Senato Karar Tarihi: 06.09.2012     Senato Karar Sayısı: 2012-34/06


T.C.
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI  ÖĞRENCİLERİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA KABUL
YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç,  Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Uluslararası öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt esaslarını düzenler.

Dayanak
MADDE 2 –
(1) Bu Yönerge 04/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesi ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 10/06/2010 tarihli kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarMADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
b) Rektör:  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
c) Mütevelli Heyeti: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi i Mütevelli Heyetini,
d) Enstitü: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Enstitülerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjan, Başvuru Şartları, Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme

Kontenjan
MADDE 4 –
(1) Öğrenci alınacak program ve öğrenci sayısı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Senato’nun onayı ile belirlenir.

Başvuru Şartları
MADDE 5 –
(1) Bu Yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın;

a) Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu Uluslararası öğrenci statüsünde olması,
b) Üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olması,
c) Yukarıdaki şartları taşıdığı halde Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması,gerekir.

Başvuru
MADDE 6 –
(1) Başvurular ilgili enstitünün web sitesindeki başvuru formunun doldurulması ve aşağıda istenilen evrakların duyurulan tarihte Üniversitenin ilgili birimine ulaştırılması şeklinde olur.

a) Başvuru Formu,
b) Lisans/Yüksek Lisans diploma fotokopisi,
c) Onaylı Transkript örneği,

1) Enstitü Müdürlüklerince talep edilecek minimum puanları gösteren (GRE, GMAT ve benzeri) uluslararası sınav sonuç belgesi.
2) GRE, GMAT ve benzeri sınav sonuç belgesini getiremeyen adaylara Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Müdürlüğünün onayı ile şartlı kabul mektubu verilebilir. Şartlı kabulü sağlanan öğrencilerin; kayıt oldukları dönem sonu GRE, GMAT ve benzeri sınavlardan alacakları sonuç belgesinde istenen puanı sağlayamamaları durumda, alacakları asgari 3 ders veya 4 ders için dönem sonu not ortalamalarının 4 üzerinden 3 olması gerekmektedir.
d) Dil yeterliliğini gösteren aday öğrencinin durumuna uygun olan aşağıdaki belgelerden biri bulunmalıdır:
1) Başvurulan lisansüstü programların eğitim dili ile ana dili aynı olan adaylardan dil yeterlilik şartı aranmayacaktır.
2) Eğitim dili İngilizce olan Yüksek Lisans programlarına başvurular için TOEFL-CBT minimum 184, TOEFL (IBT) minimum 66, IELTS minimum 5 veya benzeri uluslararası imtihanlardan ya da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hazırlık Okulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden minimum 70 puan almış olması gerekmektedir.
3) Eğitim dili İngilizce olan Doktora programlarına başvurular için TOEFL-CBT minimum 198, TOEFL (IBT) minimum 72, IELTS minimum 5 veya benzeri uluslararası imtihanlardan ya da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hazırlık Okulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden minimum 80 puan almış olması gerekmektedir.
4) Çok dilli programlarda ilgili dillerde benzer başarı puanları aranır.
5) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuran öğrenciler ya Türkçe bildiklerini gösteren yetkili bir kurumdan aldıkları belgeyi ibraz ederler veya bir yıl Türkçe Hazırlık eğitimi görürler.
6) Dil hazırlık eğitimi gören adaylar yeterlik belgelerini ibraz ettikleri zaman ilgili programa başlarlar.
e) Referans Mektubu ve/veya referans olacak kişilerin iletişim bilgileri,
f) Niyet Mektubu ve/veya Çalışma Dosyası,
g) Özgeçmiş,
h) Yukarıda belirtilen belgelerin İngilizce veya Türkçe dışında bir dilde olması durumunda, belgelerin asıllarıyla birlikte Türkçe veya İngilizce çevirileri.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme
MADDE 7 –
(1) Uluslararası öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi dosya üzerinden yapılır. Başvuruları değerlendirmek üzere Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile her ana bilim dalı veya bilim dalı için ayrı ayrı 3 veya 5 kişilik jüriler kurulur.

(2) Kayıt hakkı kazanan adaylara “kabul mektubu” gönderilir. Kendilerine kabul mektubu gönderilen adaylar, aşağıda istenen  belgeleri akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri arasında Enstitü Öğrenci İşleri Ofisi’ne getirerek kesin kayıtlarını yaptırırlar.
a) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı, 
b) Transkriptin aslı,
c) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesinin aslı,
d) Eğitim dili Türkçe olan programlar için yeterli derecede Türkçe bildiğini gösteren belgenin aslı,
e) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı,
f) Pasaportun sureti,
g) İkamet Belgesi veya Emniyet Müdürlüğü’nden alınan randevu tarihini gösterir belge,
h) Fotoğraf (6 Adet),
i) Burslu öğrenciler dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretinin kısmen veya tamamen ödendiğini gösteren dekont.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Eğitim Dili
MADDE 8 –
  (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapan programına yerleştirilen öğrenciler 04/12/2008 tarih ve 27074 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.

Öğrenim Ücretleri ve Burslar
MADDE 9 –
(1) Öğrenim ücretleri ve burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Yürürlük
MADDE 10 –
  (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11 –
  (1) Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.