

Jamb

185

105

Nikaragua

Nikaragua Bachillerato

Lise Diplomasında %50 Başarı

106

Norveç

Certificate of Upper Secondary Education

Asgari puan: 3 / 6

107

Orta Afrika Cumhuriyeti

Baccalaureate

Lise Diplomasında %50 Başarı

108

Özbekistan

Certificate of secondary education

3

109

Pakistan

 

Lise Bitirme Diploması

Başvurulan programla ilgili en az % 60

110

Panama

Panama Bakaluryası

50%

111

Paraguay

 

Paraguay  Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios

Lise Diplomasında %50 Başarı

112

Papua Yeni Gine

Lise Bitirme Diploması

50%

113

Peru

Bachillerato / Técnico

50%

114

Polonya

Matura Diploma

Diplomaya Sahip olmak

115

Portekiz

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

116

Porto Rico

High School Diploma  /

Lise Diplomasında %50 Başarı

117

Romanya

Diploma de bacalaureat

6

118

Ruanda

Lise Bitirme Diploması

60%

119

Rusya

 

Russian National Final School Exam – EGE

Lise Bitirme Diploması (GOS)

42

5 üzerinden 3

120

Ruanda

Diplôme des Humanités Complètes

Lise Diplomasında %60 Başarı

121

Senegal

Baccalaureate

10

122

Sırbistan

Sırbistan Diploma / Record of study

5 üzerinden 3

123

Singapur

Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı

124

Şili

Licencia de Educación Media

Asgari puan:  5 / 7

125

Slovakya

Lise Bitirme Diploması

50%

126

Slovenya

 

Matura / Secondary School-Leaving Diploma

Asgari puan: 3 / 5 veya Lise Diplomasında %50 Başarı

127

Somali

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

128

Sri Lanka

General Certificate of Education Advanced Level

Diplomaya Sahip olmak

129

Sudan

School Certificate

60%

130

Surinam

School Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

131

Suriye

Al-Shahada-Al-Thanawiyya

Lise Diplomasında %50 Başarı

132

Suudi Arabistan

Tawjihiya

Lise Diplomasında %50 Başarı

133

Tacikistan

Lise Bitirme Diploması

Lise Diplomasında %50 Başarı

134

Tanzanya

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

135

Tayvan

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

136

Tayland

Lise Bitirme Diploması

Diplomaya Sahip olmak

137

Togo

Baccalaureate

Lise Diplomasında %50 Başarı

138

Tunus

Tunisia Baccalauréat

11

139

Türkmenistan

Lise Bitirme Diploması

Lise Diplomasında %50 Başarı

140

Uganda

 

UCE (Uganda Certificate of Education)

Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan en az 8 not

141

Umman

Tawjihi

80

142

Ukrayna

ZNO (External Independent Testing)

150

143

Ürdün

Tawjihi

70

144

Venezuella

Venezuela Bachillerato

14

145

Vietnam

Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat)

6

146

Yemen

Yemen’deki İhtibar Vizari Sanevi Sınavı

70

147

Yunanistan

Yunanistan'daki Üniversite Giriş Sınavı

20 üzerinden 8

148

Zimbabve

Lise Bitirme Diploması

50%

149

Zambiya

 

 

 

 

Zambia School Certificate

 

 

 

 

İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan "satisfactory"
 ve en az 1 konudan "credit" almak; veya 5 konudan "satisfactory" ve en az 2 konudan "credit" almak.

150

TCS

Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı

en az 50 puan

151

Türkiye 

Yabancı uyruklu statüsünde olup Türkiye’deki liselerden mezun olanlar.Diploma not ortalaması

 en az %55

 

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.