Çift Anadal Yönergesi

Senato Karar Tarihi: 28.04.2016   Senato Karar Sayısı:  2016-96/02

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI

(ÇAP) YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

 

Amaç 
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde yürütülen lisans diploma programları arasında çift anadal programı açılması ve uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
 

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde lisans düzeyindeki diploma programları arasında yapılacak çift anadal programı ile ilgili işlem ve hükümleri kapsar.
 

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Programına Dair Genel Hükümler


Çift Anadal Programının Tanımı, Programın Açılması ve Kontenjanları
MADDE 4 – (1) Çift anadal programının amacı; kendi bölümlerinde lisans programlarını yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görme imkânı sağlanmasıdır.

(2) Çift anadal programı, programı açmak isteyen bölümlerin başvurusu, ilgili Fakülte Kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile gerçekleşir.

(3) Çift anadal programında alınması gereken dersler ve krediler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senato onayı ile belirlenir.

(4) Kontenjanlar, bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Oluşan kontenjanlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından akademik takvimde yer alan tarihte ilan edilir.

(5) Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı ilgili lisans diploma programının o yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzuna göre 1. sınıfa aldığı öğrenci sayısının % 20’sini geçemez.

Çift Anadal Programlarına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları

Madde 5 – (1) Çift anadal programına başvurular, Öğrenci İşleri Web sayfasından “online” olarak yapılır. Öğrencilerin başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye alındıktan sonra ilgili evraklarla birlikte fakülte sekreterliğine teslim edilir. Fakültelerce oluşturulan Çift Anadal Programı Komisyonu tarafından kriterlere uygun öğrenciler tespit edilir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi fakülteler tarafından web sayfasında ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına fakülte yönetim kurulu kararı alınarak gönderilir.

(2) Öğrenciler ikinci anadal programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında başvurabilirler.

(3) Öğrencinin çift anadal programına müracaat edebilmesi için müracaat ettiği yarıyıla kadar anadal lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20 içerisinde bulunması gerekmektedir.

(4) Anadal diploma programında genel not ortalaması 3.00 olan ancak ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’nin içinde yer almayan öğrenciler çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki geçerli olan puan türünde taban puanına eşit veya daha yüksek puana sahip olmaları halinde çift anadal programına başvurabilirler.

(5) Eğitim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrenciler, yabancı dil yeterliliğini sağlamaları halinde, eğitim dili %30 veya tamamen yabancı dil okutulan programlarda çift anadal başvurusu yapabilirler. 

(6) Çift Anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Yaz okulunda derslerin açılması halinde kredi başına yaz okulu ücreti ödenir.

(7) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.

(8) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 

Çift Anadal Programı Danışmanlığı

Madde 6 – (1) Çift anadal programları, ilgili bölümün önerisi ve fakülte kurulu kararı ile seçilen ÇAP danışmanları tarafından izlenir. Çap Danışmanı öğrencilerin alacağı dersler ve toplam AKTS kredilerini belirleyerek bölüm başkanlığı onayı ile birlikte Fakülte yönetim kuruluna sunar.

(2) Çift anadal program danışmanları fakülte ÇAP komisyonlarını oluşturur. Bu komisyon programlar arasında koordinasyonu sağlar. Müfredat değişikliklerini takip ederek gerekli düzenlemelerin yapılmasını bölüm başkanlıklarına önerir.

(3) Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen programlarda öğrencilerin alacağı dersleri belirlemede ve derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesinin sağlanması Çift Anadal Program Danışmanları tarafından yapılır. Çift anadal program danışmanı öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim ve işbirliği içinde görev yapar. 

 

Çift Anadal Programı Esasları, Mezuniyet Koşulları ve İlişik Kesme

Madde 7 – (1) Çift anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

(2) Çift anadal programından her ne sebeple olursa olsun kaydı silinen öğrenciler, yeniden müracaat edemezler.

(3) Birinci anadal programında izinli sayılan öğrenci, eşzamanlı olarak ikinci anadal programında da izinli sayılır.

(4) Anadal diploma programından mezuniyet hakkı elde eden ancak çift anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süreleri çift anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından başlayarak hesaplanır. Normal öğrenim süresi 4 yıl, azami öğrenim süresi 7 yıldır.

(5) Çift anadal programında öğrenim gören öğrenciler, normal öğrenim süresi içerisinde mezuniyet hakkı elde edememesi halinde programın yıllık ücretini ödemekle yükümlüdür. Anadal programında elde etmiş olduğu burs çift anadal programı için geçerli sayılmaz.

(6) Çift anadal diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programından almış olduğu ve eşdeğerliliği fakülte yönetim kurulu kararı ile kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.

(7) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için ikinci anadal programından aldığı derslerin genel not ortalaması en az 2.80 olması gerekir.

(8) Çift anadal öğrenimi süresince, öğrencinin akademik yılın sonundaki genel not ortalaması bir defaya mahsus 2.50 ve altına düşebilir. İkinci kez 2.50 ve altına düşen öğrencinin Çift anadal programı ile ilişiği kesilir.

(9) Çift Anadal programında öğrenim gören öğrencilerin diploma alabilmesi için Çift Anadal Programı için oluşturulan müfredattaki derslerin tamamını alarak başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

(10) Diploma Eki almak isteyen öğrenciler, programın anadal müfredatındaki 240 AKTS’lik dersleri alarak başarılı olması gerekmektedir.

(11) Çift anadal programında öğrenim gören öğrenciler, yaz öğretiminde daha önce almadıkları dersleri de alabilirler.

(12) Çift anadal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

(13) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 8 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, varsa ilgili diğer mevzuat hükümleri ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.
(2) Senato kararı ile, çift anadal programlarına ilişkin bu Yönergede belirtilenlere ilâve olarak yeni koşullar getirilebilir, öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.
 

Yürürlük 
MADDE 9 - (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
MADDE 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Online Kurumsal
İşlemler
İnsan Kaynakları
SKS
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı