FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ KARİYER GİRİŞİMCİLİK ve MESLEKİ TEST MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı olarak kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kariyer Girişimcilik ve Mesleki Test Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kariyer Girişimcilik ve Mesleki Test Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Merkez (KAM): Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kariyer Girişimcilik ve Mesleki Test Merkezini,
 2. Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
 3. Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
 4. Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 5. Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
 6. Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü
 7. Rektör Yardımcısı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
 8. Genel Sekreter: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterini,
 9. Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

ifade eder.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

 1. Üniversite öğrencisi ve mezunlarının kariyer planlamaları ile ilgili çalışmalar yapmasını sağlamak ve desteklemek,
 2. Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının, mezuniyet öncesi ve sonrasında istihdam imkanlarını artırmak amacıyla mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak,
 3. Üniversite ve iş dünyası arasında işbirliğini geliştirmek,
 4. İş dünyasının ihtiyaç ve taleplerini göz önüne alarak piyasa ihtiyaçlarına cevap verebilecek kaliteli mezun kitlesi oluşturmak,
 5. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği yapmak,
 6. Ulusal ve uluslararası düzeylerde konferanslar, sempozyumlar ve benzer bilimsel toplantılar düzenlemek,
 7. Öğrenci ve mezunlara bölümleriyle alakalı uzmanlık veya bilgi kazandırmayı amaçlayan kurslar, seminerler düzenlemek,
 8. Mezunlar ve öğrenciler arasında sürekliliği olan bir iletişim ağı organize ederek tecrübe ve iş deneyimlerinin aktarımını sağlamak,
 9. Öğrenci ve mezunlar için staj ve iş imkanları konusunda araştırma yapmak ve bilgi vermek olmak,

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. Öğrenci ve mezunlara yapılacak testler ve çalışmalar ile kişisel özellikler envanteri hazırlamak,
 2. Öğrenci ve mezunlarla bireysel görüşmeler yaparak, yetenek ve ilgi alanlarını objektif olarak değerlendirip, kariyer planlamaları konusunda yardımcı olmak
 3. Öğrencilere mezuniyet aşamasına gelmeden önce kariyer seçimi, mesleki yönlendirme çalışmaları yapmak,
 4. Öğrenci ve mezunlara karakterleri, donanımları ve hedefleri doğrultusunda kariyer danışmanlığı yapmak,
 5. Öğrenci ve mezunların mesleki ve akademik donanımlarını artırmak ve istihdam edilebilecekleri sektörlerde istenen nitelikleri kazandırmak amacıyla eğitimler, seminerler ve konferanslar düzenlemek,
 6. İş dünyası ile üniversite arasında ortak projeler yürütmek,
 7. Merkezin amaçları ve hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası resmi veya özel çeşitli kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirmek,
 8. Öğrenci ve mezunlar ile kamu ve özel sektör kuruluşlarından alınacak gerekli bilgiler ile iş ve staj imkanlarında kullanılmak üzere veritabanı oluşturmak,
 9. Personel ihtiyacı olan firma ve kuruluşlar ile öğrenci ve mezunlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 10. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli personel ihtiyacının Üniversite öğrenci ve mezunları arasından karşılanmasını sağlamak amacıyla etkinlikler ve kariyer günleri düzenlemek,
 11. Üniversite birimleri ile işbirliği içerisinde işletme ve kuruluş tanıma gezileri organize etmektir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. Merkez Müdürü,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Danışma Kurulu.

Merkez müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Genel Sekreter tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu personelleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Genel Sekreterin onayına sunabilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Genel Sekretere karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkez Müdürünün görevleri;

 1. Merkezi temsil etmek,
 2. Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
 3. Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,
 4. Merkez faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde amaçlar doğrultusunda yürütülmesini, geliştirilmesini ve denetimini sağlamak,
 5. Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,
 6. Üniversite içindeki birimler ve ulusal ve uluslararası kuruluşlarla Merkezin amaçları doğrultusunda işbirlikleri yapmaktır.

 

Merkez yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ile Merkez Müdürünün önereceği ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek altı üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Merkez Yönetim Kurulunun görevleri;

 1. Merkez Müdürü tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak,
 2. Kuruluş amaçları ve hedefleri doğrultusunda Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak,
 3. Diğer çalışmalarda Merkez Müdürüne yardımcı olmak,
 4. Yılda iki kez Merkez Müdürü başkanlığında toplanmaktır.

 

Merkez danışma kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite öğretim elemanları, Üniversitenin kadrolu personelleri,  merkezin faaliyetlerine aktif destek verebilecek kamu ve özel sektör temsilcileri arasından Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen kişilerden oluşur.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik istişari nitelikte görüş ve önerileri Müdüre sunmakla görevli organıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine Genel Sekreter tarafından görevlendirilir.

 

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Genel Sekreterdir. Genel Sekreter bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.