Prof. Dr. Kurşun’un projesi ile Osmanlı modernleşmesinin ferdi mülkiyete etkisi analiz edilecek
04 Ağustos 2021

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un Osmanlı Modernleşmesinin Ferdi Mülkiyetin Gelişmesine Yansıması: Birüssebi Kazası Örneğinde Tapu Uygulamaları ve Mülkiyet Analizi projesi TÜBİTAK’tan destek kazandı.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülen 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteğe değer görülen Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu’ndaki Osmanlı Modernleşmesinin Ferdi Mülkiyetin Gelişmesine Yansıması: Birüssebi Kazası Örneğinde Tapu Uygulamaları ve Mülkiyet Analizi projesi, Tanzimat döneminde Osmanlı mülkiyet düşüncesinin değişimini Birüssebi kazası örneğinde incelemeyi hedefliyor.

Tapu kayıtları mülkiyet çatışmalarında çözüm aracı olacak

Bu proje, devletin yeni kanunlara göre toprağı nasıl tanımladığı, mülkleştirme siyasetini nasıl uyguladığı ve bundan nasıl sonuçlar elde ettiğini ortaya koyacaktır. Proje, Osmanlı toprak düzenindeki zihniyet değişimini ve ferdi mülkiyet teşekkülünü analiz ederken; İsrail sınırları içinde kalan Birüssebi örneğinden hareketle, tapu kayıtlarının eski Osmanlı coğrafyasındaki mülkiyet çatışmalarında da çözüm aracı olabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Filistin coğrafyasında özel bir yere sahip olan Birüssebi kazası, asırlardır yarı göçebe bedevi kabilelerin dolaştıkları ve ziraat yaptıkları bir mekândır. Mısır eyaletine bağlı Sina Yarımadası’yla sınırdaş olması buraya özel önem kazandırmıştır. Devlet bir taraftan bölgeyi imar ve iskana açmak için Birüssebi kaza merkezini ihdas ederken, diğer taraftan da halkın kullandığı arazileri kendi isimlerine tapu ile tescil etmelerini teşvik etmiştir. Bu proje, Locke’a dayandırılan “emek verilen arazi üzerindeki mülkiyet teorisi” bakımından bölgede yapılan mülkleştirme sonuçlarının analizine odaklanmaktadır.

Coğrafi bilgi sistemleriyle mülkiyet haritası çıkarılacak

Araştırma sırasında kaza merkezi ve çevresinde tapuya bağlanmış arazilerin, coğrafi bilgi sistemleri teknolojisi (ARCGIS) kullanılarak mülkiyet haritasının çıkarılacağını belirten proje yürütücüsü Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, “Kişilere ve gruplara ait mülkiyet istatistikleri, arazi cinslerine göre dağılım, tapulama sürecinin safhaları ve mülkiyet terimlerinin uygulamalara göre değişkenlik analizleri yapılacaktır. Bu çalışma Osmanlı tapularının harita üzerine aktarmasının ilk örneği olacaktır. Böylece yeni kurularak iskan edilen bir kazanın mülkiyet panoraması proje ile ortaya çıkarılıp benzeri çalışmalar için de bir model geliştirilecektir.” diye konuştu.

Bölge jeopolitiğinin önemine binaen II. Abdülhamid döneminin iskan politikası çerçevesinde kurulmuş yeni bir Osmanlı şehri olan Birüssebi kazasının bulunduğu yerde daha önce herhangi bir yerleşim olmadığını, bu bağlamda hem Tanzimat sürecinin idari merkezileştirme politikaları hem de mülkiyet zihniyetindeki dönüşümünün analizi için Birüssebi’nin çok uygun bir örnek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kurşun şunları kaydetti:

“Kazanın kuruluşundan önce burada konar göçer olarak yaşayan bedevilerin ‘öşürlü miri arazi’ üzerindeki ‘tasarruf hakları’ geçmişte tescil edilmemiştir. Meşruluklarını gelenekten almaktaydılar. Bölgede tapulama işlemi başladıktan, özellikle kaza teşkilatının kurulmasından sonra Birüssebi ve etrafı da kanunlar çerçevesinde kullanıcılarına devredilmiştir. Bu durum hem devlet hem de tapularını alan bedeviler için siyaset-mülkiyet ilişkisi bakımından çok önemli bir kazanım sağlamıştır. Birüssebi örneğindeki tapu uygulamaları Tanzimat’ın merkezileştirme siyasetine katkı sunarak, ferdi mülkiyeti desteklemesi bakımından bölge ahalisinin toprak ile olan geleneksel bağını modern bir statüye kavuşturmuştur.”

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.