Senato Karar Tarihi: 21.08.2020   Senato Karar Sayısı: 2020-168/03

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç 
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde yürütülen ön lisans ve lisans diploma programları arasında Çift Anadal programı açılması, uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde önlisans düzeyindeki diploma programlarına ve lisans düzeyindeki diploma programlarına yapılacak Çift Anadal programı ile ilgili işlem ve hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Programına Dair Genel Hükümler

Çift Anadal Programının Tanımı, Programın Açılması ve Kontenjanları
MADDE 4 - (1) Çift Anadal programının amacı; önlisans ve lisans programlarını yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde ikinci bir dalda diploma almak üzere öğrenim görme imkânı sağlanmasıdır.
(2) Çift Anadal programı üniversitemizin önlisans  programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında; ilgili bölümlerin ve fakülte/ meslek yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine, senatonun onayı ile açılır.
(3) Çift Anadal programında alınması gereken dersler ve krediler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte/meslek yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine senato onayı ile belirlenir.
(4)  Çift Anadal programı kontenjanları; her bir program için ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu’nda ilgili yılda alınan öğrenci sayısının %20’sini geçmeyecek şekilde fakülte/meslek yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine senato onayı ile belirlenir.

Çift Anadal Programlarına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları
MADDE 5 - (1) Çift Anadal programına başvurular, Öğrenci İşleri Web sayfasından “online” olarak yapılır. Başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye alındıktan sonra ilgili evraklarla birlikte fakülte/meslek yüksekokulu sekreterliğine teslim edilir. İlgili birimler tarafından başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi, fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı alınarak web sayfasında ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.
(2) Öğrenci Çift Anadal programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında; anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
(3) Öğrencinin Çift Anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması gerekmektedir.
(4) Anadal diploma programında genel not ortalaması 3.00 olan ancak ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’nin içinde yer almayan öğrenciler Çift Anadal yapılacak programın ilgili yıldaki geçerli olan puan türünde taban puanına eşit veya daha yüksek puana sahip olmaları halinde Çift Anadal programına başvurabilirler.
(5) Eğitim dili %30 veya tamamen yabancı dil okutulan programlara Çift Anadal başvurusu yapılabilmesi için, yabancı dil yeterliliğinin başvuru sırasında sağlanmış olması gerekmektedir. Dil yeterlilik belgesine sahip olmayan öğrenciler için Hazırlık okulunca yeterlilik sınavı yapılır. Sınavdan başarılı olan öğrenciler Çift Anadal programına kayıt yapabilirler.
(6) Çift Anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Yaz Okulunda derslerin açılması halinde AKTS kredisi başına yaz okulu ücreti ödenir.
(7) Öğrenci sadece bir diploma programı için Çift Anadal başvurusunda bulunabilir. Aynı anda birden fazla Çift Anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal diploma programı ile yan dal programına kayıt yapılabilir.
(8) Yetenek sınavı ile öğrenci alan Çift Anadal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(9) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra, başvuru yaptığı öğretim yılında, ilgili program için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

Çift Anadal Programı Danışmanlığı
MADDE 6 - (1) Çift Anadal programları, ilgili bölümün önerisi ve fakülte/meslek yüksekokulu kurulu kararı ile seçilen ÇAP danışmanları tarafından izlenir.
(2) Çift Anadal program danışmanları fakülte/meslek yüksekokulu ÇAP komisyonlarını oluşturur. Bu komisyon programlar arasında koordinasyonu sağlar. Müfredat değişikliklerini takip ederek gerekli düzenlemelerin yapılmasını bölüm başkanlıklarına önerir.
(3) ÇAP öğrencilerinin bir dönemde alabileceği toplam AKTS sınırı Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarına göre belirlenir. Ağırlıklı genel not ortalaması 1,99 ve altında olan öğrenciler en çok 32 AKTS; 2,00 ile 2,49 arası olanlar en çok 35 AKTS; 2,50 ile 2,99 arası olanlar en çok 40 AKTS; 3,00 ve daha yüksek olanlar ise en çok 45 AKTS ders alabilirler. Anadalından mezun olan öğrenciler ise, ÇAP programından koşulsuz olarak 45 AKTS değerinde ders alabilir.

Çift Anadal Programı Esasları, Mezuniyet Koşulları ve İlişik Kesme
MADDE 7 - (1) Çift Anadal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
(2) Çift Anadal programından her ne sebeple olursa olsun kaydı silinen öğrenciler, yeniden müracaat edemezler.
(3) Birinci Anadal programında izinli sayılan öğrenci, eşzamanlı olarak ikinci Anadal programında da izinli sayılır.
(4) Anadal diploma programından mezuniyet hakkı elde eden ancak Çift Anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süreleri Çift Anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından başlayarak hesaplanır. Önlisans programlarının normal öğrenim süresi iki yıl, azami süresi 4 yıldır; lisans programlarının normal öğrenim süresi dört yıl, azami öğrenim süresi yedi yıldır.
(5) Anadal programında akademik başarı sağlayarak Çift Anadal (ÇAP) eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerden ikinci anadal öğrenim ücreti alınmaz. Ancak, Anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden, ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.
(6) Çift Anadal diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programından almış olduğu ve eşdeğerliliği fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile kabul edilen dersler, öğrencinin çift anadal ortalamasına dâhil edilmeksizin not çizelgesinde gösterilebilir.
(7) Öğrencinin Çift Anadal programından mezun olabilmesi için müfredatındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve ikinci Anadal programından aldığı derslerin genel not ortalamasının en az 2.72 olması gerekir.

 (8) Çift Anadal öğrenimi süresince, öğrencinin anadal programındaki ağırlıklı genel not ortalaması akademik yılın sonunda bir defaya mahsus 2.50’nin altına düşebilir. Ağırlıklı genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin çift anadal programı ile ilişiği kesilir.

(9) Çift Anadal programında öğrenim gören öğrenciler, açılması halinde yaz öğretiminde daha önce almadıkları dersleri alabilirler. Ön koşullu derslerle ilgili uygulama Yaz Okulunda da geçerlidir.


(10) Çift Anadal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
(11) Çift Anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
(12) Çift Anadal programından ayrılan lisans öğrencilerine, fakülte kurullarınca gerekli koşulları sağladığı takdirde ilgili programın yandal sertifikası verilebilir. Çift Anadal programından ayrılan önlisans öğrencileri için Yandal sertifikası verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 8 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, Çift Anadal, Yandal ile kurumlar arası kredi transferleri yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümleri, varsa ilgili diğer mevzuat hükümleri ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.
(2) Senato kararı ile çift anadal programlarına ilişkin bu yönergede belirtilenlere ilâve olarak yeni koşullar getirilebilir, öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.

Yürürlük 
MADDE 9 - (1) Bu Yönerge senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.