FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) araştırmacıları tarafından yürütülen ve desteklenmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu’na sunulan Bilimsel Araştırma Projelerinin seçimi, izlenmesi ve sonuçlandırılması konularında görev, yetki ve sorumlulukları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; FSMVÜ BAP Komisyonu bünyesinde Bilimsel Araştırmalar ödeneğinden destek alarak yürütülen ve yürütülecek olan araştırma proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili uygulama usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge Resmi Gazetede 26.11.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanlarını,

b) BAP Komisyonu: BAP faaliyetlerinin kurum adına yürütülmesinden sorumlu olan ve Rektör veya araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında oluşturulan FSMVÜ TTO Yönetim Kurulunu,

c) BAP Komisyon Başkanı: BAP faaliyetlerinin Üniversite adına yürütülmesinden sorumlu Rektör Yardımcısını,

ç) BAP Sekreteri: BAP proje çağrıları ve proje başvurularının takibini yaparak Yönetim Kurulu onayına sunmakla ve onaylanan projelerin takibini yaparak ara ve sonuç raporlarını dosyalamakla sorumlu olan kişiyi,

d) Bilimsel Araştırma Projeleri: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,

e) Danışman: Kurulun ya da Dekan, Enstitü ve Araştırma Merkezi Müdürlerinin proje önerilerinin değerlendirilmesinde görüşlerinden yararlanacağı ilgili alanlarda uzmanlaşmış, Üniversite içinden veya dışından bilim insanlarını,

f) Harcama yetkilisi: Mütevelli Heyetin yetki verdiği kişi ve kişileri,

g) Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora ve sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacıları,

h) Üniversite/Rektörlük: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ni / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünü

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

BAP Komisyonu ve Görevleri

BAP komisyonu

MADDE 5 - (1) Amaç ve Kapsam maddelerinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında oluşturulan FSMVÜ TTO Yönetim Kuruludur. Kurul başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır.

BAP komisyonunun görevleri

MADDE 6 - (1) BAP Komisyonunun görevleri;

a) Proje başvuru takvimini her yıl belirlemekle yükümlüdür.

b) Proje destekleme esaslarını ve önceliklerini belirler ve duyurur.

c) Yükseköğretim Kurumları BAP Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesinde belirlenen hususlar ile bu Yönergede belirlenen ölçütler doğrultusunda sunulan projeleri süresi içinde değerlendirir ve sonuçlandırır.

ç) Araştırma projelerinin ara ve kesin raporlarını değerlendirir ve bunların geciktirilmesi durumunda uygulanacak yaptırımları belirler.

d) Üniversite bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunur.

e) Araştırma kalitesinin ve araştırmacı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

f) Sözleşme, yönerge ve telif maddesine aykırı durumlarda yaptırımları belirler.

g) Proje önerisine uygun yürütülmeyen, başarısız bulunan projelerin devam edip etmemesine karar verir. Gerekli gördüğü hallerde, proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje içeriğini, yöneticisini, araştırmacıları, bütçesini ve süresini değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projelerinin Başvuru Süreci, Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi

Başvuru takvimi

MADDE 8 - (1) Bilimsel araştırma projeleri için başvuru takvimi her yıl BAP Komisyonu tarafından belirlenerek Rektörlük Makamının onayı ile ilan edilir.

Başvuru ve değerlendirme süreci

MADDE 9 - (1) Bir proje yöneticisi tarafından hazırlanan proje önerisi ilgili birimin akademik kurul kararı ile birlikte, BAP Başvuru Formu ve ekleriyle, Bölüm/Enstitü/Anabilim Dalı Başkanlığı/Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığı ile BAP Sekreterliğine iletilir.

(2) BAP Komisyonu, proje önerisinin özgün olup olmadığını, kullanılan araştırma yöntemini, yönetici ve araştırmacıların varsa konu ile ilgili yayınlarını, proje maliyetini ve harcama gerekçelerini dikkate alarak değerlendirir. Gerekli görülmesi halinde Proje Yöneticisini sunuma çağırabilir. Önerilen bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi kararı, BAP Komisyonu tarafından verilir.

(3) Yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılara katılımı içeren proje başvurularının, söz konusu bilimsel toplantının başlangıç tarihi ile BAP Komisyonu tarafından ilan edilen takvimdeki başvuru döneminin son başvuru tarihi arasında en az bir ay süre gözetilerek yapılması gerekmektedir.

(4) Desteklenmesine karar verilen projeler için BAP Komisyonu tarafından hazırlanmış “Proje Sözleşmesi” Komisyon Başkanı ve Proje Yöneticisi tarafından imzalanır.

(5) Yeterli ödenek bulunmaması nedeniyle desteklenemeyen proje önerileri, daha sonraki yıllarda değerlendirilmek üzere proje yöneticileri tarafından tekrar sunulabilir.

Bilimsel araştırma projeleri desteklenmesinde dikkate alınacak ilkeler

MADDE 7 – (1) Araştırma projeleri, Üniversitenin uzman elemanı bulunan her bilim dalı ile ilgili olarak, Üniversite Senatosu'nun belirlediği üniversite bilim politikasına veya ülke bilim politikasına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Araştırma projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır.

(2) Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilebilir.

(3) İnsan ve hayvan esaslı çalışmalarda, ilgili etik kurullardan onay alınması istenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projelerinin Yürütülmesi ve İzlenmesi

Yürütme ve izleme süreci

MADDE 10 - (1) Kabul edilen bilimsel araştırma projesinin yöneticisi, kurula altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara raporlar sunar. Ara raporlar kurul tarafından incelenir. Bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı kurulun olumlu görüşüne bağlıdır. Ara rapor sunulmamış veya olumlu değerlendirilmemiş projeler iptal edilir.

(2) Uzun süreli olarak Üniversite dışında görevlendirilen, Üniversiteden ayrılan veya raporlandırılmış hastalık gibi elde olmayan zorunlu nedenlerle yürütülmesi imkânsız hale gelen projeler; proje yöneticisinin gerekçeli başvurusu üzerine kurul tarafından iptal edilebilir veya proje yöneticilerinin yerine ilgili Bölüm Başkanı ve Dekan, Enstitü/Uygulama ve Araştırma Merkezi/MYO Müdürü önerisi üzerine BAP Komisyonunun kararı ve Rektörlük Makamının onayı ile yeni yönetici atanabilir.

(3) Kabul edilen projede belirtilen amaç ve gerekçe doğrultusundaki yurt içi ve yurt dışı seyahatle ilgili harcama ve ödemeler, bu yönergenin 12 ve 13. Maddelerine uygun olarak yapılır ve akademik personelin bu seyahatlerde görevlendirilmesi için bağlı bulunduğu Fakülte, Enstitü ve MYO’nun Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük Makamının onayı gerekir.

Projenin iptali

MADDE 11 - (1) Yöneticisi ve/veya ortak araştırmacıların kusurları sonucunda gelişmesi durmuş bir proje, kurul kararı ile iptal edilir. İptal kararı BAP Komisyon Başkanı tarafından yazı ile proje yöneticisine bildirilir.

(2) Kurul iptal edilen projeler için yapılan ödemeleri ve satın alınan malzemeleri proje yöneticisi ve ortak araştırmacılardan geri alır.

(3) Yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle projesi iptal edilen bir yöneticiye, iptal tarihinden itibaren bir yıl (12 ay) süre ile desteklenen projelerde görev verilmez.

(4) Projeler protokolde belirlenen bitiş tarihlerini izleyen altı ay içinde proje sonuç raporu ve ekleriyle birlikte BAP Komisyonu’na gönderilir. İncelenen sonuç rapor olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar değerlendirmeye alınabilir ya da reddedilebilir. Reddedilen sonuç raporları araştırmacıya geri gönderilir. Revizyondan sonra tekrar değerlendirilir. Tekrar değerlendirmede de reddedilen sonuç raporları için araştırmacıya verilen desteğin %50’si 12 ay içinde araştırmacı tarafından geri ödenir. Proje sonuç raporunu teslim etme tarihine kadar SCI veya SCI-Expanded kapsamında ve diğer hakemli dergilerde yayınlanmış ya da yayına kabul edilmiş proje sonuçlarını içeren makaleler de sonuç raporu olarak kabul edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödeneklerin Kullanımı ve Mali Hususlar

Ödeneklerin kullanımı

MADDE 12 - (1) BAP ödeneği; proje süresi ile sınırlı olmak üzere bilimsel araştırma projeleri için gerekli olan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların harcamaları, yolluk ve hizmet alımları, sarf malzeme alımları, demirbaş alımları, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri karşılamak üzere kullanılır.

MADDE 13 - (1) BAP Komisyonu yüksek bütçeli ve bilimsel açıdan değerli projelere öncelikle dış kaynaklı destekler aranmasını önerebilir ayrıca BAP bütçesinin dengelenmesini sağlamak amacıyla BAP Komisyonu’na yapılacak başvurularda bütçe üst sınırı her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

MADDE 14 - (1) BAP ödenekleri Etik Kurul kararı ve Rektörlük Makamının onayı alınmadan başlamaz.

MADDE 15- (1) Başvuru takviminde kabul edilen bilimsel araştırma projeleri, kurulca desteklenmesine karar verilip, Mütevelli Heyet Başkanlığınca onaylandığı tarih itibariyle başlamış sayılır ve yürürlüğe girer.

Ayniyat kayıtları

MADDE 16 - (1) Proje kapsamında alınan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca alınır. Daha sonra proje yöneticisinin bağlı olduğu ilgili birime devredilerek proje yöneticisine ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir. Sarf malzemeler ise doğrudan proje yöneticisinin kullanımına tahsis edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması

Projelerin süresi

MADDE 17 – (1) Proje başvuru formunda belirtilen iş planı ve harcama takvimine göre planlanmış süre kabul edilir.

(2) Ek süre için Proje yöneticisinin talebi üzerine, “Ek Talep Formu” ile Kurula başvurulur. Bu durumda Kurul Kararı ile bir yıla kadar ek süre verilebilir ve Mütevelli Heyet onayı ile toplam proje maliyetinin %50'sine kadar ilave kaynak verilebilir.

(3) Kurul bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamına, değerlendirme raporlarını esas alarak yeni sunulan projeler ile birlikte değerlendirerek karar verir.

Projelerin sonuçlandırılmasında aranacak yayın şartları

MADDE 18 – (1) BAP kapsamında yurtdışı görevlendirme yapılan (yurtdışı geçici görev yolluk ve/veya yevmiyesi ödenmesini gerektiren) projelerin sonuçlandırılması aşamasında ulusal/uluslararası hakemli dergilerde veya bilimsel kitaplarda yayın yapılaması zorunludur.

(2) BAP bütçesinden desteklenmiş araştırmalardan kaynaklanan yayınların ilgili bölümlerinde Bilimsel Araştırma Projesi kod numarası verilerek, FSMVÜ’den destek alındığı belirtilmelidir.

Fikri ve sınai mülkiyet ve telif hakları

MADDE 19 - (1) Araştırma projesinden elde edilen bilimsel sonuçların fikri ve sınai mülkiyet ve telif hakkı FSMVÜ’ye aittir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58 inci Maddesi gereğince hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 - (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

EKLER

Ek 1: Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Başvuru Formu

Ek 2: Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Ara Rapor Formu

Ek 3: Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Sonuç Rapor Formu

Ek 4: Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Proje Sözleşmesi

Ek 5: Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Ek Talep Formu

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.