FSMVÜ Yandal Yönergesi

Senato Karar Tarihi: 28.04.2016    Senato Karar Sayısı: 2016 - 96/02

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanım, Dayanak


Amaç
Madde 1 –
(1) Yan Dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Tanımlar
Madde 2 –
(1) Anadal programı, öğrencinin ÖSYS ile girdiği bölüme/programa verilen addır. Yan dal programı ise, anadal programı dışındaki bölümlerde ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmek amacıyla izlediği derslerden oluşan sertifika programıdır. Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamı taşımaz.

Dayanak
Madde 3 –
(1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Yan Dal Programının Açılması ve Kontenjanlar
Madde 4 -
(1) Yandal Programı, programı açmak isteyen bölümlerin başvurusu, ilgili Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile gerçekleşir.

(2) Yan Dal programı kontenjanları ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yan Dal programlarına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı, ilgili programın o yılki en yüksek sınıf mevcudunun %20’sini geçemez.

Yan Dal Programı Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 5 –
(1) Yan Dal programına, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında başvurulabilir.
(2) Her hangi bir öğrencinin Yan Dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında öngörülen tüm dersleri alarak başarması; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

(3) Yan Dal programına başvurular, Öğrenci İşleri web sayfasından “online” olarak yapılır. Başvuru yapan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye alındıktan sonra ilgili evraklar fakülte sekreterliğine teslim edilir. Fakültelerce oluşturulan Yan Dal programı komisyonu tarafından kriterlere uygun öğrenciler tespit edilir.  Başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi fakülteler tarafından web sayfasında ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına fakülte yönetim kurulu kararı alınarak gönderilir.

(4) Aynı anda Çift Anadal programı ile Yan Dal programına kayıt yapılabilir.

(5) Yan Dal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırırlar.

Yan Dal Programının Uygulanması
Madde 6 –
(1) Yan Dal programı lisans öğrencileri için en az 30 AKTS değerinde dersten oluşur.

(2) Yan Dal programları ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

(3) Öğrencilerin Yan Dal programında alacakları dersleri belirlemek ve bu derslerin alınacağı dönemleri planlamada yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanı tarafından "Yan Dal Programı Koordinatörü" görevlendirilir. Yan Dal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim kurarak öğrencilerin yönlendirilmesini sağlar. Yan Dal Programı Koordinatörü ilgili bölümün önerisi ve Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.
(4) Yan Dal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, Yan Dal programı kapsamında, senato kararı ile onaylanmış olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır. İlgili fakülte kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından onaylanır.
(5) Öğrencinin alacağı derslerle ilgili olarak Yan Dal Programı Koordinatörünün onayı alınır. Yan Dal Programı kapsamında alınması öngörülen krediden fazla ders alınabilir. Öğrenciler, fazladan aldıkları dersleri başarmakla yükümlüdürler.
(6) Her iki programa birden sayılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve başvurulan birimin Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İki programa birden sayılan dersler her iki not durum belgesinde de gösterilir.

Yandal Programı Esasları, Mezuniyet Koşulları ve İlişik Kesme
Madde 7 – (1) Yan Dal programında öğretim, anadal öğretiminde uygulanan yönetmelik ve yönergeler kapsamında ve anadal programı için öngörülen yasal süre içinde yürütülür.
(2) Yan Dal programı için ayrı transkript düzenlenir. Dönem ve genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır.
(3) Yan Dal öğretimi gören öğrenciler, yaz öğretiminde daha önce almadıkları dersleri de alabilirler.
(4) Anadal programında izinli sayılan öğrenciler, Yan Dal programında da izinli sayılırlar. Yan Dal programında dersin açılmaması ve çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, Yan Dal programını veren Fakülte’nin/Yüksekokul’un Yönetim Kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.
(5) Yan Dal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin Yan Dal programından kaydı silinir.
(6) Anadal programında genel not ortalaması, 4.00 üzerinden 2.00’nin altına düşen öğrencilerin Yan Dal programıyla ilişkisi kesilir.
(7) Yan Dal programından ayrılarak ilgili koşulları sağlamak kaydıyla Çift Anadal Programına kabul edilen öğrencilerin Yan Dal programında aldıkları dersler Çift Anadal programına sayılabilir.
(8) Öğrenciler yandal programını kendi istekleri ile bırakabilirler. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen, yan dal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

(9) Öğrenciler, Yan Dal programından ayrıldıklarında, başarısız oldukları Yan Dal programı derslerini tekrarlamakla yükümlü değildir.
(10) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak Yan Dal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
(11)Yan Dal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye Yan Dal Sertifikası verilir.
(12)Yan Dal Programını tamamlayan öğrenci, Yan Dal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

(13) Çift Anadal programından ayrılan bir öğrenci, bir Yan Dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal Sertifikası almaya hak kazanır.

(14) Yan Dal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Yaz okulunda derslerin açılması halinde kredi başına yaz okulu ücreti ödenir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler


Yürürlük
Madde 8
- Bu yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 9
- Bu yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Online Kurumsal
İşlemler
İnsan Kaynakları
SKS
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı